Słownik ubezpieczeniowy

a

b

c

d

e

f

i

k

l

m

n

o

OC graniczne

OC graniczne to czasowa (krótkoterminowa) polisa komunikacyjna. Chroni posiadacza (lub kierowcę) pojazdu mechanicznego przed finansowymi konsekwencjami szkód rzeczowych i osobowych wyrządzonych osobom trzecim w związku z ruchem tego pojazdu. OC graniczne jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego, zarejestrowanego poza terytorium EOG oraz Andory, Serbii i Szwajcarii, podczas podróży do jednego z tych krajów. I dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego, zarejestrowanego na terytorium EOG oraz Andory, Serbii i Szwajcarii, podczas podróży poza jeden z tych krajów. Co ważne, w obu przypadkach warunkiem powstania obowiązku ubezpieczeniowego jest brak Zielonej Karty.

p

r

s

t

u

Ubezpieczenie kradzieżowe Auto Casco

Ubezpieczenie kradzieżowe Auto Casco to dobrowolna polisa komunikacyjna. Gwarantuje odszkodowanie w przypadku kradzieży pojazdu mechanicznego, w tym jego części lub elementów wyposażenia. Pod warunkiem jednak, że pojazd mechaniczny jest wyposażony w sprawne urządzenia antykradzieżowe. Ubezpieczenie kradzieżowe Auto Casco jest oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe jako samodzielna polisa albo uzupełnienie do ubezpieczenia wypadkowego Auto Casco.

Ubezpieczenie leczenia szpitalnego

Ubezpieczenie leczenia szpitalnego to polisa, której przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego. Na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłacenia na rzecz ubezpieczonego świadczenia za pobyt w szpitalu spowodowany zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, do którego doszło w okresie ubezpieczenia. Otrzymane środki pieniężne ubezpieczony ma prawo przeznaczyć na dowolny cel. Ubezpieczenie leczenia szpitalnego funkcjonuje … Czytaj dalej Ubezpieczenie leczenia szpitalnego

w

z