Dewastacja to umyślne i bezprawne spowodowanie szkody w ubezpieczonym mieniu (murach, elementach stałych, elementach ruchomych, budowlach, etc.) przez osoby trzecie.

Dewastacja w zakresie ubezpieczenia nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości (domu lub mieszkania) w swoim zakresie, w zależności od wybranej oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego, może zawierać m.in.:

  • ubezpieczenie murów (fundamenty, ściany, dach);
  • ubezpieczenie elementów stałych (okna, drzwi, parkiety, armatura łazienkowa, piece grzewcze, instalacja elektryczna, etc.);
  • ubezpieczenie elementów ruchomych (meble, sprzęt AGD/RTV, odzież, biżuteria, zwierzęta domowe, etc.);
  • ubezpieczenie budowli (ogrodzenie posesji wraz z bramą, oczko wodne, basen ogrodowy, szopa, nagrobek cmentarny, etc.)

Standardowe ubezpieczenie domu lub mieszkania zapewnia odszkodowanie w razie uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia na skutek zdarzenia losowego (pożar, piorun, dym i sadza, powódź, zalanie, huragan, uderzenie pojazdu, upadek statku powietrznego, etc.). Natomiast zakres ochrony, po uiszczeniu dodatkowej składki ubezpieczenia, może być rozszerzony m.in. o ryzyko dewastacji (czasami określane jako wandalizm). Wszystkie ze wskazanych powyżej przedmiotów ubezpieczenia można ubezpieczyć na tę okoliczność. Trzeba też wiedzieć, że niekiedy dewastacja w polisie nieruchomości jest oferowana razem z ryzykiem kradzieży z włamaniem (również dostępnym po uiszczeniu wyższej składki ubezpieczenia).

Kradzież z włamaniem a dewastacja

Podstawowa definicja dewastacji, stosowana przez towarzystwa ubezpieczeniowe, to przytoczony już opis, który brzmi: „Dewastacja to umyślne i bezprawne spowodowanie szkody w ubezpieczonym mieniu przez osoby trzecie”. Taki zapis zazwyczaj dotyczy ubezpieczenia nieruchomości, w którym ryzyko dewastacji jest oferowane niezależnie od ryzyka kradzieży z włamaniem. Natomiast dostępność ryzyka dewastacji równocześnie z ryzykiem kradzieży z włamaniem rodzi problemy, z uwagi na definicje dewastacji stosowane przez ubezpieczycieli. Trzeba wiedzieć, że kradzież z włamaniem rozumiana jest przez TU jako przywłaszczenie lub próba przywłaszczenia cudzego mienia z ubezpieczonej nieruchomości na skutek usunięcia lub uszkodzenia zabezpieczeń antykradzieżowych i pozostawienia na nich śladów. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe to zabezpieczenia, których towarzystwo ubezpieczeniowe wymaga w przypadku ubezpieczenia nieruchomości na wypadek kradzieży z włamaniem. Może to być alarm, drzwi antywłamaniowe czy rolety antywłamaniowe. Informacje na ten temat zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danej polisy. Tymczasem ryzyko dewastacji oferowane równocześnie z ryzykiem kradzieży z włamaniem przeważnie jest definiowane na kilka sposobów. Co nie jest bez znaczenia w sytuacji szkody. W OWU towarzystw ubezpieczeniowych, w których ofercie ryzyko dewastacji jest dostępne razem z ryzykiem kradzieży z włamaniem, znaleźć można m.in. takie oto definicje:

Co to jest wandalizm?

„Wandalizm to rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez sprawcę kradzieży z włamaniem”.
W tym przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe uznaje za wandalizm wszelkie działania złodzieja, które spowodowały uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z dokonanym aktem kradzieży (np. wyłamanie drzwi), jak i świadomym aktem wandalizmu (np. porysowanie ścian) po uprzednim włamaniu do ubezpieczonej nieruchomości. Tak sformułowana definicja dewastacji sprawia, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej na wypadek aktu wandalizmu dokonanego przez zwyczajnego chuligana, który przechodząc obok nieruchomości, rzucił kamieniem w okno i doprowadził do wybicia szyby.

Co to jest dewastacja?

„Dewastacja to spowodowanie szkód przez osoby trzecie znajdujące się wewnątrz nieruchomości (bez względu na sposób ich dostania się do środka ubezpieczonej nieruchomości) oraz na zewnątrz”
W tym przypadku ryzyko dewastacji zapewnia odszkodowanie na wypadek wszelkich aktów wandalizmu. Zarówno tych na skutek kradzieży z włamaniem, jak i tych nieukierunkowanych na włamanie do ubezpieczonej nieruchomości i kradzież mienia.

Z uwagi na rozbieżności w rozumieniu ryzyka dewastacji przez ubezpieczycieli przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy szczegółowo sprawdzić OWU danej polisy.