Aktuariusz to profesjonalista w dziedzinie matematyki finansowej i ubezpieczeniowej oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Praca aktuariusza polega na obliczaniu ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, zwłaszcza długoterminowych lub obarczonych ryzykiem. Na mocy artykułu 158 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej towarzystwa ubezpieczeniowe zobowiązują się do posiadania w swoim zespole pracowników aktuariuszy. Chociaż podstawowym miejscem zatrudnienia aktuariusza jest towarzystwo ubezpieczeniowe, to zatrudnienie znajdzie też w innych instytucjach finansowych, których domeną jest zarządzanie ryzykiem finansowym.

Czym zajmuje się aktuariusz w towarzystwie ubezpieczeniowym?

Do najważniejszych zadań aktuariusza w towarzystwie ubezpieczeniowym należy:

  • wycena produktów ubezpieczeniowych. Aktuariusz ustala wysokość składki ubezpieczeniowej w sposób, który umożliwi towarzystwu ubezpieczeniowemu zachowanie właściwego poziomu finansowego. Kalkulację dokonuję się pomiędzy rezerwami finansowymi, dochodami ze składek ubezpieczeniowych oraz pokryciem zobowiązań finansowych (odszkodowania, świadczenia) wobec ubezpieczonych.
  • kalkulacja ryzyka ubezpieczeniowego. Aktuariusz w liczbach ujmuje to, co w danym ubezpieczeniu może być powodem szkody. Tworzy tabele ryzyka ubezpieczeniowego, na których podstawie wycenia produkty ubezpieczeniowe. Dla przykładu w przypadku ubezpieczenia samochodu, aktuariusz poszukuje zależności między wiekiem ubezpieczonego, a jego doświadczeniem w kierowaniu autem. Ważny jest również rodzaj i stan samochodu oraz liczbą kolizji i wypadków drogowych, do których dochodzi w miejscu zamieszkania ubezpieczonego. Warto zaznaczyć, że rozbieżności w składkach OC są mniejsze niż w przypadku AC. Dlatego przed zakupem polisy Autocasco warto porównać oferty w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych.
  • kalkulacja rezerw finansowych oraz kontrola dopasowania aktywów i zobowiązań. Aktuariusz m.in. wycenia wartość firmy oraz wyznacza wysokość marginesu wypłacalności w towarzystwie ubezpieczeniowym. Na podstawie przepisów kodeksu pracy i wewnętrznego regulaminu danego towarzystwa ubezpieczeniowego ustala też wysokość odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród pracowniczych.

Kto może być aktuariuszem w Polsce?

W Polsce wykonywanie zawodu aktuariusza oznacza konieczność posiadania wpisu do rejestru aktuariuszy. Uprawnienia do wykonywania zawodu aktuariusza uzyska osoba, która:

  • ukończyła studia wyższe;
  • odbyła co najmniej 2-letni staż pracy pod okiem aktuariusza;
  • zdała państwowy egzamin aktuarialny organizowany przez KNF z wynikiem pozytywnym (niezbędna jest znajomość analizy matematycznej tj. rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz posiadanie fachowej wiedzy z zakresu finansów i ubezpieczeń);
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • posiada pełnię praw publicznych;
  • nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwo przeciwko mieniu lub przestępstwo skarbowe.