Słownik ubezpieczeniowy

Automatyczne wznowienie

Automatyczne wznowienie to samoczynne przedłużenie umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego na następny rok w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym polisa została zawarta w roku poprzednim.

Automatyczne wznowienie – Jak do niego dochodzi?

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych to polisa obowiązkowa, co wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Umowa ubezpieczenia jest zawierana na 12 miesięcy (chociaż nie zawsze jak w przypadku pojazdu historycznego). Co ważne, okres ochrony ubezpieczenia wygasa z końcem dnia, który poprzedza rocznicę zawarcia umowy ubezpieczenia. Natomiast wraz z nastaniem rocznicy zawarcia poprzedniej umowy ubezpieczenia polisa jest automatycznie wznawiana na następne 12 miesięcy.

Przy czym warunkiem koniecznym do automatycznego wznowienia jest opłacenie w całości składki ubezpieczenia OC komunikacyjnego za poprzedni okres ochrony ubezpieczenia. Towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do poinformowania posiadacza pojazdu w formie pisemnej lub elektronicznej na 14 dni przed końcem okresu ochrony ubezpieczenia o dacie automatycznego wznowienia ubezpieczenia OC komunikacyjnego oraz o wysokości składki ubezpieczenia za następny okres ochrony ubezpieczenia.

Jak uniknąć automatycznego wznowienia polisy?

Jeżeli posiadacz pojazdu chce zakupić ubezpieczenie OC komunikacyjne u innego ubezpieczyciela, dotychczasowa umowa ubezpieczenia musi być wypowiedziana najpóźniej w dniu ustania okresu ochrony ubezpieczenia. W sytuacji, kiedy ów termin przypada na dzień wolny od pracy (niedziela lub inny dzień ustawowo wolny od pracy) wypowiedzenie może być złożone w dniu następnym. Wypowiedzenie musi być przedłożone na piśmie w dotychczasowym towarzystwie ubezpieczeniowym i może być:

  • przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby ubezpieczyciela (data nadania jest uznawana za datę doręczenia pisma do ubezpieczyciela);
  • przesłane e-mailem;
  • złożone u dowolnego agenta ubezpieczeniowego.

Pułapka podwójnego ubezpieczenia

Do podwójnego ubezpieczenia dochodzi wtedy, kiedy dany pojazd jest jednocześnie ubezpieczony w dwóch towarzystwach ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Powodem wskazanej sytuacji zazwyczaj jest niewiedza w kwestii automatycznego wznowienia dotychczasowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego i zawarcie umowy ubezpieczenia w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Trzeba jednak wiedzieć, że umowa ubezpieczenia automatycznie wznowionego może być rozwiązana w każdym czasie przez posiadacza pojazdu. W tym celu konieczne jest wypowiedzenie umowy ubezpieczenia w dotychczasowym towarzystwie ubezpieczeniowym. Jednocześnie należy przedstawić kopię ubezpieczenia OC komunikacyjnego zawartego u innego ubezpieczyciela. Posiadacz pojazdu jest też wówczas zobowiązany do opłacenia składki ubezpieczenia automatycznie wznowionej polisy za okres ochrony ubezpieczenia od daty automatycznego wznowienia do daty wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.

Automatyczne wznowienie a sprzedaż/kupno pojazdu

Zakup pojazdu z aktualnym ubezpieczeniem OC komunikacyjnym umożliwia nabywcy kontynuowanie ubezpieczenia. Co jednak ważne, nie dochodzi wówczas do automatycznego wznowienia polisy. Polisa taka wygasa z końcem okresu ochrony ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia. Zbywca jest zobowiązany do przedłożenia w towarzystwie ubezpieczeniowym kopii umowy kupna/sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia. Ubezpieczyciel dokonuje przeliczenia składki ubezpieczenia na nowego posiadacza pojazdu od daty zawarcia umowy kupna/sprzedaży do daty ustania okresu ochrony ubezpieczenia. Nabywca ma też możliwość wypowiedzenia kontynuowanego ubezpieczenia OC komunikacyjnego w każdym czasie. Wówczas ubezpieczyciel dokonuje przeliczenia składki ubezpieczenia od daty zawarcia umowy kupna/sprzedaży do daty złożenia wypowiedzenia. Natomiast zbywca otrzymuje zwrot składki ubezpieczenia od daty wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez nowego posiadacza pojazdu do daty ustania okresu ochrony ubezpieczenia wskazanej w polisie.