Słownik ubezpieczeniowy

Obiekt małej architektury

Obiekt małej architektury (inaczej mała architektura) to termin obecny w ubezpieczeniu nieruchomości. Jest stosowany w odniesieniu do domu jednorodzinnego. Oznacza niewielki obiekt przeznaczony do zagospodarowania przestrzeni wokół domu. Inaczej mówiąc, obiekt małej architektury służy dekoracji, rekreacji lub utrzymaniu porządku na działce budowlanej, na której wzniesiony jest dom.

Obiekt małej architektury, czyli co?

Obiekty małej architektury, według towarzystw ubezpieczeniowych, to zazwyczaj:

 • posągi;
 • grille murowane;
 • altany ogrodowe;
 • pergole;
 • wodotryski (fontanny i oczka wodne);
 • studnie;
 • związane na trwałe z podłożem huśtawki, piaskownice, zjeżdżalnie i trampoliny;
 • budy dla psów;
 • śmietniki;
 • związane na trwałe z podłożem donice.

Trzeba jednak zaznaczyć, że ubezpieczenie nieruchomości to co do zasady polisa dobrowolna. Wprost oznacza to, że warunki umowy ubezpieczenia każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa w dowolny sposób. Stąd także sposób definiowania obiektów małej architektury przez poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe może być odmienny. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danej polisy.

Obiekt małej architektury a ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości przeważnie obejmuje dom jednorodzinny wraz z obiektami małej architektury umiejscowionymi w granicach tej samej działki budowlanej, na której wzniesiony jest ten dom. Stąd posiadanie takiej polisy jest warunkiem koniecznym do objęcia zakresem ochrony ubezpieczeniowej obiektów małej architektury. Nie ma możliwości ubezpieczenia jedynie tego typu obiektów.

Standardowe ubezpieczenie nieruchomości gwarantuje odszkodowanie w razie szkody na domu jednorodzinnym i/lub na obiekcie małej architektury spowodowanej w wyniku:

 • pożaru;
 • uderzenia pioruna;
 • wybuchu;
 • upadku statku powietrznego;
 • zalania;
 • huraganu;
 • gradu;
 • osunięcia się ziemi;
 • zapadania się ziemi;
 • lawiny;
 • naporu śniegu;
 • dymu i sadzy;
 • upadku drzewa;
 • uderzenia pojazdu.

Po opłaceniu wyższej składki zakres ochrony ubezpieczeniowej może być rozszerzony o inne ryzyka, m.in. o ryzyko dewastacji.