Słownik ubezpieczeniowy

Polisa a ubezpieczenie – czy te pojęcia znaczą to samo?

Branżowa terminologia pojawia się praktycznie w każdym sektorze gospodarczym. Sprawia ona, że tylko specjaliści z danej branży potrafią dokładnie zdefiniować znacznie wybranych pojęć. Jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ dla osób postronnych wybrane terminy mogą brzmieć niemalże identycznie. Przykładowo, niektórzy nabywcy ubezpieczeń z pewnością zauważyli, że asekuratorzy posługują się zamiennie dwoma pojęciami. Są to terminy „polisa” i „ubezpieczenie”. Jak dokładnie należy je rozumieć? Czy obydwa te pojęcia mają identyczne znaczenie, a może występują między nimi pewne różnice?

Polisa a ubezpieczenie – co dokładnie oznaczają te pojęcia?

Dla większości ludzi przytoczone wyżej terminy są identyczne i trudno się temu dziwić. Co więcej, czasem nawet sami ubezpieczyciele zamiennie korzystają z tych pojęć. To wszystko może budzić przekonanie, iż polisa oraz ubezpieczenie rzeczywiście stanowią w pełni wymienne terminy. Jednak czy takie stwierdzenie na pewno będzie zgodne ze stanem faktycznym?

Zgodnie ze specjalistyczną terminologią „polisa” i „ubezpieczenie” to dwa inne pojęcia. Na szczęście nie ma to większego znaczenia dla statycznego nabywcy. Tak naprawdę tylko w treści oficjalnych dokumentów występuje rozróżnienie tych dwóch terminów. Z kolei na co dzień nie ma ono większego znaczenia.

Zatem na czym polega wspomniane rozróżnienie? Otóż mianem ubezpieczenia należy określić zawartą umowę pomiędzy asekuratorem i nabywcą danego świadczenia. Natomiast polisa jest jedynie fizycznym potwierdzeniem zawarcia takiej umowy. Innymi słowy, polisa to dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia.

Polisa a ubezpieczenie – czy polisa musi zostać wystawiona?

Kluczową funkcją polisy jest więc potwierdzenie umowy zawartej pomiędzy danym asekuratorem oraz posiadaczem ubezpieczenia. Co jasne, przy wielu innych transakcjach wszelkie potwierdzenie mają wyłącznie charakter uzupełniający. Czy to oznacza, że ubezpieczenie mogłoby także istnieć bez polisy?

Teoretycznie istnieje taka możliwość, ale w praktyce żaden profesjonalny ubezpieczyciel nie zdecyduje się na sporządzenie umowy bez wystawienia polisy. Koniec końców to polisa stanowi zabezpieczenie interesów obydwu stron. W tym dokumencie znajdują się wszelkie najważniejsze informacje dotyczące zakresu oraz warunków zawartej umowy. Trudno więc byłoby wyobrazić sobie, aby ubezpieczenie zostało zawarte w inny sposób!

Najważniejsze informacje:

Polisa i ubezpieczenie to dwa terminy, które zdaniem wielu osób funkcjonują zamiennie. Jednakże taka sytuacja występuje tylko w mowie potocznej. Natomiast we wszystkich dokumentach można już znaleźć podział pomiędzy tymi pojęciami. W oficjalnej terminologii „ubezpieczenie” to umowa zawarta pomiędzy asekuratorem i osobą lub osobami prywatnymi. Przedmiotem takiej umowy jest ochrona konkretnego dobra materialnego tudzież ochrona życia oraz zdrowia nabywcy/nabywców. Natomiast polisa stanowi jedynie dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej. To oznacza, że teoretycznie ubezpieczenie mogłoby istnieć nawet bez polisy. Niemniej jednak wszyscy ubezpieczyciele zawsze wystawiają takie dokumenty, gdyż pełnią one funkcję zabezpieczenia dla obydwu stron.