Słownik ubezpieczeniowy

Elementy stałe

Elementy stałe to przedmioty wyposażenia zamontowane wewnątrz mieszkania lub domu na stałe. Inaczej mówiąc, są to przedmioty trwale przytwierdzone do podłoża lub ściany.

Elementy stałe – ubezpieczenie

Ubezpieczenie elementów stałych jest oferowane w ramach ubezpieczenia nieruchomości (mieszkania czy domu). W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych jest dostępne razem z ubezpieczeniem murów (fundamenty, ściany i dach). Niekiedy jednak standardowa polisa nieruchomości w podstawowym zakresie ubezpieczenia chroni jedynie mury. Wówczas ubezpieczenie może być rozszerzone o elementy stałe po uiszczeniu wyższej składki ubezpieczenia. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy sprawdzić Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) danej polisy.

Co zalicza się do elementów stałych?

Do elementów stałych towarzystwa ubezpieczeniowe zaliczają m.in.:

 • zabudowę kuchenną razem z zamontowanym sprzętem AGD;
 • parkiety, dywanową okładzinę podłogową, terakotę, glazurę, boazerię, tynki;
 • okna, drzwi, schody;
 • armaturę łazienkową (np. umywalki, wanny);
 • lustra zamontowane w ścianie;
 • instalacje elektryczne;
 • piece grzewcze i kominki.

Przed jakimi szkodami w elementach stałych chroni ich ubezpieczenie?

W zależności od oferty towarzystwa ubezpieczeniowego i zakresu polisy, ubezpieczenie elementów stałych może chronić przed szkodami spowodowanymi m.in. przez:

 • zdarzenia losowe (np. ogień, dym i sadza, powódź, zalanie, huragan, eksplozja, uderzenie pojazdu, upadek statku powietrznego, etc.);
 • przepięcie (np. uszkodzenie zamontowanego na stałe sprzętu AGD w wyniku gwałtownego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej);
 • przeprowadzenie akcji ratowniczej (np. wyważenie drzwi wejściowych do domu przez straż pożarną);
 • stłuczenie (np. stłuczenie szyby w drzwiach wewnętrznych domu na skutek przeciągu);
 • kradzież z włamaniem;
 • wandalizm.

Podstawowe ubezpieczenie elementów stałych przeważnie zapewnia ochronę w związku ze zdarzeniami losowymi. O inne ryzyka polisa może być rozszerzona po opłaceniu wyższej składki ubezpieczenia.

Uwaga na definicje

Ubezpieczyciele w różny sposób definiują poszczególne ryzyka na polisie. Dla przykładu termin „wandalizm” co do zasady oznacza: „umyślne i bezprawne spowodowanie szkody na ubezpieczonym mieniu przez osoby trzecie”. Stąd wynika, że towarzystwo ubezpieczeniowe zapewnia odszkodowanie w sytuacji, kiedy chuligan umyślnie rzuci kamieniem w okno i spowoduje stłuczenie w nim szyby. Zdarza się natomiast, że w OWU ubezpieczyciel opisuje wandalizm jako: „rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez sprawcę kradzieży z włamaniem”. Taka definicja oznacza zazwyczaj, że ryzyko wandalizmu jest dostępne równocześnie z ryzykiem kradzieży z włamaniem. Oznacza też, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie zapłaci odszkodowania w przypadku aktu wandalizmu, do którego doszło wskutek działania nieukierunkowanego na włamanie do ubezpieczonej nieruchomości i kradzież mienia. Z tego powodu przed ubezpieczeniem elementów stałych należy dokładnie zapoznać się z definicjami zawartymi w OWU oferowanej przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe polisy.