Słownik ubezpieczeniowy

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenie Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) to dobrowolne ubezpieczenie osobowe, które chroni zdrowie i życie ubezpieczonego. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku powstałe w okresie ubezpieczenia – trwały uszczerbek na zdrowiu i śmierć ubezpieczonego. Na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłaty świadczenia na rzecz ubezpieczonego, jeżeli w okresie ubezpieczenia na skutek nieszczęśliwego wypadku dozna on trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli natomiast ubezpieczony poniesie śmierć, towarzystwo ubezpieczeniowe winne jest wypłacić świadczenie na rzecz uposażonego, czyli osoby uprzednio wskazanej przez ubezpieczonego do otrzymania świadczenia. Ubezpieczenie NNW jest oferowane przez ubezpieczycieli jako samodzielna polisa lub w pakiecie z innym ubezpieczeniem (np. komunikacyjnym).

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków – Co to jest nieszczęśliwy wypadek?

Nieszczęśliwy wypadek to zdarzenie, na którego skutek ubezpieczony doznał szkody osobowej (trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci), a które to zdarzenie spełnia równocześnie trzy warunki:

 • jest zdarzeniem nagłym, natychmiastowym i nieprzewidywalnym;
 • spowodowanym przyczyną zewnętrzną (źródłem nie jest organizm ubezpieczonego, w tym choroba), która jest wyłącznym i bezpośrednim powodem trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego;
 • zaistniałym wbrew woli ubezpieczonego (ubezpieczony nie doprowadził umyślnie do nieszczęśliwego wypadku).

Dokładne informacje na temat tego, jakie zdarzenia dane towarzystwo ubezpieczeniowe uznaje za nieszczęśliwy wypadek, określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) oferowanej przez nie polisy NNW.

Umowa ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym, co oznacza, że umowa ubezpieczenia jest zawierana przez klienta z własnej woli. Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy. Klient we wniosku o zawarcie polisy (zwany ubezpieczającym) wskazuje m.in.:

 • sumę ubezpieczenia (jest to wyrażona kwotowo górna granica odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, co oznacza, że odszkodowanie nie może być wyższe niż ustalona suma ubezpieczenia);
 • zakres ubezpieczenia (podstawowy lub rozszerzony);
 • uposażonego.

Na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia ubezpieczający jest zobowiązany do terminowego opłacania składek ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczający ma też prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Wówczas wyznacza on ubezpieczonego. Przy czym nie zwalnia go to z obowiązku opłacania składek ubezpieczenia. Uposażonego natomiast wskazuje już wtedy osoba, na której rzecz ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) jest oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe w dwóch wariantach – podstawowym i rozszerzonym. Podstawowy zakres ubezpieczenia NNW zazwyczaj zapewnia świadczenie jedynie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu i śmierci ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku. Natomiast w rozszerzonym zakresie polisa NNW zapewnia dodatkowo na przykład świadczenie w przypadku czasowej niezdolności do pracy czy zwrot kosztów leczenia związanych z następstwami nieszczęśliwego wypadku.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków NNW

Towarzystwa ubezpieczeniowe w odniesieniu do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są zazwyczaj zwolnione z odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło z powodu np.:

 • pozostawania przez ubezpieczonego, w momencie nieszczęśliwego wypadku, pod wpływem alkoholu czy narkotyków;
 • uczestniczenia przez ubezpieczonego w wyścigach czy bójkach (oprócz działania w obronie własnej);
 • popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa;
 • posiadania lub używania przez ubezpieczonego środków pirotechnicznych.

Odszkodowanie z polisy NNW

Wysokość odszkodowania z ubezpieczenia NNW jest uzależniona od tego, czy ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu czy poniósł śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Trwały uszczerbek na zdrowiu to trwałe uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, które polega na fizycznej utracie tego organu/narządu/układu lub upośledzeniu jego funkcji na skutek nieszczęśliwego wypadku. Zatem np. siniaki nie są trwałym uszczerbkiem na zdrowiu w przeciwieństwie do złamania ręki.

Odszkodowanie jest wyliczane na podstawie sumy ubezpieczenia oraz wyrażonego procentowo trwałego uszczerbku na zdrowiu (określonego przez lekarza orzecznika towarzystwa ubezpieczeniowego). Jeżeli suma ubezpieczenia wynosi 20.000 złotych, a lekarz orzecznik określi trwały uszczerbek na zdrowiu jako 2%, odszkodowanie wyniesie 400 złotych. W przypadku 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu odszkodowanie wyniesie 20.000 złotych. Natomiast śmierć ubezpieczonego zawsze oznacza odszkodowanie w kwocie równej sumie ubezpieczenia.

Rodzaje ubezpieczenia NNW

Na rynku jest dostępnych kilka rodzajów NNW. W zależności od wybranego rodzaju jesteśmy chronieni w różnych sytuacjach. Możemy mieć zawarte kilka ubezpieczeń, a w sytuacji Nieszczęśliwego Wypadku z każdego z nich możemy dochodzić roszczeń:

 • NNW indywidualne – zawierane jako odrębne ubezpieczenie lub jako jedno z ryzyk ubezpieczenie domu lub mieszkania,
 • NNW Komunikacyjne – chroni w przypadku nieszczęśliwego wypadku związanego z ruchem ubezpieczonego pojazdu,
 • NNW Domowe – zapewni odszkodowanie tylko w przypadku zdarzenia, które powstało w ubezpieczonej nieruchomości,
 • NNW Szkolne – grupowe ubezpieczenie oferowane dla uczniów szkół. Swoim zakresem obejmuje nieszczęśliwe wypadki na terenie placówki oświaty, w drodze do lub ze szkoły. Coraz częściej okres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia powstałe podczas wakacji i ferii zimowych.
 • NNW turystyczne – dotyczy nieszczęśliwych wypadków powstałych w okresie obowiązywania polisy turystycznej. Najczęściej zawierane jako uzupełnienie polisy turystycznej.