Słownik ubezpieczeniowy

Klauzula ubezpieczeniowa

Klauzulą ubezpieczeniową w polisie nazywa się ograniczenie lub zmianę zakresu ochrony. Może zawierać ona również określone zakazy i nakazy. Jeżeli ubezpieczona osoba nie dochowa postanowień znajdujących się w klauzuli, może skutkować to w braku wypłaty odszkodowania i rozwiązaniu umowy ubezpieczenia.

Klauzula ubezpieczeniowa niedozwolona – co to jest?

Według polskiego prawa klauzulą niedozwoloną nazywa się zapis, który jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. Podpisanie ubezpieczenia z klauzulą niedozwoloną powoduje, że warunki klauzuli nie są wtedy wiążące dla ubezpieczonego.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swojej stronie internetowej prezentuje rejestr klauzul niedozwolonych, które najczęściej umieszczane są w umowach i które stały się przedmiotem pozwów.

Przykładem klauzuli niedozwolonej jest konieczność poinformowania ubezpieczyciela na piśmie o zmianie adresu lub nazwy przez ubezpieczonego, natomiast brak takiego obowiązku informacyjnego przez ubezpieczyciela.