Słownik ubezpieczeniowy

Agent ubezpieczeniowy

Agent ubezpieczeniowy to przedsiębiorca, który jest wpisany do prowadzonego przez KNF rejestru agentów ubezpieczeniowych i prowadzi działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego na podstawie umowy agencyjnej zawartej z określonym towarzystwem ubezpieczeniowym. Umowa agencyjna umożliwia agentowi ubezpieczeniowemu zawieranie umów ubezpieczeniowych z klientami w imieniu i na rzecz określonego ubezpieczyciela i/lub prezentowanie przed nimi produktów ubezpieczeniowych z oferty danego ubezpieczyciela. Z kolei towarzystwo ubezpieczeniowe na podstawie umowy agencyjnej zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia (prowizji) agentowi ubezpieczeniowemu.

Agent ubezpieczeniowy – rodzaj i uprawnienia

Z uwagi na uprawnienia, jakie umowa agencyjna nadaje agentowi ubezpieczeniowemu wyróżnia się agenta:

 • pełnomocnika — jest upoważniony do prezentowania produktów ubezpieczeniowych i zawierania umów ubezpieczeniowych;
 • pośrednika — jest upoważniony wyłącznie do prezentowania produktów ubezpieczeniowych (kojarzy klienta z określonym towarzystwem ubezpieczeniowym).

Co równie ważne, agent ubezpieczeniowy może być zatrudniony na podstawie umowy agencyjnej zawartej z jednym lub z kilkoma towarzystwami ubezpieczeniowymi. Stąd rozróżnia się:

 • agenta wyłącznego — pracuje dla jednego ubezpieczyciela,
 • multiagenta — pracuje dla kilku ubezpieczycieli.

Obowiązki agenta ubezpieczeniowego wobec ubezpieczyciela

Umowa agencyjna zobowiązuje agenta ubezpieczeniowego do realizowania określonych zadań wobec towarzystwa ubezpieczeniowego. Do najważniejszych należy:

 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów;
 • utrzymywanie dobrych relacji z dotychczasowymi klientami;
 • prezentowanie oferty i sprzedaż produktów ubezpieczeniowych;
 • doradztwo klientom w zakresie wyboru polisy;
 • wsparcie klientów w obliczu zaistnienia szkody;
 • realizacja indywidualnych planów sprzedażowych;
 • dbanie o pozytywny wizerunek ubezpieczyciela.

Agent ubezpieczeniowy – Obowiązki wobec klientów

Działalność agentów ubezpieczeniowych reguluje Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 roku. Zgodnie z jej zapisami agent ubezpieczeniowy zobowiązuje się do przestrzegania określonych zasad wobec klientów, z którymi zawiera umowy ubezpieczeniowe w imieniu i na rzecz danego towarzystwa ubezpieczeniowego i/lub którym przedstawia produkty ubezpieczeniowe danego ubezpieczyciela. Agent ubezpieczeniowy zobowiązuje się m.in. do:

 • poinformowania klienta czy działa na rzecz jednego, czy kilku towarzystw ubezpieczeniowych;
 • zachowania poufności zgromadzonych podczas zawierania umowy ubezpieczeniowej danych klienta.

W kontaktach z agentem ubezpieczeniowym klienta chroni też kodeks cywilny. Do najważniejszych zapisów należy artykuł 384 § 1, który brzmi: „Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy”. Ów zapis w przypadku ubezpieczeń dotyczy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) produktu ubezpieczeniowego, który sprzedaje i/lub prezentuje agent ubezpieczeniowy, czyli polisy. Szczegółowe informacje na temat danej polisy (okres ochrony, zakres ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności) znajdziesz w OWU. Polisa natomiast jest potwierdzeniem zawartej już umowy ubezpieczenia. Wskazany zapis kodeksu cywilnego zobowiązuje zatem agenta ubezpieczeniowego do dostarczenia klientowi OWU danej polisy, zanim dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia. Wręczenie przez agenta ubezpieczeniowego klientowi OWU razem z polisą jest nadużyciem i działaniem szkodliwym wobec klienta. Wszak nieznajomość OWU to nieznajomość praw i obowiązków, którymi obwarowana jest dana polisa, towarzystwa ubezpieczeniowego wobec klienta i odwrotnie.

Odpowiedzialność agenta ubezpieczeniowego

Odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie prowadzenia działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego przez agenta ubezpieczeniowego spoczywa na:

 • towarzystwie ubezpieczeniowym, z którym na podstawie umowy agencyjnej współpracuje agent wyłączny;
 • multiagencie, który jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia OC agenta ubezpieczeniowego.