Słownik ubezpieczeniowy

OC w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym to polisa dobrowolna. Gwarantuje ochronę przed finansowymi konsekwencjami wyrządzenia szkód rzeczowych i osobowych osobom trzecim. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, jeżeli w związku z wykonywaniem czynnościami życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego, w następstwie czynu niedozwolonego jest on zobowiązany do naprawienia danej szkody wyrządzonej osobie trzeciej. OC w życiu prywatnym jest oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe jako samodzielna polisa lub jako składnik innej polisy (zazwyczaj ubezpieczenia turystycznego czy ubezpieczenia nieruchomości).

Jak działa OC w życiu prywatnym?

OC w życiu prywatnym to polisa, która gwarantuje ochronę przed finansowymi konsekwencjami wyrządzenia:

 • szkody rzeczowej – tj. spowodowania uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia osoby trzeciej;
 • szkody osobowej – tj. spowodowania trwałego uszczerbku na zdrowiu (uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia) lub śmierci osoby trzeciej.

Zgodnie z przepisami prawa sprawca szkody ma obowiązek jej naprawienia. Inaczej mówiąc, winien jest wynagrodzenia (zazwyczaj w pieniądzu) osobie poszkodowanej doznanej szkody. A w przypadku śmierci osoby poszkodowanej – członkom jej rodziny. Na podstawie umowy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym obowiązek ten przejmuje na siebie towarzystwo ubezpieczeniowe. I jest zobowiązane do spełnienia umówionego świadczenia (np. do wypłacenia odszkodowania czy zadośćuczynienia) na rzecz osoby poszkodowanej bądź członków jej rodziny. Pod warunkiem jednak, że sprawca doprowadził do danej szkody po pierwsze w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego. A po drugie – w następstwie czynu niedozwolonego. Oba warunki muszą być spełnione równocześnie.

Czynności życia prywatnego to czynności wykonywane przez ubezpieczonego w sferze prywatnej. Inaczej mówiąc, czynności życia prywatnego to:

 • czynności niezwiązane z wykonywaniem przez ubezpieczonego obowiązków służbowych, pracy czy działalności zarobkowej;
 • czynności niezwiązane z pełnieniem przez ubezpieczonego funkcji, w tym funkcji honorowych w związkach, zrzeszeniach, organizacjach społecznych czy politycznych.

Z kolei czyn niedozwolony to działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, które jest niezgodne z przepisami prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

Podsumowując, polisa OC w życiu prywatnym działa wówczas, gdy dana szkoda jest spowodowana przez zdarzenie, które stanowi czyn niedozwolony, popełniony dla przykładu w związku z prowadzeniem gospodarstwa domowego, uprawianiem sportu, posiadaniem zwierząt domowych, etc.

Sprawca szkody, czyli komu OC w życiu prywatnym gwarantuje ochronę?

Jak wspomniano, OC w życiu prywatnym obejmuje ochroną ubezpieczonego. Ale sprawcą szkody może być także osoba bliska ubezpieczonemu (np. dziecko, współmałżonek, partner życiowy), jeżeli pozostaje z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. A nawet zwierzę domowe (np. pies, kot), którego posiadaczem jest ubezpieczony.

Zakres ochrony OC w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym jest oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe w dwóch wariantach – podstawowym i rozszerzonym. Podstawowa polisa co do zasady gwarantuje ochronę na wypadek m.in.:

 • zalania sąsiada z dołu w wyniku awarii pralki;
 • wybicia szyby w mieszkaniu sąsiada przez dziecko;
 • zarysowania cudzego samochodu w czasie jazdy na rowerze;
 • pogryzienia obuwia gościa przez psa;
 • złamania nogi przez przechodnia w wyniku niespełnienia obowiązku odśnieżenia chodnika przy domu.

Natomiast rozszerzony zakres ochrony (dodatkowo płatny) obejmuje dla przykładu:

 • szkody wyrządzone w wyniku posiadania broni palnej;
 • szkody wyrządzone przez psy zaliczane do rasy agresywnej;
 • szkody wyrządzone w wyniku posiadania pojazdów, których nie dotyczy obowiązkowe ubezpieczenie OC komunikacyjne.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że OC w życiu prywatnym to polisa dobrowolna. Stąd warunki umowy ubezpieczenia, w tym zakres ochrony, każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa samodzielnie. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy sprawdzić proponowane przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) omawianej polisy.

Wyłączenia odpowiedzialności, czyli kiedy OC w życiu prywatnym nie działa?

W pewnych okolicznościach towarzystwo ubezpieczeniowe, pomimo umowy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, odmówi spełnienia umówionego świadczenia. Owe okoliczności to tzw. wyłączenia odpowiedzialności. OC w życiu prywatnym nie działa m.in. wówczas, gdy:

 • sprawca doprowadzi do szkody celowo (umyślnie);
 • sprawca doprowadzi do szkody pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
 • sprawca wyrządzi szkodę osobie bliskiej, z którą pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • sprawca doprowadzi do szkody w wyniku przeniesienia choroby zakaźnej.

Szczegółowe informacje temat wyłączeń odpowiedzialności zawarte są w OWU oferowanej przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe polisy OC w życiu prywatnym.