Słownik ubezpieczeniowy

Broker ubezpieczeniowy

Broker ubezpieczeniowy to rodzaj pośrednika ubezpieczeniowego. W odróżnieniu od agenta ubezpieczeniowego i multiagenta, broker ubezpieczeniowy jest niezależny od towarzystwa ubezpieczeniowego. Działa w imieniu i na rzecz podmiotu, który poszukuje ochrony ubezpieczeniowej. Inaczej mówiąc, broker ubezpieczeniowy reprezentuje przed ubezpieczycielem interesy klienta w celu zawarcia określonej umowy ubezpieczenia. Stąd bywa określany mianem „adwokata ubezpieczeniowego”.

Broker ubezpieczeniowy – Kto może nim zostać?

Działalność brokerska jest regulowana ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zgodnie z jej zapisami brokerem ubezpieczeniowym może być osoba fizyczna lub prawna, która otrzymała zezwolenie wydane przez KNF na wykonywanie działalności brokerskiej i jest wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

Na czym polega działalność brokerska?

Broker ubezpieczeniowy wykonuje określone czynności brokerskie:

 • zawiera, na podstawie stosownego pełnomocnictwa od klienta, umowę ubezpieczenia lub doprowadza do zawarcia umowy ubezpieczenia;
 • uczestniczy w zarządzaniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia, również w sprawach o odszkodowanie.

W związku z powyższym broker jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

Jakie ma obowiązki broker ubezpieczeniowy?

Najważniejsze ustawowe obowiązki brokera ubezpieczeniowego to:

 • okazywanie ubezpieczycielowi i klientowi przy dokonywaniu pierwszej czynności brokerskiej oraz na każde ich żądanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej;
 • przed zawarciem umowy ubezpieczenia udzielenie na piśmie klientowi porady opartej na wszechstronnej i rzetelnej analizie dostępnych ofert ubezpieczenia, w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz pisemne wyjaśnienie podstaw, na których oparta jest rekomendacja;
 • zachowanie w tajemnicy informacji pozyskanych od klienta w związku z wykonywaniem czynności brokerskich;
 • wykonywanie czynności brokerskich z poszanowaniem obu stron umowy ubezpieczenia.

Wynagrodzenie brokera

Działalność brokerska upoważnia brokera do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu wykonywanej przez niego pracy zarówno od towarzystwa ubezpieczeniowego, jak i klienta za określony w obu przypadkach zakres czynności brokerskich. Broker jest wynagradzany przez ubezpieczyciela po zawarciu umowy i opłaceniu składki ubezpieczenia przez ubezpieczonego. Zatem towarzystwo ubezpieczeniowe rozlicza się z brokerem za czynności brokerskie związane z przygotowaniem i doprowadzeniem do zawarcia umowy ubezpieczenia z klientem. Przez klienta natomiast broker jest wynagradzany za czynności związane z zarządzeniem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia (dla przykładu za pomoc związaną z likwidowaniem szkody).

Czego broker ubezpieczeniowy nie może, czyli zakazy brokerskie

Z woli ustawodawcy broker ubezpieczeniowy nie może:

 • wykonywać działalności agencyjnej ani wykonywać czynności agencyjnych;
 • pozostawać w stałym stosunku umownym z towarzystwem ubezpieczeniowym;
 • być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających towarzystwa ubezpieczeniowego;
 • posiadać akcji towarzystwa ubezpieczeniowego, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu (w przypadku ich nabycia broker jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie KNF).

Ograniczenie o którym mowa w punkcie 2 nie dotyczy:

 • umowy ubezpieczenia, na której podstawie broker ubezpieczeniowy jest ubezpieczonym lub ubezpieczającym;
 • umowy zawartej przez brokera z towarzystwem ubezpieczeniowym dotyczącej sposobu wzajemnego rozliczania się z tytułu wykonywania czynności brokerskich.