Słownik ubezpieczeniowy

Multiagent ubezpieczeniowy

Multiagent to przedsiębiorca, który jest wpisany do prowadzonego przez KNF rejestru agentów ubezpieczeniowych i prowadzi działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego na podstawie umów agencyjnych zawartych z co najmniej dwoma określonymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie tego samego działu ubezpieczeń. Multiagent wykonuje czynności agencyjne w imieniu i na rzecz przynajmniej dwóch ubezpieczycieli, którzy w zamian są zobowiązani do wypłaty na jego rzecz wynagrodzenia (prowizji).

Multiagent a agent wyłączny i broker ubezpieczeniowy

Multiagent to jeden z trzech rodzajów pośredników ubezpieczeniowych na polskim rynku ubezpieczeniowym obok agenta wyłącznego i brokera ubezpieczeniowego. Działalność wymienionych pośredników ubezpieczeniowych reguluje Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 roku. Natomiast pomiędzy poszczególnymi formami pośrednictwa ubezpieczeniowego obecne są istotne różnice. I tak oto multiagent w odróżnieniu od agenta wyłącznego:

 • wykonuje czynności agencyjne w zakresie tego samego działu ubezpieczeń oraz w imieniu i na rzecz co najmniej dwóch ubezpieczycieli;
 • jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) agenta ubezpieczeniowego, co ma na celu zapewnienie mu ochrony ubezpieczeniowej, w razie spowodowania przez niego szkody u klienta, podczas wykonywania czynności agencyjnych.

Natomiast w przeciwieństwie do brokera ubezpieczeniowego multiagent reprezentuje interesy towarzystw ubezpieczeniowych, a nie klienta, który poszukuje ochrony ubezpieczeniowej.

Rodzaje multiagentów

Jak już wspomniano multiagent działa w imieniu i na rzecz kilku ubezpieczycieli w zakresie tego samego działu ubezpieczeń. Działy ubezpieczeń to:

 • ubezpieczenia na życie;
 • pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.

Dodatkowo oba działy dzieli się na grupy:

 • dział I – polisa na życie, polisa posagowa;
 • dział II – polisa OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, polisa Autocasco.

Na tej podstawie wyróżnia się dwa rodzaje multiagentów:

 • pośrednika ubezpieczeniowego, który oferuje klientom polisy przynajmniej dwóch towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie tej samej grupy ubezpieczeń (np. ubezpieczenie OC komunikacyjne od dwóch ubezpieczycieli);
 • pośrednika ubezpieczeniowego, który proponuje klientom polisy przynajmniej dwóch ubezpieczycieli, przy czym w zakresie odmiennych grup ubezpieczeń (np. ubezpieczenie OC komunikacyjne od jednego ubezpieczyciela, a ubezpieczenie Autocasco od drugiego).

Obowiązki multiagenta wobec ubezpieczycieli

Umowa agencyjna zobowiązuje multiagenta do realizowania określonych zadań (czynności agencyjnych) wobec każdego z towarzystw ubezpieczeniowych. Do najważniejszych należy:

 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie pozytywnych relacji z dotychczasowymi klientami;
 • wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia;
 • zawieranie umów ubezpieczenia;
 • uczestniczenie w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia (np. pomoc klientowi w zgłoszeniu szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego).

Obowiązki multiagenta wobec klientów

Na podstawie zawartych umów agencyjnych z określonymi towarzystwami ubezpieczeniowymi multiagent jest zobowiązany do lojalności wobec każdego z ubezpieczycieli. Niemniej jednak, zgodnie ze wspomnianą już ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym, jest też zobligowany do przestrzegania określonych zasad wobec klientów, z którymi zawiera umowy ubezpieczeniowe. Multiagent jest zobowiązany m.in. do:

 • poinformowania klienta w imieniu i na rzecz ilu towarzystw ubezpieczeniowych wykonuje czynności agencyjne;
 • zachowania w tajemnicy zgromadzonych podczas wykonywania czynności agencyjnych informacji od klienta.

Klienta w kontaktach z multiagentem chroni też kodeks cywilny. Jednym z najważniejszych zapisów jest artykuł 384 § 1, który brzmi: „Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy”. Zapis ten w odniesieniu do ubezpieczeń dotyczy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) produktu ubezpieczeniowego, który sprzedaje multiagent, czyli polisy. OWU zawiera szczegółowe informacje na temat danej polisy (okres ochrony ubezpieczeniowej, zakres ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela).

Polisa natomiast jest potwierdzeniem zawartej już umowy ubezpieczenia. Wskazany zapis kodeksu cywilnego zobowiązuje zatem multiagenta do dostarczenia klientowi OWU danej polisy, zanim dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia. Wręczenie przez multiagenta klientowi OWU razem z polisą jest nadużyciem i działaniem szkodliwym wobec klienta — powoduje nieznajomość praw i obowiązków, którymi obwarowana jest dana polisa, towarzystwa ubezpieczeniowego wobec klienta i odwrotnie.