Słownik ubezpieczeniowy

Amortyzacja części

Amortyzacja części to zużycie części w pojeździe spowodowane wiekiem pojazdu i eksploatowaniem go. Po zaistnieniu szkody w pojeździe towarzystwo ubezpieczeniowe dokonuje potrącenia amortyzacyjnego za części zamienne. Oznacza to pomniejszenie odszkodowania za części zamienne zastosowane w pojeździe o określony w umowie ubezpieczenia komunikacyjnego procent. Amortyzacja części stosuje się w przypadku szkód na pojeździe zgłoszonych z ubezpieczenia Autocasco (AC), natomiast co do zasady potrącenie amortyzacyjne nie dotyczy szkód na pojeździe zgłoszonych z ubezpieczenia OC sprawcy.

Amortyzacja części a szkoda z OC sprawcy

Likwidacja szkody na pojeździe z ubezpieczenia OC sprawcy nakłada na ubezpieczyciela sprawcy obowiązek wypłaty odszkodowania w wysokości, która umożliwi poszkodowanemu m.in. przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody. Wynika to z artykułu 361 § 2 Kodeksu cywilnego oraz jednej z wytycznych KNF (wytyczna 16) w sprawie szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, która brzmi: „Zakład ubezpieczeń powinien ustalić świadczenie z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, w wysokości uwzględniającej celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli zakład ubezpieczeń wykaże, że dokonana naprawa doprowadziła do wzrostu wartości pojazdu, w stosunku do jego wartości sprzed zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umową, może on pomniejszyć wartość świadczenia o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi”.

Co szczególnie ważne w nawiązaniu do amortyzacji części, wskazana wytyczna podkreśla, że towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do uznania w odszkodowaniu wartości rynkowej części zamiennych użytych do naprawy poszkodowanego pojazdu. Zastosowanie amortyzacji części przez ubezpieczyciela podczas likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy jest uzasadnione jedynie wtedy, kiedy ubezpieczyciel udowodni, że zamontowane części zamienne doprowadziły do wzrostu wartości poszkodowanego pojazdu. Jest to jednak zazwyczaj niemożliwie. Już sam udział w kolizji lub wypadku prowadzi do spadku wartości pojazdu. Rzadko dochodzi do wzrostu wartości poszkodowanego pojazdu po naprawie.

Nieuzasadnione zastosowanie amortyzacji części

W sytuacji nieuzasadnionego potrącenia amortyzacyjnego poszkodowany ma prawo i możliwość odwołania od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy szkody. Termin na złożenie odwołania wynosi do 3 lat od chwili otrzymania pisemnego postanowienia ubezpieczyciela w zgłoszonej przez poszkodowanego sprawie. Chyba że sprawca szkody doprowadził do niej na skutek popełnienia przestępstwa. Wówczas ów termin wynosi do 20 lat. Odwołanie musi być przedłożone na piśmie i przesłane do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy e-mailem lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Można też złożyć bezpośrednio w placówce ubezpieczyciela. W piśmie należy podać numer szkody (otrzymany podczas jej rejestracji), a w uzasadnieniu wskazać wymienione wyżej rozporządzenie KNF. Warto też załączyć ksero otrzymanej od ubezpieczyciela decyzji. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania, a w skomplikowanych sprawach 60 dni. W przypadku 60 dni jest zobowiązane do poinformowania poszkodowanego o przedłużeniu terminu rozpatrywania odwołania.

Amortyzacja części a szkoda z ubezpieczenia AC

W przypadku ubezpieczenia AC towarzystwo ubezpieczeniowe jest uprawnione do stosowania potrącenia amortyzacyjnego podczas kalkulacji odszkodowania za części zamienne. Oznacza to pomniejszenie wartości rynkowej poszczególnych części zamiennych o ustalony procent, który odpowiada określonemu wiekowi pojazdu. Współczynnik amortyzacji części jest przedstawiony w tabeli amortyzacyjnej, która jest umieszczona w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) polisy AC. Trzeba podkreślić, że potrącenie amortyzacyjne nie dotyczy innych składników odszkodowania, dla przykładu kosztów robocizny.

Przykładowa tabela amortyzacyjna:

WIEK POJAZDUPROCENT AMORTYZACJI CZĘŚCI
Do 3 lat15%
Od 3 do 5 lat30%
Od 5 do 8 lat40%
Od 8 lat wzwyż50%

Z powyższej tabeli amortyzacyjnej wynika, że w przypadku szkody na czteroletnim pojeździe odszkodowanie z ubezpieczenia AC za poszczególne części zamienne zostanie pomniejszone o 30%, a w przypadku dwuletniego pojazdu już tylko o 15%. Warto dodać, że istnieje możliwość zniesienia amortyzacji części. Jednak tylko u niektórych ubezpieczycieli. Natomiast sama usługa oznacza wyższą cenę ubezpieczenia AC.