ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży
Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży

Każdy obywatel Polski mający ważne ubezpieczenie zdrowotne może korzystać z publicznej opieki lekarskiej na terenie całego kraju. Problem pojawia się jednak w sytuacji, gdy ktoś ulegnie wypadkowi lub dozna jakiegoś urazu podczas pobytu za granicą. Wówczas polskie ubezpieczenie traci swoją ważność, a pomoc w ograniczonym zakresie mogą uzyskać jedynie posiadacze karty EKUZ. Dlatego już na etapie planowania podróży warto zadbać o zabezpieczenie swojego zdrowia i bezpieczeństwa. Taką możliwość gwarantuje ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży. Jakie warunki i zakres ochrony są zawarte w tej polisie?

Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży – co to za świadczenie?

Zdecydowana większość ubezpieczycieli posiada w swoich ofertach ubezpieczenie turystyczne. Są to specjalne polisy przeznaczone dla osób, które w celu rekreacyjnym lub służbowym podróżują do innego kraju. Co prawda, poszczególne ubezpieczenia tego typu mogą mieć zupełnie inny zakres ochrony i warunki. Jednak praktycznie każda taka polisa zawiera zapis dotyczący kosztów leczenia w podroży. Jest to zdecydowanie najważniejsze świadczenie we wszystkich ubezpieczeniach turystycznych.

Jak sama nazwa wskazuje, opisywane ubezpieczenie zapewnia turyście refundację kosztów leczenia poza granicami Polski. Posiadacze takiej polisy mogą skorzystać z tego świadczenia na dwa sposoby. Jeżeli np. ulegną poważnemu wypadkowi, przez co opieka medyczna będzie generować wysokie koszty, ubezpieczyciel opłaci je z góry przez tzw. płatność bezgotówkową. Natomiast w przypadku mniej poważnych zabiegów medycznych osoba ubezpieczona może samodzielnie zapłacić za ich udzielenie, a dopiero później zwrócić się do asekuratora z wnioskiem o przyznanie refundacji.

Dlaczego ubezpieczenie kosztów leczenia jest tak istotne?

Praktycznie wszystkie państwowe ubezpieczenia zdrowotne są respektowane tylko na terytorium danego kraju. Jeśli więc jego obywatel wyjedzie za granicę, polisa automatycznie traci swoją ważność. Co więcej, regulacje prawne dotyczące ewentualnego leczenia obcokrajowców są podobne w wielu różnych państwach. Ich najważniejszym zapisem jest to, że obcokrajowcy muszą płacić za opiekę medyczną z własnej kieszeni.

Niestety, osoby korzystające jedynie z publicznej służby zdrowia często nie wiedzą o tym, jak wysokie mogą być koszty leczenia. Trzeba tutaj podkreślić, że w licznych europejskich krajach ceny zabiegów medycznych są zdecydowanie wyższe niż w Polsce. Dlatego wybrane badanie może kosztować np. 200 euro zamiast 200 złotych. Podobny przelicznik obowiązuje w przypadku np. konsultacji lekarskich, hospitalizacji i wszelkich zabiegów medycznych.

To wszystko sprawia, że łączny rachunek za leczenie zagraniczne może opiewać na bardzo wysoką kwotę. Jednak niewielu turystów będzie w stanie uiścić taką należność z własnej kieszeni. Z tego powodu ubezpieczenie turystyczne obejmujące gwarantowany zwrot kosztów leczenia stanowi podstawę bezpiecznej podróży.

Czy karta EKUZ zapewnia wystarczającą ochronę?

Osoby podróżujące po krajach należących do Unii Europejskiej z pewnością wiedzą o istnieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. EKUZ to praktycznie jedyne ubezpieczenie zagraniczne, którego warunki przypominają tradycyjną polisę zdrowotną. Dlaczego? Ponieważ jest ono dostępne dla każdego obywatela jednego z państw członkowskich UE. Jedynym warunkiem jego otrzymania będzie posiadanie państwowego ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku Polski wystawianiem takich dokumentów zajmuje się Narodowy Fundusz Zdrowia.

Karta EKUZ umożliwia darmowe korzystanie z opieki zdrowotnej również poza granicami macierzystego kraju. Jednakże zakres jej ochrony podlega dość istotnemu ograniczeniu. Jej posiadacze mogą skorzystać z karty jedynie w razie nagłych sytuacji stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia. Niemniej taka gwarancja ma bez wątpienia ogromne znaczenie dla turystów, dlatego warto mieć przy sobie kartę EKUZ!

Natomiast EKUZ ma również istotne wady. Ograniczony zakres ubezpieczenia powoduje, że znaczna część usług medycznych pozostanie niedostępna dla posiadaczy karty. Najlepszym tego przykładem są choćby zabiegi dentystyczne. Zazwyczaj skruszenie lub ułamanie zęba nie stanowi bezpośredniego zagrożenia życia, przez co pomoc stomatologa może być odpłatna. Oczywiście w niektórych krajach (np. w Irlandii) karta EKUZ gwarantuje bezpłatne leczenie stomatologiczne. Jednak w wielu innych państwach (np. w Niemczech, Norwegii, Włoszech) nawet posiadacze karty EKUZ muszą samodzielnie opłacić koszty leczenia dentystycznego.

Innym aspektem jest z kolei zakres terytorialny ochrony. Karta EKUZ obowiązuje tylko na terenie UE i w państwach należących do NAFTA. Jeżeli zatem ktoś wyjeżdża na inny kontynent, takie ubezpieczenie traci swoją ważność. Wówczas jedynie kompleksowe ubezpieczenie turystyczne może zapewnić zwrot kosztów leczenia.

Koszty leczenia a warunki ubezpieczenia – o czym warto pamiętać?

Wszystkie polisy dostępne na rynku muszą mieć ściśle określone warunki i zakres ochrony. To wszystko można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, czyli tzw. OWU. Każda osoba kupująca ubezpieczenie powinna najpierw uważnie przeczytać ten dokument, ponieważ jego treść zawiera mnóstwo ważnych informacji.

Zapisy zawarte w OWU są niezwykle istotne również w przypadku ubezpieczeń turystycznych. Dlaczego? Ponieważ to właśnie ten dokument precyzyjnie określa zasady refundacji kosztów leczenia. Pod tym względem należy zwrócić szczególną uwagę na kilka aspektów. Pierwszym z nich jest sam limit refundacji. Praktycznie każde ubezpieczenie tego typu posiada górną granicę środków, które mogą zostać przyznane osobie poszkodowanej. Jeżeli łączny koszt opieki lekarskiej będzie wyższy niż podana kwota, właściciel polisy musi już sam pokryć część wydatków. Co więcej, niektóre usługi medyczne (np. leczenie stomatologiczne) mają dużo niższy limit od pozostałych świadczeń. Dlatego warto mieć to na uwadze.

Drugim kluczowym aspektem jest zakres refundacji. Niektórzy ubezpieczyciele zwracają bowiem jedynie koszty związane z pobytem w szpitalu. Natomiast nagły wypadek może również skutkować koniecznością np. zorganizowania specjalistycznego transportu medycznego lub podjęcia akcji ratunkowej. Z tego powodu ubezpieczenie turystyczne powinno gwarantować nie tylko zwrot kosztów leczenia, ale również pokrywać wydatki związane z ratownictwem.

Przy omawianiu warunków ubezpieczenia nie sposób pominąć kwestii wyłączeń odpowiedzialności. Są to zapisy, które przyznają asekuratorowi prawo do odmowy wypłaty jakichkolwiek świadczeń. Innymi słowy, jeżeli osoba ubezpieczona dozna uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia objętego tym zapisem, nie otrzyma pomocy finansowej. Zazwyczaj wyłączenia odpowiedzialności dotyczą sytuacji, takich jak: wypadek pod wpływem środków odurzających, rażąca nieodpowiedzialność lub złamanie prawa. Z tego względu przed zakupem ubezpieczenia trzeba sprawdzić, kiedy otrzymanie pomocy będzie niemożliwe.

Jak wysokie powinny być koszty leczenia?

Zmienne limity dotyczące kosztów leczenia powodują powstanie oczywistego dylematu – jaka kwota refundacji będzie wystarczająca? Niestety, na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy wówczas od jednej kluczowej kwestii.

Decydującym czynnikiem są ceny obowiązujące w danym kraju. Pod tym względem różnice mogą być naprawdę ogromne. Przykładowo, płatna opieka lekarska w Szwajcarii będzie nawet kilkakrotnie droższa niż analogiczna opieka na terytorium Litwy. W związku z tym obowiązkiem turysty jest wcześniejsze sprawdzenie, ile może kosztować uzyskanie pomocy medycznej w wybranym państwie.

Opisana sytuacja staje się jeszcze trudniejsza, jeżeli turysta podróżuje np. do Stanów Zjednoczonych lub Japonii. Obydwa wymienione państwa są znane ze znakomitej, ale jednocześnie horrendalnie drogiej opieki medycznej. Z tego powodu część asekuratorów tworzy dedykowane ubezpieczenia turystyczne dla osób wyjeżdżających do tych państw. Niemniej warto zapamiętać, że w tym przypadku koszty leczenia muszą być naprawdę bardzo wysokie, a najlepiej nielimitowane.

Koszty leczenia a rozszerzenie ochrony – kiedy jest potrzebne?

Zakres niemal wszystkich ubezpieczeń może zostać rozszerzony poprzez zakup dodatkowych świadczeń. Jeżeli chodzi o ubezpieczenia kosztów leczenia, tutaj trzeba zwrócić uwagę na niektóre zapisy. Jednym z nich jest polisa dla osób przewlekle chorych. Obecność takiego schorzenia wpływa na znacznie wyższe ryzyko hospitalizacji lub konieczności skorzystania z pomocy medycznej poza granicami kraju. Dlatego asekuratorzy stosują specjalne rozszerzenie ubezpieczenia, które powinny zakupić wszystkie osoby z takimi chorobami.

Dodatkowa ochrona może być również potrzebna kobietom w ciąży. Co prawda, niektóre ubezpieczenia turystyczne również zapewniają ochronę tego typu. Jednak w wielu przypadkach limit kosztów leczenia jest wtedy znacznie niższy. Z tego powodu rozszerzenie ochrony może okazać się dużo lepszym rozwiązaniem.

Ostatnim aspektem pomijanym w treści ubezpieczeń turystycznych jest uprawianie sportu. Jeżeli turysta nie ubezpieczy się od tej ewentualności i dozna urazu np. w trakcie wspinaczki wysokogórskiej, asekurator będzie mógł odmówić przyznania refundacji. Miłośnicy aktywności fizycznej muszą więc zadbać o to, aby ubezpieczenie chroniło ich również w tym zakresie.

Jak i gdzie kupić ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży?

Jak widać, istnieje wiele różnych aspektów, które są niezwykle istotne w przypadku ubezpieczeń turystycznych. Dlatego warto przedstawić najważniejsze informacje w formie krótkiej ściągi:

  1. Ubezpieczenie kosztów leczenia to najważniejsze świadczenie w każdej polisie turystycznej, dlatego warto o nie zadbać.
  2. Podstawową ochronę podczas podróży po krajach Unii Europejskiej zapewnia karta EKUZ. Natomiast ubezpieczenie turystyczne pozwala na uzyskanie bardziej kompleksowej ochrony. Co więcej, jest ono niezbędne we wszystkich krajach spoza struktur UE oraz NAFTA.
  3. Zakres ochrony oraz wszystkie istotne informacje dotyczące ubezpieczenia można znaleźć w OWU. Lektura tego dokumentu przed zakupem polisy jest więc konieczna!
  4. Wysokość refundowanych kosztów leczenia powinna zależeć od cen usług medycznych obowiązujących w danym kraju. Jeżeli są one szczególnie wysokie (np. w USA lub Japonii), warto rozważyć zakup polisy bez górnego limitu.
  5. Dodatkowa ochrona w ramach tej polisy będzie potrzeba m.in.: osobom przewlekle chorym, kobietom w ciąży oraz sportowcom.
  6. Takie ubezpieczenie warto kupić przez internet. Dzięki temu można łatwo uzyskać dostęp do OWU oraz znaleźć polisę o najlepiej dopasowanym zakresie ochrony.

Podsumowanie

Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży zapewnia bezpieczny wypoczynek. Dzięki tej polisie turysta może bez obaw korzystać z opieki medycznej poza granicami Polski. Jeżeli zakres wybranego ubezpieczenia będzie odpowiedni, asekurator samodzielnie opłaci należność lub zwróci turyście poniesione koszty związane z leczeniem.