Casco to dobrowolne ubezpieczenie środków transportu oraz ich wyposażenia. Polisa zapewnia odszkodowanie w przypadku uszkodzenia częściowego lub całkowitego w danym środku transportu i wyposażeniu oraz w przypadku utraty środka transportu w wyniku kradzieży. Casco jest skierowane do osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, które są właścicielami lub użytkownikami określonych środków transportu. Na podstawie umowy ubezpieczenia Casco towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada za szkody w granicach sumy ubezpieczenia i w zakresie ochrony określonej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danej polisy na terytorium Polski i terytorium zagranicznym wskazanym w polisie. Zakres ochrony ubezpieczenia Casco uzależniony jest od rodzaju środka transportu oraz od towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym polisa została zawarta.

Rodzaje Casco

Z uwagi na rodzaj środka transportu, na który umowa ubezpieczenia może być zawarta wyróżnia się:

  • Autocasco, czyli ubezpieczenie Casco pojazdów mechanicznych;
  • Aerocasco, czyli ubezpieczenie Casco statków powietrznych;
  • Ubezpieczenie Casco środków żeglugi morskiej i śródlądowej;
  • Ubezpieczenie Casco pojazdów szynkowych.

Szczególnym rodzajem ubezpieczenia Casco jest Agrocasco, czyli ubezpieczenie maszyn i sprzętu rolniczego.

Autocasco

Polisa Autocasco (ubezpieczenie AC) zapewnia odszkodowanie w związku z uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu w wyniku zdarzenia drogowego, spowodowanego z winy kierowcy oraz w związku z działaniem żywiołów, kradzieżą i wandalizmem.

Przedmiot ubezpieczenia: samochody osobowe i ciężarowe, ciągniki samochodowe i rolnicze, przyczepy i naczepy, autobusy, motocykle, motorowery, tramwaje, trolejbusy, a nawet wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym lub spalinowym.

Aerocasco

Polisa Aerocasco zapewnia odszkodowanie w związku z uszkodzeniem lub zniszczeniem statku powietrznego na skutek wypadku lub incydentu lotniczego (poza porwaniem i aktem terrorystycznym) podczas lotu oraz na ziemi w czasie manewrowania i postoju. Ubezpieczenie pokrywa też koszty szkód spowodowanych w trakcie naprawy i modernizacji przez uprawnione serwisy naprawcze. Wreszcie polisa gwarantuje odszkodowanie w związku z działaniem żywiołów, kradzieżą i wandalizmem.

Przedmiot ubezpieczenia: wszystkie rodzaje statków powietrznych dopuszczone do lotów na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Ubezpieczenie Casco środków żeglugi morskiej i śródlądowej

Ubezpieczenie środków żeglugi morskiej i śródlądowej gwarantuje odszkodowanie w związku z uszkodzeniem lub zniszczeniem jednostki pływającej w czasie pływania po wodach morskich (dla przykładu na skutek kolizji z inną jednostką pływającą czy uderzenia o nabrzeże), podczas wodowania i podnoszenia z wody oraz w trakcie postoju w portach, przystaniach i zimowiskach. Polisa zapewnia też odszkodowanie w związku z działaniem żywiołów, niewłaściwym wykonaniem naprawy i remontu, kradzieżą oraz wandalizmem.

Przedmiot ubezpieczenia: wszystkie rodzaje jednostek pływających przeznaczone dla floty handlowej, rybackiej i ratowniczej.

Ubezpieczenie Casco pojazdów szynowych

Ubezpieczenie Casco pojazdów szynowych zapewnia odszkodowanie w związku z uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu szynowego podczas eksploatowania go na drogach szynowych kolejowych i wewnątrzzakładowych (dla przykładu na skutek wykolejenia) oraz podczas postoju na bocznicach, w lokomotywowniach i w wagonowniach. Polisa zapewnia też zwrot kosztów w związku z uszkodzeniem pojazdu szynowego na skutek zerwania mostu czy zawalenia tunelu lub wiaduktu. Ubezpieczenie Casco pojazdów szynowych gwarantuje też odszkodowanie w związku z działaniem żywiołów, niewłaściwym wykonaniem naprawy i remontu, kradzieżą oraz wandalizmem.

Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy szynowe dopuszczone do ruchu kolejowego używane na drogach szynowych kolejowych i wewnątrzzakładowych (lokomotywy, wagony osobowe i towarowe, zespoły trakcyjne, ciągniki szynowe i wózki robocze, etc.).

Agrocasco

Ubezpieczenie Agrocasco zapewnia odszkodowanie w związku z uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdów i maszyn rolniczych podczas wykonywania prac polowych, przemieszczania się między obszarami ubezpieczonego gospodarstwa rolnego oraz w trakcie postoju lub parkowania. Dodatkowo polisa Agrocasco chroni przedmiot ubezpieczenia przed działaniem żywiołów, kradzieżą i wandalizmem.

Przedmiot ubezpieczenia: praktycznie wszystkie pojazdy i maszyny rolnicze (kombajny rolnicze, sieczkarnie polowe, ciągniki rolnicze, agregaty uprawowe, sadzarki i glebogryzarki ciągnikowe, siewniki, rozrzutniki, kosiarki, opryskiwacze, przenośne suszarnie do zboża, etc.).