Słownik ubezpieczeniowy

Kradzież pojazdu

Kradzież pojazdu to bezprawne wejście w posiadanie cudzego pojazdu mechanicznego (np. samochodu osobowego), w tym jego części i elementów wyposażenia. Polisą, która uprawnia do odszkodowania w razie kradzieży pojazdu jest dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne Autocasco (AC).

AC jako ubezpieczenie pojazdu od kradzieży

Polisa Autocasco pozwala na wyrównanie uszczerbku finansowego poniesionego w wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu, w tym jego części i elementów wyposażenia. Jest oferowana w dwóch wariantach – podstawowym i rozszerzonym. Podstawowa umowa ubezpieczenia AC gwarantuje odszkodowanie w razie szkody na pojeździe spowodowanej:

 • zdarzeniem losowym, do którego doszło z winy kierowcy (kolizja, wypadek);
 • zdarzeniem losowym, do którego doszło bez udziału kierowcy (m.in. działanie czynników atmosferycznych, wandalizm).

Natomiast ubezpieczenie pojazdu od kradzieży jest dostępne w ramach rozszerzonej umowy ubezpieczenia AC. I oznacza konieczność opłacenia wyższej składki.

Ochrona na wypadek kradzieży pojazdu, czyli na co uważać przy wyborze AC?

Autocasco to dobrowolna polisa komunikacyjna. Stąd warunki umowy ubezpieczenia każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa samodzielnie. Są one przedstawione w dokumencie o nazwie Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). W odniesieniu do kradzieży pojazdu szczególnie ważne są postanowienia OWU dotyczące:

 • wymaganych urządzeń antykradzieżowych;
 • zakresu terytorialnego;
 • stosowanych wyłączeń odpowiedzialności;
 • procedury postępowania w razie kradzieży pojazdu.

Jedynie znajomość treści OWU jest gwarantem wyboru najlepszego ubezpieczenia Autocasco, a co za tym idzie – otrzymania dopasowanej do własnych potrzeb ochrony na wypadek kradzieży pojazdu.

Kradzież pojazdu a urządzenia antykradzieżowe

Podstawowym warunkiem ubezpieczenia pojazdu od kradzieży w ramach Autocasco jest posiadanie w pojeździe co najmniej dwóch sprawnych urządzeń antykradzieżowych. Urządzenie antykradzieżowe to mechaniczne albo elektroniczne zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, trwale zamontowane w pojeździe:

 • przez producenta pojazdu;
 • przez profesjonalny podmiot autoryzowany (licencjonowany) przez producenta danego zabezpieczenia do montażu i serwisowania tego zabezpieczenia.

Urządzeniem antykradzieżowym jest dla przykładu:

 • immobiliser;
 • autoalarm;
 • terminal GPS.

UWAGA Towarzystwo ubezpieczeniowe zadaje pytanie o posiadane urządzenia antykradzieżowe we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia Autocasco. Poświadczenie nieprawdy jest oszustwem ubezpieczeniowym. Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe odkryje oszustwo ubezpieczeniowe, ma prawo do zerwania umowy ubezpieczenia, ponownego wyliczenia składki, a nawet odmowy wypłaty odszkodowania.

Co równie ważne, oszustwo ubezpieczeniowe jest czynem karalnym. Wprost wynika to z artykułu 286 § 1 kodeksu karnego, który brzmi: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu, lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Zakres terytorialny AC a kradzież pojazdu za granicą

Zakres terytorialny Autocasco często obejmuje jedynie terytorium RP. Przy czym może być rozszerzony o terytorium innych europejskich krajów. A nawet o kraje spoza Europy (jak Maroko czy Izrael). Oznacza to konieczność opłacenia wyższej składki. Co ważne, ochrona ubezpieczeniowa w ramach Autocasco zazwyczaj nie obejmuje kradzieży pojazdu na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz Mołdawii.

Kradzież pojazdu a wyłączenia odpowiedzialności

Wyłączenia odpowiedzialności to okoliczności, których wystąpienie zwalnia towarzystwo ubezpieczeniowe z obowiązku wypłaty odszkodowania. Towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty odszkodowania z polisy Autocasco, jeżeli do kradzieży pojazdu doszło w wyniku m.in.:

 • opuszczenia pojazdu i pozostawienia go z nieuruchomionymi urządzeniami antykradzieżowymi;
 • opuszczenia pojazdu i pozostawienia w nim niezamkniętych drzwi lub okien;
 • opuszczenia pojazdu i pozostawienia w nim kluczyków lub innych urządzeń służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu.

Procedura postępowania w razie kradzieży pojazdu

Towarzystwo ubezpieczeniowe musi być poinformowane o kradzieży pojazdu niezwłocznie, w określonym w warunkach umowy ubezpieczenia terminie. Maksymalny czas na zgłoszenie kradzieży pojazdu wynosi zazwyczaj 24 godziny. Co równie ważne, o kradzieży pojazdu musi być poinformowana policja. Niedopełnienie wskazanych obowiązków może być uznane przez towarzystwo ubezpieczeniowe za rażące niedbalstwo. I może być powodem zmniejszenia kwoty odszkodowania.