OC graniczne to czasowa (krótkoterminowa) polisa komunikacyjna. Chroni posiadacza (lub kierowcę) pojazdu mechanicznego przed finansowymi konsekwencjami szkód rzeczowych i osobowych wyrządzonych osobom trzecim w związku z ruchem tego pojazdu. OC graniczne jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego, zarejestrowanego poza terytorium EOG oraz Andory, Serbii i Szwajcarii, podczas podróży do jednego z tych krajów. I dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego, zarejestrowanego na terytorium EOG oraz Andory, Serbii i Szwajcarii, podczas podróży poza jeden z tych krajów. Co ważne, w obu przypadkach warunkiem powstania obowiązku ubezpieczeniowego jest brak Zielonej Karty.

OC graniczne – o co w tym chodzi?

OC graniczne to polisa, która chroni posiadacza (lub kierowcę) pojazdu mechanicznego przed finansowymi konsekwencjami spowodowania w związku z ruchem tego pojazdu:

  • szkody rzeczowej – tj. uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty mienia osoby trzeciej;
  • szkody osobowej – tj. trwałego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci osoby trzeciej.

Co ważne, za ruch pojazdu uważa się:

  • poruszanie się tym pojazdem;
  • wsiadanie do tego pojazdu lub wysiadanie z niego;
  • załadowywanie lub rozładowywanie tego pojazdu;
  • zatrzymanie lub postój tego pojazdu.

Sprawca szkody ma obowiązek jej naprawienia. Inaczej mówiąc, winien jest wynagrodzenia (zazwyczaj w pieniądzu) osobie poszkodowanej doznanej szkody. A w przypadku śmierci osoby poszkodowanej – członkom jej rodziny. Na podstawie umowy ubezpieczenia OC granicznego obowiązek ten przejmuje na siebie towarzystwo ubezpieczeniowe. Stąd mechanizm działania OC granicznego jest dokładnie taki sam, jak w przypadku OC komunikacyjnego. Co więc odróżnia OC graniczne od OC komunikacyjnego?

OC graniczne a OC komunikacyjne

OC komunikacyjne jest honorowane na terytorium EOG oraz Andory, Serbii i Szwajcarii na zasadzie wzajemności. Wskazane kraje są sygnatariuszami porozumienia wielostronnego. Posiadacz (lub kierowca) pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w państwie, które jest sygnatariuszem porozumienia wielostronnego, jest uprawniony do przekraczania granicy i poruszania się po terytorium pozostałych państw-sygnatariuszy tego porozumienia na podstawie OC komunikacyjnego, zawartego w kraju zarejestrowania pojazdu mechanicznego.

W odniesieniu do pojazdu mechanicznego, zarejestrowanego na terytorium Polski, OC komunikacyjne wystarczy podczas podróży do: Andory, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Liechtensteinu, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Malty, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Węgier, Wysp Normandzkich, Wyspy Man, Wysp Owczych.

Natomiast OC graniczne jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego, zarejestrowanego poza terytorium EOG oraz Andory, Serbii i Szwajcarii, podczas podróży do jednego z tych krajów. I dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego, zarejestrowanego na terytorium EOG oraz Andory, Serbii i Szwajcarii, podczas podróży poza jeden z tych krajów. Co ważne, w obu przypadkach warunkiem powstania obowiązku ubezpieczeniowego jest brak Zielonej Karty.

OC graniczne a Zielona Karta

Zielona Karta to dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego na terytorium państwa, które jest członkiem Systemu Zielonej Karty. Zazwyczaj jest wydawana przez towarzystwo ubezpieczeniowe wraz z OC komunikacyjnym. Ale może być też wydana w późniejszym czasie na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego.

W Systemie Zielonej Karty zrzeszeni są sygnatariusze porozumienia wielostronnego oraz Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Irak, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja i Ukraina. Zielona Karta działa na terytorium wskazanych krajów na zasadzie wzajemności.

Zielona Karta jest obowiązkowa podczas podróży pojazdem mechanicznym zarejestrowanym na terytorium EOG oraz Andory, Serbii i Szwajcarii do: Albanii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Iranu, Iraku, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Tunezji, Turcji oraz Ukrainy. I odwrotnie – podczas podróży pojazdem mechanicznym zarejestrowanym na terytorium jednego ze wskazanych krajów do kraju EOG oraz Andory, Serbii i Szwajcarii. W obu przypadkach brak Zielonej Karty oznacza konieczność zawarcia umowy ubezpieczenia OC granicznego na granicy państwa, w którym jest ona obowiązkowa.

Trzeba zaznaczyć, że na terytorium Kosowa Zielona Karta nie obowiązuje. Stąd OC graniczne jest niezbędne podczas podróży do tego kraju. Jak i zresztą do każdego innego, niezrzeszonego w Systemie Zielonej Karty.