Słownik ubezpieczeniowy

Ochrona zniżek

Ochrona zniżek to termin obecny w polisach komunikacyjnych. Oznacza ubezpieczenie utraty zniżek. Ochrona zniżek gwarantuje utrzymanie posiadanych zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia komunikacyjnego AC lub OC, jeżeli w danym okresie ubezpieczenia dojdzie do szkody. W zamian trzeba liczyć się z koniecznością uiszczenia nieco wyższej składki.

System bonus-malus, czy ochrona zniżek ma sens?

Cena danego ubezpieczenia komunikacyjnego zależy od kilku czynników. Towarzystwo ubezpieczeniowe, przy wyliczaniu składki, bierze pod uwagę dane dotyczące pojazdu (jak marka, rocznik, pojemność silnika, etc.). Nie bez znaczenia są również dane dotyczące kierowcy (jak miejsce zamieszkania, wiek, etc.). Ubezpieczyciel sprawdza też szkodowość kierowcy w dotychczasowym przebiegu danego ubezpieczenia komunikacyjnego. Wiedzę na ten temat czerpie z bazy danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Towarzystwa ubezpieczeniowe są zobowiązane do informowania UFG o każdej zawartej umowie ubezpieczenia AC i OC oraz o każdej zgłoszonej szkodzie.

Na podstawie historii szkodowości towarzystwa ubezpieczeniowe przypisują kierowcę do określonej klasy taryfowej, w której obecny jest bonus, czyli zniżka albo malus, czyli zwyżka w odniesieniu do podstawowej składki danego ubezpieczenia komunikacyjnego. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma własne tabele bonus-malus. Stąd wysokość zniżki/zwyżki może być odmienna pomiędzy poszczególnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Kierowca, który pierwszy raz ubezpiecza pojazd, nie ma ani zniżki, ani zwyżki. Natomiast kierowca, który kontynuuje ubezpieczenie pojazdu, otrzymuje bonus za każdy bezszkodowy okres ubezpieczenia, zazwyczaj w wysokości 10%. Jeżeli w poprzednim okresie ubezpieczenia kierowca był przypisany do klasy taryfowej o maksymalnym bonusie (zazwyczaj 60%), to w tej klasie taryfowej pozostaje. Każda szkoda zgłoszona w towarzystwie ubezpieczeniowym oznacza malus, najczęściej w wysokości 10%.

Pamiętaj, że klasa taryfowa bonus-malus w ubezpieczeniu komunikacyjnym AC nie jest powiązana z klasą taryfową bonus-malus w ubezpieczeniu komunikacyjnym OC. Inaczej mówiąc, szkoda zgłoszona z polisy AC nie wpływa na historię szkodowości w odniesieniu do polisy OC.

Jak działa ochrona zniżek?

Ochrona zniżek gwarantuje utrzymanie posiadanych zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia komunikacyjnego AC lub OC, jeżeli w danym okresie ubezpieczenia dojdzie do szkody. Wprost oznacza to, że towarzystwo ubezpieczeniowe przy wyliczaniu składki na kolejny rok nie weźmie pod uwagę zgłoszonej szkody. A co za tym idzie – cena danej polisy komunikacyjnej przy zawieraniu kolejnej umowy ubezpieczenia nie wzrośnie.

Co jednak ważne, ochrona zniżek dotyczy jedynie pierwszej szkody zgłoszonej w danym okresie ubezpieczenia. Jeżeli więc w danym okresie ubezpieczenia dojdzie do więcej niż jednej szkody, towarzystwo ubezpieczeniowe przy wyliczaniu składki na kolejny rok weźmie pod uwagę pozostałe szkody.

Wiedz, że ochrona zniżek jest honorowana jedynie w tym towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym zawarłeś umowę danego ubezpieczenia komunikacyjnego. Po zmianie towarzystwa ubezpieczeniowego, podczas przypisywania kierowcy do klasy taryfowej bonus-malus, nowy ubezpieczyciel weźmie pod uwagę każdą szkodę w dotychczasowym przebiegu danego ubezpieczenia komunikacyjnego.

Przykład praktyczny: Pan Jan jeździł bezszkodowo od 8 lat. Towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym zawarł umowę ubezpieczenia AC, przyznało mu maksymalne zniżki w wysokości 60%. W niewielkim odstępie czasu Pan Jan doprowadził do dwóch szkód. Obie zgłosił w towarzystwie ubezpieczeniowym. Zgodnie z tabelą bonus-malus ubezpieczyciela Pana Jana zwyżka za każdą szkodę wynosi 10%. W tej sytuacji przy zawieraniu kolejnej umowy ubezpieczenia AC zniżka wyniosłaby 40%. Na szczęście Pan Jan podczas zawierania obecnej umowy ubezpieczenia AC wykupił ubezpieczenie utraty zniżek. Stąd zniżka wyniesie 50%. Jednak pod dwoma warunkami. Po pierwsze, że w obecnym okresie ubezpieczenia Pan Jan nie zgłosi w towarzystwie ubezpieczeniowym już żadnej szkody. A po drugie, że Pan Jan nie zmieni towarzystwa ubezpieczeniowego przy zawieraniu kolejnej umowy ubezpieczenia AC.