Zawarcie umowy ubezpieczenia powinno być potwierdzone dokumentem ubezpieczenia, wystawionym przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Najpopularniejszym tego typu dokumentem jest polisa.

Polisa i umowa ubezpieczenia to nie to samo

Polisa i umowa ubezpieczenia to dwa odrębne pisma. Umowa ubezpieczenia to zgodne oświadczenie woli:

 • ubezpieczyciela (towarzystwa ubezpieczeniowego), który podejmuje się spełnienia umówionego świadczenia (np. wypłaty odszkodowania), jeżeli dojdzie do określonego zdarzenia losowego (np. pożaru, kradzieży, choroby etc.);
 • ubezpieczającego (podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej dla siebie lub dla osoby trzeciej), który zobowiązuje się do opłacenia składki (jednorazowo lub w ratach).

Polisa natomiast stanowi dokument ubezpieczenia, czyli dokument, który potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia. Wystawienie polisy należy do obowiązków ubezpieczyciela.

Zawarcie umowy a doręczenie polisy

Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek ubezpieczającego, sporządzony na formularzu ubezpieczyciela. Wniosek może być złożony:

 • w formie papierowej – w placówce ubezpieczyciela, u agenta;
 • w formie elektronicznej – za pośrednictwem strony internetowej ubezpieczyciela;
 • w formie ustnej – za pośrednictwem infolinii ubezpieczyciela.

Umowa ubezpieczenia dochodzi do skutku, jeżeli ubezpieczyciel przychyli się do wniosku ubezpieczającego. Trzeba zaznaczyć, że w stosunku do ubezpieczenia dobrowolnego towarzystwo ubezpieczeniowe jest uprawnione do odrzucenia wniosku ubezpieczającego. A w odniesieniu do ubezpieczenia obowiązkowego jest zobowiązane do każdorazowego zawarcia umowy ubezpieczenia, jeżeli w swojej ofercie sprzedażowej posiada tego typu ubezpieczenie.

Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia przez ubezpieczyciela dokumentu ubezpieczenia. Polisa może być doręczona:

 • z chwilą podpisania umowy ubezpieczenia (jeżeli umowę zawarto w placówce ubezpieczyciela lub u agenta);
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej (jeżeli umowę zawarto za pośrednictwem strony internetowej lub infolinii ubezpieczyciela, wybór sposobu doręczenia polisy należy do ubezpieczającego).

Treść umowy a treść polisy

Dokładna treść umowy ubezpieczenia zależy od tego, czy jest to ubezpieczenie dobrowolne, czy też ubezpieczenie obowiązkowe. Postanowienia umowy ubezpieczenia dobrowolnego każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa w dowolny sposób w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danego ubezpieczenia dobrowolnego. Natomiast postanowienia umowy ubezpieczenia obowiązkowego określa akt prawny (np. ustawa), dedykowany danemu ubezpieczeniu obowiązkowemu. Stąd są one jednakowe w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Treść polisy skupia się na fundamentalnych postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia. Polisa zawiera m.in.:

 • oznaczenie stron umowy – dane ubezpieczyciela i ubezpieczającego (czasami dodatkowo oznaczenie ubezpieczonego, jeżeli umowę zawarto na rzecz osoby trzeciej);
 • oznaczenie przedmiotu ubezpieczenia;
 • oznaczenie sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej;
 • oznaczenie okresu ubezpieczenia;
 • oznaczenie wysokości składki.

Polisa a inne dokumenty ubezpieczenia

Zawarcie umowy ubezpieczenia obok polisy może być potwierdzone przez ubezpieczyciela legitymacją ubezpieczeniową, certyfikatem ubezpieczenia, tymczasowym zaświadczeniem lub jeszcze innym dokumentem ubezpieczenia. Nazwa nie ma tu nic do rzeczy. Ważne jest jedynie to, by dany dokument ubezpieczenia jednoznacznie potwierdzał, że doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia.