Słownik ubezpieczeniowy

Ochrona prawna

Ochrona prawna to ubezpieczenie na wypadek sporów sądowych i problemów prawnych. Tego typu polisa zobowiązuje towarzystwo ubezpieczeniowe do dbania o prawne interesy ubezpieczonego oraz do pokrycia kosztów z tym związanych.

Kiedy przydaje się ochrona prawna?

Ochrona prawna może być związana z:

 • życiem prywatnym (np. sprawa o wykroczenie w związku z nieodśnieżonym chodnikiem);
 • życiem zawodowym (np. spór z pracodawcą w związku z wypadkiem przy pracy);
 • prowadzeniem działalności gospodarczej (np. spór z pracownikiem w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia);
 • wykonywaniem wolnego zawodu (np. spór z ZUS-em);
 • prowadzeniem działalności rolniczej (np. spór z KRUS-em);
 • posiadaniem i użytkowaniem określonego pojazdu mechanicznego (np. spór z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy wypadku drogowego).

Na czym polega ochrona prawna?

Ochrona prawna gwarantuje zorganizowanie i sfinansowanie przez towarzystwo ubezpieczeniowe pomocy prawnika (adwokata lub radcy prawnego). Opieka prawna sprowadza się do:

 • doradztwa i konsultacji prawnych;
 • reprezentacji ubezpieczonego w postępowaniu cywilnym lub administracyjnym;
 • obrony ubezpieczonego w postępowaniu karnym lub w postępowaniu o wykroczenie.

Ochrona prawna zapewnia też pokrycie przez towarzystwo ubezpieczeniowe kosztów sądowych, w tym m.in. kosztów postępowania:

 • w sprawach cywilnych, karnych i o wykroczenie;
 • administracyjnego;
 • egzekucyjnego;
 • sądu polubownego;
 • przez ubezpieczonego sprawy sądowej.

Czego nie obejmuje ochrona prawna?

Ubezpieczenie ochrony prawnej nie obejmuje:

 • sporów prawnych z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego;
 • problemów prawnych będących wynikiem umyślnego popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
 • problemów prawnych będących wynikiem upojenia alkoholowego lub odurzenia narkotykowego;
 • sporów prawnych z towarzystwem ubezpieczeniowym, w którym wykupiono ochronę prawną.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o ochronie prawnej?

Warunki umowy ubezpieczenia ochrony prawnej, w tym zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności, każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa w dowolny sposób.

Rada: Zakup polisy powinien być przemyślany. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia dokładnie zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) ochrony prawnej, oferowanymi przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe.

Ochrona prawna funkcjonuje jako samodzielna polisa albo dodatkowa umowa ubezpieczenia do innej polisy (np. do Autocasco).

Rada: Przy wyborze polisy kieruj się faktycznymi potrzebami i oczekiwaniami.  Zdecyduj się na ochronę prawną w sferze życia, w której czujesz się najbardziej zagrożony sporami sądowymi i problemami prawnymi.

Towarzystwo ubezpieczeniowe finansuje pomoc prawnika lub pokrywa koszty sądowe do wysokości sumy ubezpieczenia, określonej w OWU ochrony prawnej. Suma ubezpieczenia każdorazowo pomniejsza się o wartość spełnionego świadczenia. Wyczerpanie sumy ubezpieczenia wiąże się z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia.

Rada: Koszty usług prawniczych czy postępowania sądowego są horrendalne. W związku z tym, jeżeli skorzystasz z ochrony prawnej, powinieneś się doubezpieczyć. W ten sposób suma ubezpieczenia wzrośnie do początkowej wysokości.https://rankomat.pl/slownik/ochrona-prawna