Słownik ubezpieczeniowy

AUTOCASCO (AC)

Ubezpieczenie Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie pojazdu mechanicznego. Polisa zapewnia odszkodowanie w przypadku kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu mechanicznego, w tym jego części i wyposażenia.

Umowa ubezpieczenia AC

Umowa ubezpieczenia Autocasco jest zawierana na 12 miesięcy. Ochrona ubezpieczeniowa pojazdu rozpoczyna się w dniu zawarcia polisy lub po opłaceniu składki. Ubezpieczenie AC nie przedłuża się automatycznie. Oznacza to, że umowa ubezpieczeniowa zostaje rozwiązana wraz z określoną na polisie datą końca jej trwania. W przypadku sprzedaży pojazdu umowa polisy AC również ulega rozwiązaniu i nie przechodzi na nowego właściciela.

Zakres polisy Autocasco

Zakres ubezpieczenia Autocasco zależy od warunków, jakie proponuje dane towarzystwo ubezpieczeniowe. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danego ubezpieczyciela. Ubezpieczenie AC gwarantuje odszkodowanie zarówno za szkodę, do której doszło z winy właściciela pojazdu, jak i za szkodę, na którą nie miał on wpływu. Standardowe ubezpieczenie Autocasco zapewnia ochronę w związku ze szkodami, które powstały w wyniku:

 • kolizji z udziałem innego uczestnika ruchu drogowego;
 • kolizji z osobami, zwierzętami i przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem;
 • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie lub zwierzęta;
 • kradzieży lub usiłowania kradzieży pojazdu, w tym jego części lub wyposażenia;
 • działania żywiołu (m.in. gradu, powodzi, huraganu, osunięcia się ziemi, uderzenia pioruna);
 • zagubienia lub kradzieży kluczyka bądź sterownika do otwierania pojazdu.

Zakres ubezpieczenia Autocasco można rozszerzyć za dodatkową opłatą.

Kiedy odszkodowania nie będzie pomimo AC?

Ubezpieczenie Autocasco nie zapewnia ochrony w przypadku szkody, do której doszło w wyniku:

 • kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych substancji zaburzających psychomotorykę przez ubezpieczającego lub osobę wskazaną w polisie, jako uprawniona do kierowania pojazdem;
 • kierowania pojazdem bez wymaganych uprawnień do poruszania się nim przez ubezpieczającego lub osobę wskazaną w polisie, jako uprawniona do kierowania pojazdem;
 • rozmyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego;
 • kierowania pojazdem, który nie ma ważnej rejestracji i badania technicznego;
 • użycia pojazdu do popełnienia przestępstwa;
 • opuszczenia pojazdu i pozostawienia w nim niezamkniętych drzwi lub okien;
 • opuszczenia pojazdu i pozostawienia w stacyjce kluczyka lub sterownika służącego do otwarcia pojazdu.

Dokładne informacje na temat sytuacji, za które towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczeniowej, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danego ubezpieczyciela.

Czas na zgłoszenie szkody z Autocasco

W przypadku wystąpienia szkody na pojeździe należy zgłosić się do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym zostało zawarte ubezpieczenie Autocasco. Termin na zgłoszenie szkody z polisy AC wynosi niezwłocznie do 7 dni (czasami do 3 dni). Z kolei w przypadku kradzieży pojazdu – do 24 godzin (czasami do 48 godzin). Wskazane rozbieżności wynikają ze względu na różnice w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych.

Sposób naprawy auta z AC

Szkoda na pojeździe z ubezpieczenia Autocasco może być częściowa lub całkowita. Drugi przypadek zachodzi wtedy, kiedy koszt naprawy pojazdu przekracza 70% jego wartości, która jest ustalana na dzień powstania szkody. Wówczas ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w wysokości wartości pojazdu ustalonej na dzień zaistnienia szkody i pomniejszonej o wartość pozostałości po nim. Natomiast w przypadku szkody częściowej ubezpieczyciele proponują dwie formy likwidacji szkody:

 • rozliczenie gotówkowe na podstawie wyceny rzeczoznawcy – ubezpieczający otrzymuje gotówkę i naprawia pojazd we własnym zakresie;
 • rozliczenie bezgotówkowe – ubezpieczający wskazuje serwis, w którym chce naprawić pojazd, a ubezpieczyciel rozlicza się bezpośrednio z warsztatem. Warto pamiętać, że naprawa w ASO jest możliwa tylko wtedy, kiedy w umowie ubezpieczenia Autocasco znajduje się zapis na ten temat.