Fundator to osoba fizyczna, która jest zobowiązana, na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia posagowego, do opłacania składek ubezpieczenienia przez cały okres ubezpieczenia.

Czym jest ubezpieczenie posagowe?

Ubezpieczenie posagowe jest produktem złożonym, a oferta towarzystw ubezpieczeniowych jest zróżnicowana. Najprościej mówiąc, polisa posagowa to zazwyczaj ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe. Spełnia równocześnie dwie funkcje. Po pierwsze zabezpiecza dziecko na wypadek przedwczesnej śmierci rodzica czy opiekuna prawnego. Natomiast po drugie zapewnia mu pieniądze na start w dorosłość. Składka ubezpieczenia jest zatem częściowo przeznaczana na ochronę, a częściowo na oszczędzanie. Stąd przedmiotem ubezpieczenia jest:

  • życie rodzica/opiekuna prawnego (funkcja ochronna);
  • zaopatrzenie dziecka (funkcja oszczędnościowa).

W przypadku przedwczesnej śmierci rodzica/opiekuna prawnego dziecko otrzyma świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia. Natomiast po dożyciu przez dziecko co najmniej pełnoletności otrzyma ono zgromadzone oszczędności (zwolnione z podatku „Belki”). I może je przeznaczyć na dowolny cel.

Kim jest fundator polisy posagowej?

Umowa ubezpieczenia posagowego jest zawierana przez fundatora polisy. Może być nim dowolna osoba — rodzic/opiekun prawny, dziadek, ciocia, czy też osoba niespokrewniona z dzieckiem. Co jednak ważne, podczas zawierania umowy ubezpieczenia fundator musi mieć 18 – 55 lat (czasami 65 lat, w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego). Polisa posagowa jest ubezpieczeniem terminowym. Fundator we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia określa czas trwania okresu ubezpieczenia w latach. Minimalny okres ubezpieczenia wynosi 5 lat, a maksymalny — 25 lat. Na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia fundator jest zobowiązany do terminowego opłacania składek ubezpieczenia w zadeklarowanej wysokości przez cały okres ubezpieczenia. Podczas wypełniania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia sam decyduje o częstotliwości opłacania składki (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie). Określa też podział składki. Inaczej mówiąc, wskazuje, jaka jej część będzie przeznaczona na ochronę, a jaka na gromadzenie oszczędności.

Fundator polisy może być (i zazwyczaj jest) równocześnie ubezpieczonym, czyli rodzicem/opiekunem prawnym, którego życie jest przedmiotem ubezpieczenia. Co jednak ważne, może też być wyłącznie fundatorem polisy, a jako ubezpieczonego wskazać rodzica/opiekuna prawnego dziecka. I tak na przykład babcia może być fundatorem ubezpieczenia posagowego, a jako ubezpieczonego wskazać swojego syna, czyli ojca dziecka. Wówczas babcia jest zobowiązana do opłacania składek ubezpieczenia, ale przedmiotem ubezpieczenia jest życie ojca dziecka (jest on osobą ubezpieczoną).

Niezależnie jednak od tego, czy fundator jest jednocześnie ubezpieczonym, czy też nie, dziecko jest uposażonym wskazanym przez ubezpieczonego we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Musi mieć mniej niż 18 lat. Fundator poprzez określenie okresu ubezpieczenia wskazuje wiek dziecka, w którym ma ono otrzymać oszczędności. Przy czym musi mieć co najmniej 18 lat i nie więcej niż 25 lat. W przypadku śmierci dziecka przed końcem okresu ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca fundatorowi wpłacone składki ubezpieczenia.

O czym fundator wiedzieć powinien?

Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie posagowe jest co do zasady ubezpieczeniem długoterminowym, fundator polisy powinien:

  • przed zawarciem umowy ubezpieczenia — sprawdzić zapisy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danej polisy dotyczące proponowanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe sposobów rozwiązania trudności finansowych w opłacaniu składek ubezpieczenia. W szczególności powinien zwrócić uwagę, czy ubezpieczyciel oferuje możliwość czasowego zawieszenia opłacania składek, zmiany umowy na ubezpieczenie bezskładkowe czy też dokonania wykupu ubezpieczenia.
  • po zawarciu umowy ubezpieczenia — pamiętać o corocznym indeksowaniu składki ubezpieczenia o wskaźnik inflacji. W przeciwnym razie po upływie na przykład 20 lat najpewniej okaże się, że oszczędności, które otrzyma dziecko, nie będą tak atrakcyjne, jak się wydawało.