Słownik ubezpieczeniowy

Polisa posagowa

Polisa posagowa to rodzaj ubezpieczenia na życie o charakterze ochronno-oszczędnościowym. Uposażonym w umowie ubezpieczenia jest zawsze dziecko. Polisa posagowa spełnia równocześnie dwie funkcje. Po pierwsze zabezpiecza dziecko na wypadek przedwczesnej śmierci rodzica czy opiekuna prawnego. Natomiast po drugie zapewnia mu pieniądze na start w dorosłość. Składka ubezpieczenia jest zatem częściowo przeznaczana na ochronę, a częściowo na oszczędzanie.

Jak działa polisa posagowa?

Polisa posagowa to ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe. Stąd przedmiotem ubezpieczenia jest:

  • życie rodzica/opiekuna prawnego (funkcja ochronna);
  • zaopatrzenie dziecka (funkcja oszczędnościowa).

W przypadku przedwczesnej śmierci rodzica/opiekuna prawnego dziecko otrzyma świadczenie w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia. Natomiast po dożyciu przez dziecko co najmniej pełnoletności otrzyma ono zgromadzone oszczędności (zwolnione z podatku „Belki”). I może je przeznaczyć na dowolny cel.

Kim jest fundator polisy posagowej?

Polisa posagowa jest zawierana przez fundatora polisy. Może być nim dowolna osoba – rodzic/opiekun prawny, dziadek, ciocia, czy też osoba niespokrewniona z dzieckiem. Co jednak ważne, podczas zawierania umowy ubezpieczenia fundator musi mieć 18 – 55 lat (czasami 65 lat, w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego). Polisa posagowa jest ubezpieczeniem terminowym. Fundator we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia określa czas trwania okresu ubezpieczenia w latach. Minimalny okres ubezpieczenia wynosi 5 lat, a maksymalny — 25 lat.

Na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia fundator jest zobowiązany do terminowego opłacania składek ubezpieczenia w zadeklarowanej wysokości przez cały okres ubezpieczenia. Podczas wypełniania wniosku o zawarcie polisy posagowej jej fundator decyduje o częstotliwości opłacania składki (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie). Określa też podział składki. Inaczej mówiąc, wskazuje, jaka jej część będzie przeznaczona na ochronę, a jaka na gromadzenie oszczędności. W przypadku śmierci dziecka przed końcem okresu ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca fundatorowi wpłacone składki ubezpieczenia.

Fundator polisy posagowej może być ubezpieczonym, ale nie musi

Fundator polisy posagowej może być (i zazwyczaj jest) równocześnie ubezpieczonym, czyli rodzicem/opiekunem prawnym, którego życie jest przedmiotem ubezpieczenia. Co jednak ważne, może też być wyłącznie fundatorem polisy, a jako ubezpieczonego wskazać rodzica/opiekuna prawnego dziecka. I tak na przykład babcia może być fundatorem ubezpieczenia posagowego, a jako ubezpieczonego wskazać swojego syna, czyli ojca dziecka. Wówczas babcia jest zobowiązana do opłacania składek ubezpieczenia, ale przedmiotem ubezpieczenia jest życie ojca dziecka (jest on osobą ubezpieczoną).

Uposażonym w polisie posagowej jest zawsze dziecko

Niezależnie od tego, czy fundator jest jednocześnie ubezpieczonym, czy też nie, uposażonym w polisie posagowej jest zawsze dziecko wskazane przez ubezpieczonego we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Musi mieć mniej niż 18 lat. Fundator poprzez określenie okresu ubezpieczenia wskazuje wiek dziecka, w którym ma ono otrzymać oszczędności. Przy czym musi mieć co najmniej 18 lat i nie więcej niż 25 lat.

Przykład praktyczny: Ciocia czteroletniej Oli zdecydowała się zabezpieczyć przyszłość finansową swojej siostrzenicy. Razem z jej mamą ustaliły, że zostanie fundatorem polisy posagowej, a jako ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia wskaże mamę Oli. W celu zawarcia polisy posagowej obie panie odwiedziły swojego agenta ubezpieczeniowego. W przypadku umowy ubezpieczenia na życie na cudzy rachunek konieczna była zgoda mamy Oli na jej zawarcie. Ciocia Oli we wniosku o zawarcie polisy posagowej wskazała okres ubezpieczenia jako 21 lat. Zadeklarowała się też do terminowego wpłacania składki co pół roku. Mama dziewczynki natomiast wskazała Olę jako osobę uposażoną. Jeżeli w okresie ubezpieczenia mama Oli umrze na skutek zdarzenia zawartego w zakresie ubezpieczenia, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci na rzecz dziewczynki świadczenie w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia. Natomiast po dożyciu przez Olę 25 roku życia otrzyma ona od ubezpieczyciela świadczenie w wysokości zgromadzonych oszczędności. Będzie je mogła przeznaczyć na dowolny cel.