Słownik ubezpieczeniowy

Miesiąc polisowy

Miesiąc polisowy to termin stosowany w odniesieniu do okresu odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego (TU) za szkody spowodowane zdarzeniami zawartymi w zakresie ubezpieczenia. Pierwszy miesiąc polisowy rozpoczyna określona data miesiąca kalendarzowego, wskazana w umowie ubezpieczenia jako pierwszy dzień okresu odpowiedzialności TU. Natomiast pierwszy dzień kolejnego miesiąca polisowego przypada w tej samej dacie następnego miesiąca kalendarzowego.

Z artykułu dowiesz się:

Miesiąc polisowy a karencja

Na podstawie zawartej polisy towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczonemu. Inaczej mówiąc, w razie zaistnienia w okresie odpowiedzialności TU szkody spowodowanej zdarzeniem zawartym w zakresie ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe winne jest wypłacić odszkodowanie/świadczenie ubezpieczonemu. Niekiedy jednak w umowie ubezpieczenia obecny jest zapis o karencji. Jest to okres, bezpośrednio po zawarciu umowy ubezpieczenia, podczas którego odpowiedzialność TU jest ograniczona lub nie ma jej wcale.

W trakcie karencji towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty odszkodowania/świadczenia pomimo tego, że do szkody doszło na skutek zdarzenia zawartego w zakresie ubezpieczenia. Karencja wynosi, w zależności od rodzaju ubezpieczenia, od kilku dni do kilku miesięcy (wówczas przeważnie jest wyrażona poprzez określenie miesiąca polisowego, do którego obowiązuje). Trzeba też zaznaczyć, że zastosowanie przez TU zapisu o karencji w umowie ubezpieczenia nie zwalnia klienta z obowiązku opłacenia w tym czasie należnych składek ubezpieczenia.

Przykład praktyczny: Pani Agnieszka, nie chcąc czekać na nowy miesiąc kalendarzowy, zawarła umowę ubezpieczenia na życie w dniu 18 marca. Zatem pierwszy miesiąc polisowy to okres od 18 marca do 17 kwietnia, a okresy następnych miesięcy polisowych są analogiczne. Towarzystwo ubezpieczeniowe w umowie ubezpieczenia zastosowało zapis o karencji. Ubezpieczyciel wskazał, że okres odpowiedzialności TU za ciężkie zachorowanie ubezpieczonego z powodów innych niż nieszczęśliwy wypadek przypada na pierwszy dzień ósmego miesiąca polisowego. Oznacza to, że jeżeli Pani Agnieszka ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi już w dniu 18 marca, towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłaty na jej rzecz świadczenia. Natomiast jeżeli Pani Agnieszka ciężko zachoruje w okresie od 18 marca do 17 października nie otrzyma od TU świadczenia, pomimo tego, że zawarta przez nią umowa ubezpieczenia w swoim zakresie zawiera ryzyko ciężkiego zachorowania. Bo pierwszy dzień ósmego miesiąca polisowego przypada na 18 października.