Budowla to obiekt położony w miejscu ubezpieczenia, którego przeznaczenie jest inne niż mieszkanie w nim. Może być przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia domu (np. basen ogrodowy), ubezpieczenia domu w budowie (np. ogrodzenie posesji wraz z bramą) czy ubezpieczenia mieszkania (np. nagrobek cmentarny). Jeżeli zawarta umowa ubezpieczenia nieruchomości w swoim zakresie nie zawiera ubezpieczenia budowli, a klient jest zainteresowany ubezpieczeniem ich, w każdym czasie okresu ubezpieczenia może rozszerzyć zakres ochrony swojej polisy o inne obiekty. Trzeba jednoznacznie zaznaczyć, że posiadanie ubezpieczenia nieruchomości jest warunkiem koniecznym do ubezpieczenia budowli. Nie ma możliwości ubezpieczenia jedynie ich.

Budowla jako przedmiot ubezpieczenia

Towarzystwa ubezpieczeniowe różnią się między sobą w definiowaniu budowli. Dlatego przed zawarciem polisy należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) danego ubezpieczyciela. Zazwyczaj budowla jako przedmiot ubezpieczenia to m.in.:

  • nagrobek cmentarny;
  • ogrodzenie posesji wraz z bramą, otwieraną ręcznie lub automatycznie i jej osprzętem (siłowniki i napędy bramy), oraz zamontowane na stałe na ogrodzeniu lub bramie skrzynki na listy i urządzenia domofonu i wideofonu;
  • nawierzchnie placów i podjazdów;
  • szambo;
  • zadaszenia (wiaty);
  • niewielkie obiekty trwale związane z gruntem służące dekoracji, rekreacji lub utrzymaniu porządku (posągi, fontanny, basen ogrodowy, oczko wodne, huśtawki, zjeżdżalnie, śmietniki, etc.);
  • oświetlenie posesji.

Od czego ubezpieczenie chroni budowle?

Ubezpieczenie budowli zapewnia odszkodowanie w razie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty w przedmiocie ubezpieczenia, jeżeli do szkody doszło w wyniku:

  • zdarzenia losowego (pożar, huragan, deszcz nawalny, grad, zalanie, osuwanie się ziemi, uderzenie pojazdu czy upadek statku powietrznego, etc.);
  • kradzieży z włamaniem (czasami też kradzieży zwykłej);
  • dewastacji.

Przy czym podstawowy zakres ubezpieczenia zazwyczaj dotyczy zdarzeń losowych. O dodatkowe ryzyka, jak kradzież i dewastacja, polisa może być rozszerzona po uiszczeniu wyższej składki ubezpieczenia.