MetLife – Towarzystwo ubezpieczeniowe

TU MetLife – historia

Towarzystwo ubezpieczeniowe MetLife rozpoczyna swoją historię już w latach 60. XIX wieku. Wtedy to w Stanach Zjednoczonych wybuchł ogólnokrajowy konflikt, który przeszedł do historii jako wojna secesyjna. To właśnie w jej trakcie powstała firma zajmująca się sprzedażą ubezpieczeń dla żołnierzy. Dzięki nim osoby walczące na froncie mogły uzyskać odszkodowanie w przypadku doznania ran wojennych. Natomiast już po zakończeniu konfliktu w 1865 roku nowopowstały asekurator rozpoczął sprzedaż standardowych ubezpieczeń na życie. Zaledwie trzy lata później przyjęto także nową nazwę firmy, która zaczęła działać jako Metropolian Life Insurance Company.

Produkty widniejące w ofercie firmy Metropolian błyskawicznie przyciągnęły uwagę tysięcy Amerykanów. Co prawda, kryzys gospodarczy na pewien czas wyhamował rozwój asekuratora, jednak jego problemy okazały się jedynie przejściowe. Z czasem firma rozszerzyła swój asortyment o kolejne świadczenia kierowane głównie do robotników. Taka decyzja przyniosła bardzo pozytywny efekt, ponieważ sprzedaż ubezpieczeń Metropolian zaczęła lawinowo rosnąć. W efekcie już na początku XX wieku firma Metropolian była największym amerykańskim asekuratorem pod względem liczby sprzedawanych polis na życie. Tym samym zarząd firmy zyskał zupełnie nowe możliwości. Już w latach 30. XX wieku grupa MetLife zaczęła inwestować posiadany kapitał w zakup papierów wartościowych. Takie działanie jeszcze bardziej podnosiło renomę asekuratora i zarazem umacniało jego pozycję na amerykańskim rynku. Co ciekawe, nawet nadejście II wojny światowej nie zmieniło tej tendencji. Zarząd MetLife wykupił wówczas ponad połowę ze wszystkich wyemitowanych obligacji wojennych, dzięki czemu firma stała się najważniejszym inwestorem z punktu widzenia wojsk aliantów.

Towarzystwo ubezpieczeniowe MetLife – ekspansja na runkach zagranicznych

Wszelkie późniejsze zawirowania nie odbiły się wyraźnie na pozycji asekuratora. Tym samym firma MetLife po dziś dzień zachowuje miano jednego z największych ubezpieczycieli na świecie. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez ekspansji na rynki innych państw. Dlatego jeszcze w drugiej połowie XX wieku asekurator sukcesywnie wkraczał na kolejne światowe rynki. Obecnie firma MetLife działa w 40 różnych krajach.

Jeżeli chodzi o Polskę, asekurator jest obecny na naszym rynku od 1990 roku. Wtedy to amerykańskie przedsiębiorstwo stało się jednym z akcjonariuszy nowopowstałego towarzystwa Amplico Life. 20 lat później zarząd firmy MetLife wykupił wszystkie pozostałe udziały polskiej spółki i tym samym stał się jej właścicielem. Dzięki temu nabył on również prawo do oficjalnej zmiany nazwy, loga oraz znaków towarowych Amplico Life. W efekcie od 2014 roku asekurator działa w Polsce pod nazwą MetLife. Jego struktura wewnętrzna obejmuje obecnie trzy podmioty:

  • MetLife TUnŻiR S.A. (Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji),
  • Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) MetLife S.A.,
  • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) MetLife S.A.

Towarzystwo ubezpieczeniowe MetLife TUnŻiR S.A. – ubezpieczenia na życie zdrowie

Zasadniczo wszystkie dostępne produkty MetLife dla klientów indywidualnych można podzielić na trzy główne kategorie. Pierwszą z nich stanowią świadczenia dedykowane ochronie życia oraz zdrowia. Co istotne, ich zakres jest dopasowany zarówno do potrzeb klientów indywidualnych, jak i dla osób kupujących ubezpieczenie dla całej swojej rodziny. Dzięki temu każdy będzie w stanie znaleźć odpowiednią polisę.

Jakie ubezpieczenia na życie i zdrowie są obecnie dostępne w ofercie MetLife?

Gwarancja Jutra

Gwarancja Jutra – nazwa tego ubezpieczenia jasno wskazuje, że jego głównym celem jest zabezpieczenie przyszłości danej osoby. Dlatego posiadacze tej polisy mogą liczyć na uzyskanie rekompensaty finansowej w przypadku niezdolności do pracy. Co więcej, jeżeli osoba ubezpieczona nagle umrze, jej krewni będą mogli otrzymać odszkodowanie.

MetLife na Zdrowie

MetLife na Zdrowie – zdrowie to bez wątpienia najważniejsze dobro każdego człowieka. Z tego względu asekurator przygotował specjalne ubezpieczenie, które pomoże o nie zadbać. Polisa na Zdrowie gwarantuje odszkodowanie w przypadku zdiagnozowania poważnej choroby (np. nowotworu). Ponadto asekurator zapewni również możliwość darmowych konsultacji z lekarzami o określonej specjalizacji.

MultiOchrona

MultiOchrona – szeroki zakres ochrony ma ogromne znaczenie w przypadku ubezpieczeń. Najlepszym dowodem na słuszność tej tezy będzie polisa określana jako MultiOchrona. Jej zakres obejmuje mnóstwo różnych zdarzeń, takich jak: trwałe inwalidztwo, poważne złamanie, długotrwała hospitalizacja, operacja oraz śmierć. Każda z wymienionych okoliczności uprawnia do otrzymania rekompensaty finansowej. Jest więc to jedno z najbardziej kompleksowych świadczeń w ofercie asekuratora.

Twoja Bezpieczna Przyszłość

Twoja Bezpieczna Przyszłość – zakres tej polisy jest bardzo podobny do warunków Gwarancji Jutra. Jedyna różnica polega na tym, że tutaj odszkodowanie zostanie przyznane wtedy, gdy zaistniałe zdarzenie będzie wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Dotyczy to zarówno trwałego inwalidztwa, jak i zgonu. Co istotne, polisa Twoja Bezpieczna Przyszłość gwarantuje naprawdę wysoką rekompensatę pieniężną. W zależności od wybranego wariantu polisy jest to kwota rzędu 250 tysięcy, a nawet 1 miliona złotych! Wysokie odszkodowanie pozwoli na zabezpieczenie przyszłości nawet w tak trudnych okolicznościach.

MetLife na Życie

MetLife na Życie – jest to klasyczna wersja ubezpieczenia na życie. W związku z tym główne założenie ubezpieczenia polega na zapewnieniu rodzinie zmarłego pomocy finansowej. Niestety, czasami już po śmierci okazuje się, że dana osoba posiadała długi. Dlatego w takim przypadku asekurator zobowiązuje się do zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego i innych zobowiązań. Oczywiście ten zapis jest jednak obwarowany kilkoma dodatkowymi zasadami, które mają na celu zapobieganie próbom wyłudzenia pieniędzy.

Bezpieczne Dziecko

Bezpieczne Dziecko – taka polisa będzie idealnym rozwiązaniem dla wszystkich rodziców, którzy chcieliby zapewnić bezpieczeństwo swojemu dziecku. W ramach tego świadczenia można uzyskać odszkodowanie za między innymi: ciężką chorobę, wypadek, hospitalizację lub wypadek z udziałem dziecka. Wysokość przyznanego świadczenia zależy przede wszystkim od ciężaru doznanych obrażeń. Ponadto asekurator pomoże w zorganizowaniu konsultacji lekarskich oraz badań diagnostycznych, które będą potrzebne podczas leczenia danej choroby lub urazu.

MetLife Start 55

MetLife Start 55 – poprzednie ubezpieczenie było poświęcone dzieciom, natomiast MetLife Start 55 to polisa przeznaczona dla osób mających więcej niż 55 lat. Jej najważniejsze zapisy są typowe dla standardowego ubezpieczenia na życie. Jeżeli zatem osoba ubezpieczona umrze, jej bliscy otrzymają wsparcie finansowe o określonej wysokości. Co ważne, firma MetLife stosuje tutaj ograniczenie dotyczące wieku, ponieważ tę polisę można nabyć tylko do chwili ukończenia 75 roku życia. Natomiast ta granica nie ma żadnego wpływu na osoby będące już w posiadaniu polisy. Ubezpieczenie MetLife Start 55 zapewnia bowiem ochronę aż do śmierci.

Towarzystwo ubezpieczeniowe MetLife TUnŻiR S.A. – świadczenia emerytalne

Produkty dotyczące świadczeń emerytalnych stanowią drugi z fundamentów oferty MetLife. Dzięki takim programom każda osoba pracująca może zadbać o swoją przyszłą emeryturę. Jakie produkty widnieją obecnie w tej kategorii?

  • Gwarantowana Emerytura + – to świadczenie zostało stworzone z myślą o osobach, które osiągają wysokie dochody i chcą zadbać o większą emeryturę w przyszłości. Posiadacz takiego świadczenia uzyskuje gwarancję comiesięcznych wypłat pieniędzy przez okres minimum 15 lat od przejścia na emeryturę. Jeżeli zaś nie doczeka końca tego okresu, środki finansowe będą trafiać do jego bliskich. Co więcej, opisywane świadczenie ma bardzo elastyczny zakres ochrony, gdyż uzbierane pieniądze mogą zostać wypłacone jeszcze przed końcem ważności ubezpieczenia. Uzasadnieniem takiego działania będzie np. nagły wypadek skutkujący trwałym inwalidztwem i tym samym niezdolnością do pracy. Wówczas otrzymane pieniądze pozwolą na dodatkowe zabezpieczenie przyszłości.
  • Fundusz Emerytalny IKE lub IKZE – Indywidualne Konto Emerytalne oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego od dawna były dobrowolnymi alternatywami dla korzystania z OFE. Dodatkową zaletą obydwu wymienionych rozwiązań jest to, że wszelkie transfery gotówki są wówczas zwolnione z podatku od zysków kapitałowych oraz innych opłat. Oczywiście w razie śmierci osoby ubezpieczonej pieniądze zostają przekazane najbliższej rodzinie.

Towarzystwo ubezpieczeniowe MetLife TUnŻiR S.A. – produkty dla firm

Praktycznie każda firma działająca w branży ubezpieczeń sprzedaje zarówno polisy dla klientów indywidualnych, jak i ubezpieczenia dla firm. Co ciekawe, towarzystwo MetLife posiada w swojej ofercie tylko jedno świadczenie dedykowane małym i średnim firmom. Jest nim polisa o nazwie MetLife Każdy Ważny. Jakie są jej warunki?

Przede wszystkim ubezpieczenie Każdy Ważny ma indywidualny zakres dla każdej osoby objętej ochroną. Co to dokładnie oznacza? Jeżeli np. pracodawca zdecyduje się na zakup określonego wariantu polisy, jego pracownicy wcale nie muszą dokonywać takiego samego wyboru. Wręcz przeciwnie! Każdy pracownik może samodzielnie zadecydować o tym, czy przystąpi do ubezpieczenia i na jakich warunkach podpisze umowę. Jest to bardzo istotny aspekt, ponieważ z reguły zakres takich świadczeń jest ustalany zbiorowo podczas rozmów z zarządem firmy. Dlatego pod tym względem oferta firmy MetLife zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji.

Co więcej, analogiczna zasada dotyczy również rozszerzenia ochrony. Zarówno sam pracodawca, jak i każdy z pracowników może dodatkowo objąć ochroną członków swojej najbliższej rodziny. Dzięki temu ubezpieczenie stanie się znacznie bardziej kompleksowe i tym samym zapewni skuteczniejszą ochronę.

Warto wspomnieć jeszcze o dodatkowych korzyściach związanych z zakupem tej polisy. Po pierwsze, przy zawarciu umowy pracodawca może odebrać jeden z dwóch dostępnych bonusów – zniżkę na zakup ubezpieczenia lub rozszerzenie ochrony w postaci dostępu do usługi telefonicznych konsultacji lekarskich. Co jasne, takie bonusy są stosowane również przy zakupie polisy przez pracowników. Po drugie, każda firma objęta ochroną w ramach ubezpieczenia Każdy Ważny otrzymuje darmową pomoc prawną. Jest ona udzielana w formie Prawnego Assistance, które obejmuje między innymi darmowe porady w zakresie różnych dziedzin prawa. Takie wsparcie ma bardzo duże znaczenie we współczesnym biznesie, dlatego oferta towarzystwo ubezpieczeniowe MetLife jest przez to znacznie bardziej atrakcyjna!

MetLife – kontakt, infolinia i email

Firma MetLife udostępnia swoim klientom kilka metod kontaktu. Pierwszą z nich jest specjalny formularz przeznaczony dla osób, które chciałyby skontaktować się telefonicznie z ubezpieczycielem. Wówczas należy wejść na stronę MetLife i podać swoje dane oraz numer telefonu. Po złożeniu takiego wniosku wystarczy spokojnie poczekać na kontakt ze strony jednego z pracowników. Co więcej, formularz posiada również opcjonalną możliwość rezerwacji spotkania z agentem. Przy wyborze tego rozwiązania klient uzyska informację o wyznaczonym terminie spotkania.

UWAGA! W związku z panującą pandemią koronawirusa osobiste spotkania z agentami mogą być tymczasowo zawieszone. Niemniej agenci wciąż pracują, choć wszystkie rozmowy odbywają się telefonicznie. Warto zatem mieć to na uwadze.

Obecna sytuacja sprawia, że najlepszą formą kontaktu z ubezpieczycielem wydaje się jednak tradycyjny formularz kontaktowy. Towarzystwo ubezpieczeniowe MetLife zamieściło na swojej stronie dwa takie formularze. Pierwszy z nich jest przeznaczony dla klientów indywidualnych, natomiast drugi dla firm oraz instytucji.

Jeżeli jednak ktoś preferuje kontakt telefoniczny, warto skorzystać z Telefonicznego Systemu Informacyjnego. Jest to infolinia dedykowana wszystkim klientom, którzy chcą uzyskać informacje na temat konkretnego ubezpieczenia. W tym celu należy zadzwonić pod numer – (22) 523 50 70. Trzeba jednak pamiętać o tym, że Telefoniczny System Informacyjny działa tylko w określonych godzinach. Taki kontakt jest możliwy w godzinach 8:00-17:00 (od poniedziałku do środy) lub 8:00-16:00 (w czwartek i piątek). Ten sam numer obsługują również konsultanci odpowiadający za fundusze emerytalne. Natomiast w przypadku pytań dotyczących funduszy inwestycyjnych należy dzwonić pod numer – (22) 588 18 57 lub 801 588 185.

Wszelkie dokumenty można także przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W takiej sytuacji przesyłki należy kierować bezpośrednio do siedziby ubezpieczyciela na adres – Towarzystwo ubezpieczeniowe MetLife, ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa.

Jak przebiega zgłoszenie i likwidacja szkody MetLife?

Towarzystwo ubezpieczeniowe MetLife jest asekuratorem o ogólnoświatowym zasięgu. Dlatego jej pracownicy muszą zadbać o sprawny przebieg procedur związanych z szeroko pojętą obsługą klienta. Jak więc wygląda np. zgłoszenie szkody MetLife? Przede wszystkim posiadacz danego ubezpieczenia musi dostarczyć asekuratorowi komplet niezbędnych dokumentów. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie ubezpieczyciela – https://www.metlife.pl/obsluga_klienta/roszczenia/. W tym miejscu widnieją również wszelkie wzory dokumentów, które są niezbędne do realizacji określonej procedury.

Samo zgłoszenie szkody MetLife od strony technicznej może odbyć się na kilka sposobów:

  1. Zgłoszenie za pośrednictwem portalu e-roszczenie. Portal ten pozwala zarówno na zgłoszenie nowej szkody, jak i na uzupełnienie dokumentacji związanej z już rozpoczętą procedurą.
  2. Wysłanie zgłoszenia przy pomocy poczty elektronicznej. Takie wiadomości należy kierować na adres – roszczenia@metlife.pl.
  3. Telefoniczne zgłoszenie powstałej szkody poprzez kontakt z infolinią – +48 22 523 50 70. Co istotne, pod tym numerem można również uzyskać pomoc w zakresie przebiegu całej procedury. Dlatego w razie niejasności warto skorzystać z takiego doradztwa.
  4. Osobiste zgłoszenie szkody i złożenie kompletu dokumentacji w punkcie stacjonarnym MetLife.
  5. Wysyłka dokumentów przy użyciu poczty tradycyjnej. Wszelkie dokumenty związane z powstałą szkodą należy kierować na adres – Towarzystwo MetLife, Departament Roszczeń, ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa.

Gdy zgłoszenie zostanie już odnotowane, asekurator przystępuje do kompletowania wszelkich niezbędnych formalności. W trakcie takiej procedury właściciel polisy może zostać poproszony o konsultację z lekarzem-orzecznikiem, który będzie wówczas występować w imieniu ubezpieczyciela. Lekarz dokona oceny zgromadzonej dokumentacji i zaleci jej uzupełnienie w przypadku stwierdzenia braków.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia