4Life Direct – Towarzystwo ubezpieczeniowe

4Life Direct – historia

Na współczesnym rynku ubezpieczeniowym dominują dwa typy działalności. Pierwszym z nich jest sprzedaż polis przez tradycyjne towarzystwa ubezpieczeniowe. Takie firmy zajmują się komercyjnym sprzedawaniem i obsługą ubezpieczeń różnego typu. Drugą kategorię asekuratorów stanowią tzw. towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Działalność takich podmiotów odbywa się na innych zasad, gdyż w tym przypadku wszystkie świadczenia są zawiązywane pomiędzy członkami takiego towarzystwa. Co więcej, głównym założeniem towarzystw ubezpieczeń wzajemnych jest działalność non-profit. Zupełnie inaczej działa Towarzystwo ubezpieczeniowe 4Life Direct.

Warto jednak zauważyć, że w naszym kraju działa również firma mająca zupełnie inny model biznesowy. Jest nią spółka 4Life Direct, która pełni funkcję pośrednika ubezpieczeniowego. Co to znaczy? Otóż firma nie sprzedaje własnych ubezpieczeń, ale odpowiada za sprzedaż produktów obsługiwanych przez innego asekuratora. Obecnie 4Life Direct prowadzi współpracę z towarzystwem Red Sands Life Insurance Company. To właśnie Red Sands pełni funkcję zakładu ubezpieczeń odpowiedzialnego za obsługę wszelkich świadczeń sprzedawanych przez 4Life Direct.

Sama spółka 4Life Direct rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2008 roku. Co ciekawe, zainteresowanie jej usługami było tak duże, że wkrótce włodarze firmy podjęli decyzję o wkroczeniu na inne rynki. Obecnie cała grupa jest zarządzana poprzez spółkę 4Life Direct International z siedzibą w Londynie. Poza polskim rynkiem firma działa również:

 • na Węgrzech (od 2012 roku),
 • w Czechach (od 2015 roku),
 • na Słowacji (od 2015 roku),
 • w Grecji (od 2017 roku).

Towarzystwo ubezpieczeniowe 4Life Direct – ubezpieczenia na życie

Współpraca z firmą Red Sands powoduje, że grupa 4Life Direct pośredniczy obecnie w sprzedaży wielu różnych ubezpieczeń. Jednak to ubezpieczenia na życie odgrywają tutaj najważniejszą rolę. Wystarczy tylko wspomnieć, iż te świadczenia są szczególnie mocno promowane przez spółkę 4Life. Warto zatem przyjrzeć się im nieco bliżej.

Zasadniczo oferta ubezpieczeń na życie sprzedawanych przez 4Life Direct dzieli się na dwie kategorie. Główne kryterium podziału stanowi tutaj ważność określonych polis. Dlatego pierwszy typ świadczenia to bezterminowe ubezpieczenie na życie. Już sama nazwa polisy wskazuje, że jest ona zawierana na czas nieokreślony. Jeżeli zaś chodzi o jej zapisy, główne świadczenie dotyczy wypłaty odszkodowania w wysokości 50 tysięcy złotych po śmierci osoby ubezpieczonej. Oczywiście te środki trafiają do bliskich zmarłego, którzy mogą przeznaczyć je na opłacenie kosztów związanych z pogrzebem. Niewątpliwym plusem tego ubezpieczenia jest brak wstępnych badań lekarskich. Oznacza to, że polisę może nabyć dosłownie każda z zainteresowanych osób. Jedyne ograniczenie dotyczy wysokości odszkodowania. Przez pierwsze dwa lata od zawarcia umowy ubezpieczeniowej wynosi ono jedynie 100% sumy wpłaconych dotychczas składek. Dopiero po upływie dwóch lat bezterminowe ubezpieczenie na życie zapewnia pełne odszkodowanie w wysokości 50 tysięcy złotych.

Drugim rodzajem polisy jest terminowe ubezpieczenie na życie. Choć sama idea ubezpieczenia nie ulega zmianie, jego warunki są już nieco inne. Przede wszystkim taka polisa musi zostać zawarta na określony czas. Z tego względu terminowe ubezpieczenia na życie zapewniają ochronę jedynie do pewnego wieku. Jeżeli jednak osoba ubezpieczona umrze przed końcem ważności polisy, jej bliscy otrzymają odszkodowanie. Co ciekawe, wysokość rekompensaty przyznawanej w ramach terminowych ubezpieczeń na życie może wynosić od 25 do nawet 250 tysięcy złotych!

Towarzystwo ubezpieczeniowe 4Life Direct – pozostałe ubezpieczenia

Poza dwoma wariantami ubezpieczeń na życie w ofercie grupy 4Life Direct można znaleźć także inne świadczenia. Trzeba jednak podkreślić, że praktycznie każde ubezpieczenie sprzedawane przez firmę 4Life jest związane z ochroną życia lub zdrowia. Asortyment grupy obejmuje:

Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenia NNW – nieszczęśliwy wypadek może sprawić, że dany człowiek w jego wyniku dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, który uniemożliwi mu dalszą pracę. Taka sytuacja jest bardzo trudna nie tylko dla osób poszkodowanych, ale także dla ich rodzin. Na szczęście ubezpieczenia NNW sprzedawane przez firmę 4Life Direct zapewnią wówczas potrzebne wsparcie. Posiadacz tej polisy może otrzymać pomoc finansową, która umożliwi mu pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji. Co więcej, zakres gwarancji ubezpieczeniowych obejmuje również wydatki związane z codziennym życiem, czyli np. opłacenie rachunków.

Ubezpieczenie „Na wszelki wypadek”

Ubezpieczenie „Na wszelki wypadek” – taką polisę warto polecić wszystkim ludziom, którzy chcieliby zabezpieczyć przyszłość swoich bliskich. Zakres ubezpieczenia gwarantuje bowiem wypłatę odszkodowania, jeżeli osoba objęta ochroną poniesie śmierć na skutek wypadku. Warto tutaj zaznaczyć, że wysokość rekompensaty ubezpieczeniowej może wynieść nawet 300 tysięcy złotych.

Ubezpieczenia z ochroną szpitalną

Ubezpieczenia z ochroną szpitalną – hospitalizacja jest bez wątpienia trudnym przeżyciem dla chorego. Niestety, problemy zdrowotne mogą zostać dodatkowo spotęgowane za sprawą kłopotów finansowych wynikających z konieczności przerwania pracy. Dlatego zakres świadczeń ubezpieczeniowych w tej polisie obejmuje odszkodowanie za każdy dzień pobytu w szpitalu. Ponadto uzyskane środki można przeznaczyć na dowolny cel.

Polisa na Przyszłość Plus

Polisa na Przyszłość Plus – zadbanie o przyszłość dziecka stanowi jedno z największych wyznań stojących przed każdym rodzicem. Dlatego firma 4Life Direct oferuje ubezpieczenie, które ułatwi zrealizowanie tego celu. Polisa na Przyszłość Plus to bardzo bezpieczny sposób oszczędzania pieniędzy. Aktywacja zapisów ubezpieczeniowych następuje w chwili, gdy dziecko ukończy 18 lub 25 lat. Wtedy otrzyma ono określoną kwotę pieniędzy, które zostaną wypłacone przez asekuratora.

Ubezpieczenie wypadkowe z ochroną szpitalną

Ubezpieczenie wypadkowe z ochroną szpitalną – ten typ ubezpieczenia jest nieco zmodyfikowaną wersją polisy dotyczącej ochrony podczas hospitalizacji. W tym przypadku poszkodowany otrzyma rekompensatę finansową, jeśli jego pobyt w szpitalu będzie wynikać z nieszczęśliwego wypadku. Wówczas odszkodowanie za jeden dzień hospitalizacji może wynieść nawet 500 złotych!

Szczegółowe informacje na temat każdego z wymienionych świadczeń ubezpieczeniowych można znaleźć na stronie – 4lifedirect.pl.

​4Life Direct – kontakt, infolinia i email

Kontakt z firmą 4Life Direct pozwoli uzyskać wszelkie istotne informacje na temat sprzedawanych ubezpieczeń. Podczas rozmowy doradca może również udzielić porad dotyczących tego, jaką polisę warto wybrać w konkretnej sytuacji. Sam kontakt z przedstawicielem firmy jest możliwy poprzez:

 • Infolinię dla nowych klientów – 800 007 750,
 • Numer kontaktowy dla stałych klientów – (22) 354 50 00,
 • Pocztę tradycyjną – adres: 4Life Direct, ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa.
 • Adres e-mail – info@4lifedirect.pl.

Jak przebiega zgłoszenie i likwidacja szkody 4Life Direct?

Wszystkie ubezpieczenia sprzedawane przez firmę 4Life Direct są obsługiwane przez towarzystwo Red Sands. Jednakże grupa 4Life może pośredniczyć nie tylko w sprzedaży świadczeń ubezpieczeniowych, ale również w realizacji poszczególnych procedur. Zatem jak przebiega zgłoszenie szkody 4Life Direct?

Informacje na temat tej procedury można znaleźć w zakładce „Do Pobrania” znajdującej się na stronie firmy 4Life. Widnieją w niej różne dokumenty związane ze sprzedawanymi polisami. Szczególną uwagę warto zwrócić na wnioski o wypłatę świadczenia. Wysłanie takiego dokumentu stanowi powszechnie stosowany sposób na zgłoszenie szkody z tytułu ubezpieczeń na życie. Jak to wygląda w praktyce?

 1. Pierwszym krokiem jest oczywiście znalezienie wniosku odpowiadającego typowi zawartej umowy ubezpieczeniowej.
 2. Taki dokument należy pobrać, wydrukować, a następnie dokładnie wypełnić wszystkie wymagane pola. W formularzu trzeba uzupełnić zarówno dane osoby ubezpieczonej, jak i opisać wszelkie okoliczności towarzyszące zdarzeniu. Przykładem takiej informacji jest choćby adres szpitala, w którym leczony był właściciel polisy. Oczywiście wypełniony wniosek musi zostać podpisany przez jedną z upoważnionych osób.
 3. Do gotowego wniosku trzeba dołączyć komplet dokumentów wymaganych przez asekuratora. W przypadku ubezpieczeń na życie taka dokumentacja składa się między innymi z: aktu zgonu, odpisu z karty zgonu, kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość i innych. Dokładne informacje dotyczące kompletowania dokumentacji można znaleźć w początkowej części każdego wniosku.
 4. Po przygotowaniu wszystkich formalności warto skontaktować się z Działem Odszkodowań 4Life Direct i zapytać o preferowaną formę dostarczenia dokumentów.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia