Ubezpieczenie turystyczne NNW
Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne NNW

Nieszczęśliwe wypadki mogą zdarzyć się zawsze i wszędzie. Jednak w pewnych okolicznościach są one szczególnie problematyczne. Wystarczy choćby wspomnieć o turystach, którzy mogą ulec takiemu wypadkowi w czasie zagranicznego pobytu. Niestety, poza granicami kraju dużo trudniej jest uzyskać jakąkolwiek pomoc. Dlatego tak istotną rolę odgrywa wtedy ubezpieczenie turystyczne NNW. Dzięki takiej polisie turysta może liczyć na kompleksowe wsparcie ze strony swojego asekuratora. Trzeba jednak pamiętać o tym, że ubezpieczenie turystyczne NNW, podobnie jak każda polisa, ma pewne ograniczenia. Na co muszą więc uważać nabywcy takich świadczeń?

Ubezpieczenie turystyczne NNW – co to jest i jak działa?

Dzisiaj praktycznie każdą polisę dla podróżnych można uznać za ubezpieczenie turystyczne NNW. Wynika to z faktu, że w ostatnich latach asekuratorzy wyraźnie rozszerzyli standardowe zakresy takich świadczeń. Przez wiele lat ubezpieczenie turystyczne gwarantowało ochronę jedynie pod względem zapewnienia refundacji kosztów poniesionych w związku z leczeniem zagranicznym. Natomiast dzisiejsze ubezpieczenia turystyczne są zdecydowanie bardziej rozbudowane.

Jednym z ich elementów stała się właśnie ochrona NNW. Jak sama nazwa wskazuje, zapis ten ma chronić przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Takie następstwa dotyczą w głównej mierze powstałych strat materialnych i doznanych uszczerbków na zdrowiu. Toteż poszkodowani mają wtedy prawo do otrzymania dodatkowej rekompensaty finansowej wypłacanej z tytułu posiadanego NNW.

Co istotne, takie odszkodowanie nie łączy się z innymi świadczeniami! Ubezpieczyciel nie może zatem uznać, że rekompensata wypłacona z tytułu NNW stanowi część np. refundacji kosztów leczenia. Jest to zasada korzystna dla turystów, ponieważ dzięki niej mogą oni otrzymać dodatkowe środki. Te z kolei naprawdę przydadzą się osobom, które zostały poszkodowane na skutek różnych nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie turystyczne NNW – jakie odszkodowanie zapewnia?

W przypadku wszystkich świadczeń ubezpieczeniowych najważniejszą kwestią jest gwarantowana wysokość odszkodowania. Tylko odpowiednio wysoka rekompensata finansowa może zapewnić poszkodowanym realną pomoc. Jak więc wygląda standardowa wysokość świadczeń w przypadku turystycznych ubezpieczeń NNW?

Na początku warto podkreślić, że przedział takich kwot jest mocno zróżnicowany. W tych najmniej rozbudowanych świadczeniach wynosi on około 10-30 tysięcy złotych. Jeżeli zaś chodzi o bardziej kompleksowe ubezpieczenia, taka rekompensata może sięgać nawet 50-100 tysięcy złotych. Nie są więc to niskie kwoty.

Warto jednak pamiętać o jednej ważnej kwestii. Przedstawione kwoty dotyczą tylko maksymalnej wysokości odszkodowania. Takie środki zostaną więc przekazane jedynie przy wystąpieniu najpoważniejszych strat. Natomiast przy mniej poważnych szkodach turyści otrzymają określony procent wspomnianej kwoty. Nie zmienia to jednak faktu, że wyższa suma ubezpieczenia zawsze gwarantuje wyższe odszkodowanie. Dlatego turyści powinni wybierać świadczenia o najwyższej sumie gwarantowanego odszkodowania.

Ubezpieczenie turystyczne NNW – limity i ograniczenia

Podstawowym ograniczeniem w turystycznych polisach NNW jest wspomniana zasada, która głosi, iż poszkodowany otrzyma odszkodowanie o wysokości odpowiadającej doznanym szkodom. Dlatego też w praktyce wypłata maksymalnej kwoty odszkodowania jest bardzo rzadka. Najczęściej asekuratorzy uzależniają wysokość przekazanych środków od rodzaju powstałych szkód. Jeśli będą one poważne, turysta otrzyma zdecydowanie wyższe odszkodowanie.

Niestety, nawet pod tym względem mogą pojawić się pewne ograniczenia. Niektórzy asekuratorzy mogą zastrzec sobie prawo do wypłacenia rekompensaty dopiero wtedy, kiedy nieszczęśliwy wypadek spowoduje np. inwalidztwo turysty. To z kolei oznacza, że przy mniej poważnych urazach turysta nie otrzyma praktycznie żadnej pomocy. Co prawda, takie zapisy są rzadkością, ale można je odnaleźć zazwyczaj w tych najtańszych polisach turystycznych. Z tego względu nigdy nie należy kupować ubezpieczenia bez wcześniejszego zapoznania się z jego warunkami.

Turyści nie mogą również zapominać o uniwersalnym ograniczeniu w postaci wykazu wyłączeń odpowiedzialności. W takim dokumencie znajduje się wykaz sytuacji stanowiących naruszenie warunków umowy. Turysta musi więc przestrzegać takich zasad, ponieważ w przeciwnym razie asekurator może anulować zawartą polisę. Wtedy turysta nie otrzyma żadnej pomocy z tytułu NNW ani innych świadczeń.

Podsumowanie

Ubezpieczenie turystyczne NNW wchodzi aktualnie w zakres praktycznie wszystkich świadczeń przeznaczonych dla podróżnych. Warto jednak pamiętać o tym, że taka polisa ma pewnie limity i ograniczenia. Przede wszystkim dotyczą one metody stosowanej w celu obliczenia kwoty należnej rekompensaty finansowej. Ubezpieczyciele bardzo rzadko decydują się na wypłatę maksymalnego odszkodowania. Znacznie częściej uzależniają oni wysokość przyznanej rekompensaty od stopnia doznanych urazów lub dotkliwości poniesionych strat. Przez to poszkodowani mogą z reguły liczyć tylko na uzyskanie określonego procenta gwarantowanej rekompensaty. Ponadto przy zamawianiu dowolnej polisy turystycznej należy zapoznać się z treścią wykazu wyłączeń odpowiedzialności. Jeżeli bowiem turysta naruszy jedną z takich zasad, asekurator nie zapewni mu żadnego wsparcia i unieważni polisę.