Cesja leasingu z firmy na osobę prywatną

Obecnie leasing stanowi jedną z najczęściej wybieranych form finansowania zakupu samochodu lub innych dóbr. Polega on na tym, że leasingobiorca może korzystać z danego dobra jeszcze przed jego zakupem. W takiej sytuacji bank albo inna instytucja staje się wierzycielem i zarazem prawnym posiadaczem danego dobra. Natomiast leasingobiorca (firma) musi najpierw spłacić wszystkie raty, żeby nabyć pełnię praw majątkowych do wykorzystywanego dobra. Niestety, czasem spłata takiego zostaje zakłócona np. za sprawą nagłego pogorszenia się kondycji finansowej firmy. Wówczas jedynym rozwiązaniem może być cesja leasingu z firmy na osobę prywatną. Na czym ona polega i co warto o niej wiedzieć?

Czym jest cesja leasingu?

Wszystkie umowy leasingu zostają zawarte pomiędzy podmiotem finansującym zakup wybranego dobra (leasingodawcą) oraz podmiotem korzystającym z dobra (leasingobiorcą). Toteż zgodnie z zapisami takiej umowy leasingobiorca musi spłacić swoje zobowiązanie, aby wejść w posiadanie używanego dobra. Jeżeli jednak spłata takiej wierzytelności staje się problemem, cesja leasingu może być idealną alternatywą.

Cesja leasingu polega na tym, że leasingobiorca przekazuje pozostałą część zaciągniętego zobowiązania na rzecz innego podmiotu. W takiej sytuacji dotychczasowy leasingobiorca staje się tzw. cedentem, a nowy podmiot jest cesjonariuszem. Po zawarciu cesji leasingu obowiązek spłaty zobowiązania spada na barki cesjonariusza. W zamian cesjonariusz nabywa prawa majątkowe do danego dobra po spłacie pozostałej wierzytelności.

Czy można przepisać leasing z firmy na osobę prywatną?

Leasing co do zasady jest instrumentem przeznaczonym dla firm. Dzięki temu firma może znacznie łatwiej sfinansować np. zakup floty pojazdów lub innych dóbr. To jednak oznacza, że sama umowa leasingu zostaje zawarta pomiędzy dwoma podmiotami biznesowymi. Powstaje więc pytanie, czy cesja leasingu na osobę prywatną jest w ogóle zgodna z obowiązującym prawem?

Na szczęście przepisy dopuszczają możliwość wykonywania cesji pomiędzy firmami i osobami prywatnymi. Co więcej, od kilku lat w Polsce obowiązują nowe przepisy, które ułatwiły procedurę cesji leasingu. Dzięki temu cesjonariusz nie musi podpisywać nowej umowy z leasingodawcą, gdyż automatycznie przejmuje on zobowiązania cedenta.

Czy cesja leasingu z firmy na osobę prywatną zawsze jest możliwa? Nie, ponieważ podpisana umowa leasingu może całkowicie zabraniać leasingu konsumenckiego. Wówczas cesja może zostać zrealizowana tylko pomiędzy dwiema różnymi firmami.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Na czym polega cesja leasingu z firmy na osobę prywatną?

Podstawowe założenia cesji leasingu zostały wyjaśnione w powyższych akapitach. W przypadku tej konkretnej cesji osoba prywatna przejmuje pozostałą część zobowiązania, które wcześniej zaciągnęła dana firma. Jest więc to zmiana umowy z leasingu firmowego na tzw. leasing konsumencki. To oznacza, że cesjonariusz (osoba prywatna) po podpisaniu umowy musi zadbać o spłatę pozostałej wierzytelności. W zamian za to nabędzie on prawa majątkowe dotyczące danego dobra.

Co istotne, cesja leasingu zazwyczaj wiąże się z określoną opłatą dla cedenta. Taka opłata ma zrekompensować cedentowi straty poniesione w związku ze zrzeczeniem się leasingu i utratą już zapłaconych rat. Jeżeli takim cedentem jest firma, ma ona obowiązek wystawienia faktury VAT za naliczoną opłatę.

Jak wygląda przejęcie leasingu samochodu firmowego?

W zdecydowanej większości przypadków cesja leasingu dotyczy właśnie samochodów. Dlatego też warto pokrótce przybliżyć przebieg całej procedury. Jak wygląda ona w przypadku cesji leasingu z firmy na osobę prywatną? Oto przykładowy przebieg z punktu widzenia cedenta:

  1. Pierwszym krokiem będzie uzyskanie informacji na temat oczekiwań leasingodawcy w zakresie opłaty manipulacyjnej. Czy taka opłata zostanie naliczona, a jeżeli tak – jaka będzie jej wysokość? Ponadto przyszły cedent powinien również zapytać o oczekiwania leasingodawcy dotyczące cesjonariusza.
  2. Później można już skupić się na samym leasingu, czyli: obliczyć wartość zobowiązania i określić schemat spłacania pozostałych rat. Na podstawie tych informacji należy także sporządzić pisemne ogłoszenie dotyczące planowanej cesji.
  3. Jeżeli osoba prywatna zgłosi się z zamiarem dokonania takiej transakcji, należy ustalić wszystkie szczegóły zaplanowanej cesji. Po osiągnięciu porozumienia z cesjonariuszem wystarczy przekazać leasingodawcy pisemny wniosek dotyczący dokonania cesji.
  4. Po akceptacji przesłanego wniosku pozostaje już tylko zadbać o wypełnienie formalności. Najpierw cedent wraz z cesjonariuszem muszą sporządzić i podpisać wszystkie wymagane dokumenty. Następnie trzeba zadbać o rozliczenie wszelkich zobowiązań pieniężnych, które wynikają z zaplanowanej cesji. Z kolei ostatnim krokiem jest przekazanie cesjonariuszowi dobra będącego przedmiotem cesji.
  5. Nie zapomnij przekazać cedentowi ważnego ubezpieczenia OC pojazdu.

O czym jeszcze należy pamiętać w związku z planowaną cesją? Więcej informacji na ten temat można znaleźć w bazie wiedzy serwisu Polisoteka.pl.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć