Zakres ochrony OC
Ubezpieczenie komunikacyjne

Zakres ochrony OC

Zakres ochrony to zdecydowanie najważniejsze pojęcie związane z ubezpieczeniami. To od niego zależy bowiem, kiedy i na jakich zasadach właściciel polisy będzie mógł uzyskać rekompensatę finansową. Praktycznie we wszystkich przypadkach taki zakres jest ustalany przez ubezpieczyciela sprzedającego konkretną polisę. Jedynym wyjątkiem są polisy obowiązkowe, albowiem w ich przypadku zakres ochrony podlega odgórnej regulacji. Taka zasada odnosi się między innymi do obowiązkowych ubezpieczeń OC dla kierowców. Zatem co dokładnie obejmuje zakres ochrony OC? Jakie sytuacje są objęte ochroną ubezpieczeniową?

Zakres ochrony OC – gwarancja wsparcia dla poszkodowanego

Ubezpieczenia OC (Odpowiedzialności Cywilnej) stanowią naprawdę specyficzny rodzaj świadczeń. Ich główna idea jest kompletnie inna niż w przypadku większości dostępnych ubezpieczeń. Dlaczego? Albowiem polisy OC co do zasady gwarantują wsparcie tylko osobom poszkodowanym przez posiadacza takiego ubezpieczenia. Natomiast większość ubezpieczeń gwarantuje pomoc właśnie samemu posiadaczowi polisy w razie powstania szkody na jego zdrowiu lub mieniu. Jest więc to istotna różnica, albowiem posiadacze OC nie mają na co liczyć.

Nie inaczej jest w przypadku obowiązkowych polis OC dla kierowców. Takie ubezpieczenia mają zapewnić wsparcie osobom, które zostały poszkodowane przez osobę kierującą danym autem. W tym miejscu warto jednak doprecyzować ważną kwestię. Zakupu ubezpieczenia OC może dokonać jedynie właściciel danego samochodu. Niemniej sama polisa chroni przed szkodami spowodowanymi przez osobę kierującą takim pojazdem. To oznacza, że wcale nie musi być nią właściciel pojazdu! Mimo to odszkodowanie zostanie wypłaconego z jego polisy OC. Dlatego też posiadacze ubezpieczeń OC powinni z dużą ostrożnością podchodzić do kwestii udostępniania swojego auta innym osobom.

Niestety, ubezpieczenie OC nie zapewnia żadnej pomocy samemu nabywcy polisy. Dla nabywcy jedyna korzyść polega na tym, że nie poniesie on finansowej odpowiedzialności za spowodowane zniszczenia. Jeżeli zaś chodzi o wsparcie w razie problemów z pojazdem, mogą je zapewnić tylko dobrowolne polisy komunikacyjne. Pod tym względem warto wskazać choćby na: ubezpieczeniu autocasco, NNW i assistance.

Zakres ochrony OC – jakie szkody obejmuje?

Szkody spowodowane przez osobę kierującą pojazdem mechanicznym mogą mieć różny charakter. Z tego względu zakres ochrony OC został przystosowany do wielu potencjalnych zdarzeń. Jakie dokładnie szkody zostały uwzględnione w takim zakresie?

Podstawową kwestią są szkody materialne związane z uszkodzonym pojazdem. Koniec końców głównym skutkiem kolizji lub wypadków drogowych jest zniszczenie aut uczestniczących w takich zderzeniach. Dlatego to na barki sprawcy spada wówczas odpowiedzialność za naprawę powstałych zniszczeń.

Drugi ważny aspekt dotyczy wszelkich szkód na zdrowiu. Niestety, pod tym względem statystyki są nieubłagane. Praktycznie każde zderzenie drogowe przy dużej prędkości skutkuje powstaniem mniej lub bardziej poważnych obrażeń u kierowców oraz pasażerów. Co gorsza, niektóre urazy tego typu wymagają specjalistycznego leczenia. To sprawia, że osoby poszkodowane mogą ubiegać się o wypłatę odszkodowania, które pokryje wspomniane koszty leczenia oraz rehabilitacji. Jego maksymalna wysokość może wynieść nawet ponad 5 milionów euro! Tyle bowiem aktualnie wynosi tzw. suma gwarancyjna w polisach OC.

Warto również wspomnieć o innych szkodach materialnych, które nie są związane z pojazdem. Na skutek wypadku drogowego kierowca może uderzyć autem w dom lub inny obiekt gospodarczy. Nie trudno odgadnąć, że skutkiem takiego uderzenia są na ogół poważne zniszczenia. Dlatego ubezpieczenie OC przewiduje przyznanie rekompensaty również właścicielom uszkodzonych budynków lub innych obiektów użytkowych.

Terytorialny zakres ochrony OC – gdzie zadziała taka polisa?

Zdecydowana większość kierowców podróżuje swoimi samochodami jedynie po terytorium Polski. Tylko nieliczni decydują się na regularne wyjazdy własnym autem poza granice kraju. Przy okazji takich podróży warto odpowiedzieć na istotne pytanie. Jaki jest zakres terytorialny ubezpieczeń OC?

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej polskie ubezpieczenia komunikacyjne są honorowane na terytorium wspólnoty. Oznacza to, że kierowcy mogą korzystać ze swojego OC na terytorium wszystkich państw należących do UE i EOG.

Problem pojawia się tylko w przypadku wyjazdu do kraju położonego poza terytorium wspólnoty. Wówczas posiadana polisa OC faktycznie może nie wystarczyć. Z tego powodu kierowca powinien wtedy zakupić jedno z dwóch alternatywnych świadczeń. Pierwszym z nich może być Zielona Karta, czyli międzynarodowe ubezpieczenie komunikacyjne. Ten dokument będzie honorowany we wszystkich krajach zrzeszonych w tzw. systemie Zielonej Karty. Do tego grona należą zarówno niektóre państwa europejskie, jak i wybrane kraje położone w Azji i Afryce.

Jeżeli jednak konkretnego kraju nie ma we wspomnianym systemie, kierowcy pozostaje już tylko druga ze wspomnianych alternatyw. Jest nią zakup specjalnego ubezpieczenia granicznego. Co istotne, takie polisy nie są dostępne w standardowej sprzedaży. Można je zakupić tylko podczas przekraczania granicy danego państwa w przygranicznej placówce. Taka konieczność pojawia się np. przy wjeździe własnym samochodem na terytorium Kosowa.

Zakres ochrony OC – o czym jeszcze warto pamiętać?

Obowiązkowy charakter ubezpieczeń OC sprawia, że takie polisy nie wygasają automatycznie. W ich przypadku asekurator jest bowiem zobowiązany do przedłużenia ważności polisy. Jeśli kierowca nie chce przedłużać polisy, powinien z wyprzedzeniem przekazać ubezpieczycielowi pisemne wypowiedzenie OC. Dopiero po uzyskaniu tego pisma asekurator będzie mógł unieważnić decyzję o przedłużeniu ważności ubezpieczenia.

Co ciekawe, pomimo obowiązkowego charakteru w ubezpieczeniach OC pojawiają się określone wyłączenia odpowiedzialności. Dotyczą one choćby szkód wyrządzonych na ubezpieczonym aucie albo utraty cennych dóbr materialnych przewożonych w pojeździe. Pełna lista wyłączeń powinna widnieć w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Podsumowanie

Zakres ochrony OC jest dosyć specyficzny, ponieważ taka polisa w ogóle nie chroni jej posiadacza. Cała ochrona dotyczy bowiem osób, które mogą zostać poszkodowane przez posiadacza polisy. Ta zależność odnosi się także do obowiązkowych ubezpieczeń OC dla kierowców. Dzięki tym polisom osoby poszkodowane przez danego kierowcę mogą uzyskać odszkodowanie. Taka rekompensata finansowa może zostać przyznana zarówno za szkody na mieniu, jak i szkody osobowe. Co ważne, polskie ubezpieczenia OC są obecnie honorowane na terytorium całej Unii Europejskiej i państw należących do EOG. Natomiast w razie wyjazdu poza terytorium wspólnoty kierowca musi zadbać o zakup Zielonej Karty albo ubezpieczenia granicznego. Obydwa te świadczenia zastąpią wówczas standardową polisę OC. Ponadto kierowcy muszą pamiętać o tym, iż ubezpieczenie OC nie wygasa samoistnie. Z tego względu jeszcze przed końcem jego ważności należy wysłać ubezpieczycielowi pisemne wypowiedzenie OC. Co więcej, przy zakupie nowej polisy OC warto skontrolować wykaz wyłączeń odpowiedzialności.