Umowa zlecenie a ubezpieczenie zdrowotne – jak się ubezpieczyć?

Umowa zlecenie jest w Polsce popularną formą zatrudnienia. Wynika to z faktu, że pracodawca ponosi mniejsze koszty niż przy umowie o pracę. Umowa zlecenie, tak samo, jak umowa o dzieło, jest umową cywilnoprawną. Ale w przeciwieństwie do tej drugiej stanowi tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. I bynajmniej nie tylko do niego.

Zleceniodawca, zgłaszając do ubezpieczenia zdrowotnego zleceniobiorcę, wypełnia druk ZUS ZZA. Na barkach zleceniodawcy spoczywa obowiązek odprowadzania do ZUS-u składki zdrowotnej, której wysokość wynosi 9% wartości brutto wynagrodzenia. Dzięki temu zleceniobiorca jest uprawniony do bezpłatnych świadczeń medycznych finansowanych z publicznych środków. Od kiedy jesteśmy włączeni do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego? Już z chwilą podpisania umowy zlecenia. Co więcej, po jej rozwiązaniu jeszcze przez 30 dni jesteśmy objęci ubezpieczeniem w ramach NFZ-u.

Umowa zlecenia jako jedyne źródło wynagrodzenia

Jeżeli umowa zlecenia jest naszym jedynym źródłem dochodu, zleceniodawca, czyli pracodawca jest zobowiązany do odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, zdrowotne i wypadkowe. Ubezpieczenie chorobowe jest dla nas dobrowolne, ale warto . Warto pamiętać, że w razie choroby umożliwi nam otrzymanie zasiłku chorobowego.

Umowa zlecenia i umowa o pracę, a ubezpieczenie zdrowotne

Jeżeli jednocześnie uzyskujemy wynagrodzenie z umowy o pracę i umowy zlecenia składka na ubezpieczenie zdrowotne musi być odprowadzana z tytułu obu tych umów. Bez znaczenia jest to, czy umowę zlecenia zawarliśmy z tym samym pracodawcą, co umowę o pracę, czy z innym. Co więcej, jeżeli nasze wynagrodzenie określone w umowie o pracę jest niższe od minimalnego wynagrodzenia krajowego, zleceniodawca ma obowiązek odprowadzania również składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Kilka umów zleceń

Bez względu na to dla ilu zleceniodawców pracujemy, każdy z nich jest zobowiązany do odprowadzania za nas składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast to, czy od danej umowy zlecenia należy odprowadzić składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zależy od łącznego wynagrodzenia z wszystkich umów zleceń (według kolejności ich zawarcia). Jeżeli całkowity dochód z tytułu umów zleceń w danym miesiącu nie przekracza minimalnego krajowego wynagrodzenia, od każdej z nich musi być odprowadzona składka nie tylko na ubezpieczenie zdrowotne, ale również na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Z chwilą, kiedy suma wynagrodzenia w danym miesiącu przekroczy minimalną płacę krajową, od każdej następnej umowy zlecenia odprowadza się tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Wówczas zleceniobiorca sam decyduje, czy chce w przypadku tych umów zleceń podlegać również ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Umowa zlecenie z uczniem lub studentem

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne nie dotyczy zleceniobiorców, którzy są uczniami lub studentami i nie ukończyli 26. roku życia. Osoby te są ubezpieczone przez swoich rodziców lub opiekunów prawnych, ewentualnie przez szkołę lub uczelnię. Także odprowadzanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie dotyczy tej grupy osób.

Urlop wychowawczy, a umowa zlecenia

Wielu rodziców decyduje się na podjęcie zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia w trakcie urlopu wychowawczego. Wówczas są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym wyłącznie z tytułu tejże umowy. Składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu umowy o pracę w czasie trwania umowy zlecenia nie jest w tym okresie potrącana.

Umowa zlecenie z emerytem

W przypadku umowy zlecenia zawartej z osobą na emeryturze zleceniodawca jest zobowiązany do odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Co więcej, od wynagrodzenia potrąca się również składkę na pozostałe ubezpieczenia społeczne. Z tego obowiązku zleceniodawca jest zwolniony tylko w sytuacji, kiedy zatrudniony przez niego na umowę zlecenie emeryt jednocześnie jest zatrudniony u innego pracodawcy na umowę o pracę.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Umowa zlecenia w żadnym wypadku nie stwarza obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie chorobowe. A jest to interesująca opcja. Umożliwia korzystanie ze świadczeń społecznych tj. zasiłek choroby, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, czy świadczenie rehabilitacyjne. Warto jednak wiedzieć, że jako osoby zatrudnione na umowę zlecenie mamy prawo dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Trzeba jednak liczyć się z tym, że składka na nie również jest pobierana z naszego wynagrodzenia brutto. W praktyce oznacza to niższy dochód netto.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Jeżeli nasze możliwości finansowe na to pozwalają, warto rozważyć zakup prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Już za kilkadziesiąt złotych miesięcznie otrzymamy atrakcyjny pakiet medyczny. A w jego ramach dostęp do lekarzy podstawowej opieki medycznej, lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych. Zamiast tracić czas w kolejkach, w państwowych placówkach, zyskamy szybki i łatwy dostęp do opieki medycznej na najwyższym poziomie. To doskonałe uzupełnienie ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć