refundacja kosztów leczenia zagranicznego
Ubezpieczenie turystyczne

Jak przebiega refundacja kosztów leczenia zagranicznego w polisach turystycznych?

Dzisiejsze polisy przeznaczone dla podróżnych zapewniają turystom szereg przydatnych świadczeń. Jednak zdecydowanie najważniejszym zapisem zawartym w takich ubezpieczeniach jest gwarancja refundacji kosztów leczenia zagranicznego. Dzięki niej turysta uzyskuje pewność, iż ubezpieczyciel pokryje wydatki związane z uzyskaniem pomocy medycznej poza granicami Polski. Zapis dotyczący refundacji takich kosztów widnieje we wszystkich polisach turystycznych. Dlatego też nabywcy wspomnianych polis powinni wiedzieć, jak przebiega refundacja kosztów leczenia zagranicznego. Kiedy i na jakich warunkach asekurator przekaże środki pieniężne?

Koszty leczenia (KL) w polisach turystycznych – co trzeba wiedzieć?

W Polsce wszyscy posiadacze ważnych ubezpieczeń NFZ mają prawo do darmowego korzystania z opieki lekarskiej. Co więcej, osoby dysponujące ważną kartą EKUZ mogą uzyskać pomoc również w innych krajach należących do UE/EOG. Niemniej ogólna zasada głosi, że turyści zawsze muszą zapłacić za skorzystanie z opieki medycznej w zagranicznym kraju. Jeżeli nawet ktoś dysponuje wspomnianą kartą EKUZ, dokument ten nie gwarantuje całkowicie darmowej opieki. Posiadacze tej karty mogą bowiem uczestniczyć w kosztach leczenia poprzez pokrycie niektórych wydatków z własnej kieszeni.

Właśnie dlatego przy dłuższych i odleglejszych wyjazdach zagranicznych turyści powinni zadbać o uzyskanie kompleksowej ochrony. Taką ochronę może zapewnić polisa turystyczna z gwarantowaną refundacją kosztów leczenia.

Co istotne, sam zapis dotyczący refundacji kosztów leczenia znajduje się we wszystkich polisach turystycznych. Jednak wysokość takiej refundacji zależy już tylko od warunków ubezpieczenia. Toteż przed zakupem danej polisy zawsze należy sprawdzić, ile wynosi gwarantowana kwota refundacji za koszty leczenia zagranicznego. Jeśli chodzi o zalecenia dotyczące wysokości takiej kwoty, wystarczy kierować się prostą zasadą. Im wyższe będą koszty leczenia, tym lepiej dla turysty. Warto także dodać, że w najbardziej rozbudowanych polisach tego typu można znaleźć nawet nielimitowane koszty leczenia!

Zapis dotyczący refundacji kosztów leczenia zagranicznego oznacza, że turysta może bezpłatnie korzystać zarówno z podstawowej, jak i bardziej specjalistycznej opieki lekarskiej. Asekurator musi wtedy pokryć wszystkie wydatki związane z uzyskaniem takiej pomocy. Odpowiedzialność ubezpieczyciela kończy się dopiero w momencie przekroczenia limitu kosztów leczenia. Jeśli do tego dojdzie, turysta będzie musiał samodzielnie opłacić wszystkie pozostałe wydatki. To zaś pokazuje, dlaczego turyści powinni wybierać ubezpieczenia gwarantujące możliwie najwyższą kwotę refundacji.

Refundacja kosztów leczenia zagranicznego w polisach turystycznych – zasady i warunki

Posiadacze ubezpieczeń turystycznych mają prawo do uzyskania pomocy lekarskiej we wszystkich uzasadnionych sytuacjach. Takie przypadki można jednak podzielić na:

  • pilne – stanowiące poważne zagrożenie zdrowia lub życia i wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej (np. po wypadkach komunikacyjnych);
  • stabilne – mniej poważne dolegliwości, które są podstawą do uzyskania opieki lekarskiej w najbliższym czasie (np. nagła grypa żołądkowa).

Określenie stanu zdrowia turysty jest bardzo istotne, ponieważ to od niego zależy rekomendowany sposób postępowania. Jeżeli turysta musi pilnie otrzymać pomoc, osoba towarzysząca powinna natychmiast wezwać pogotowie lub zorganizować wsparcie lekarskie. Dopiero po uzyskaniu takiej pomocy można skontaktować się z asekuratorem w celu poinformowania go o zaistniałej sytuacji.

Natomiast w mniej poważnych sytuacjach to posiadacz ubezpieczenia powinien samodzielnie skontaktować się ze swoim asekuratorem. Taki kontakt najczęściej odbywa się poprzez telefon na specjalną infolinię dla klientów (określaną nieraz jako Centrum Alarmowe). Konsultant powinien wówczas przyjąć zgłoszenie turysty i wszcząć procedurę związaną z udzieleniem mu pomocy. Jeśli zdrowie i życie turysty nie jest zagrożone, trzeba pamiętać o tym, aby najpierw zgłosić potrzebę uzyskania pomocy lekarskiej. W przeciwnym wypadku asekurator może odmówić refundacji kosztów leczenia, które nie zostało wcześniej skonsultowane. Co jasne, nie dotyczy to nagłych przypadków, kiedy turysta musi od razu otrzymać pomoc.

Jak przebiega refundacja kosztów leczenia zagranicznego?

Po zarejestrowaniu zgłoszenia asekurator rozpocznie procedurę związaną z wypłaceniem środków w ramach refundacji kosztów leczenia zagranicznego. Aby było to możliwe, ubezpieczyciel musi najpierw ustalić kilka istotnych kwestii. Pierwszą z nich jest uzyskanie informacji o placówce medycznej odpowiedzialnej za leczenie turysty. Jeżeli turysta ma taką możliwość, powinien on samodzielnie przekazać swojemu asekuratorowi stosowne informacje. W przeciwnym wypadku ubezpieczyciel postara się zdobyć wspomniane dane przy pomocy innych metod.

Dlaczego jest to aż tak istotne? Ponieważ asekurator musi skontaktować się z przedstawicielem szpitala w celu uregulowania należności za leczenie turysty. Warto bowiem wiedzieć, iż obecnie większość takich operacji odbywa się poprzez rozliczenie bezgotówkowe. Przy takim schemacie ubezpieczyciel przelewa wskazaną kwotę na rachunek należący do danej placówki. Dzięki temu turysta nie musi martwić się o konieczność wpłacania zaliczek lub innych opłat pieniężnych.

Co istotne, rozliczenie bezgotówkowe może także przebiegać etapami. Jest to konieczne w sytuacji, gdy leczenie turysty ma trwać przez dłuższy czas. W takich przypadkach ubezpieczyciel powinien stopniowo opłacać kolejne wystawiane faktury. Dlatego tak ważne jest to, aby cały proces leczenia był dobrze udokumentowany.

Warto jeszcze raz podkreślić, że ubezpieczyciele będą refundować leczenie turysty wyłącznie do określonej kwoty. Jeśli wydatki przekroczą limit wyznaczony przez sumę ubezpieczenia, wszelkie pozostałe koszty spadną bezpośrednio na barki pacjenta. Toteż zakup polisy z wysokim limitem wspomnianej refundacji ma ogromne znaczenie.

Jaki limit refundacji zapewni turyście kompleksową ochronę?

W pierwszej części tego artykułu znalazła się wzmianka o tym, że niektóre polisy turystyczne gwarantują nielimitowaną refundację kosztów leczenia. Co jasne, to właśnie takie ubezpieczenia zapewniają najszerszy możliwy zakres ochrony. Jednak ich wysoka cena na pewno zniechęci wielu turystów do dokonania zakupu.

Większość osób postawi więc na zwykłe polisy turystyczne. Co istotne, nawet w takich polisach limit kosztów refundacji może być mocno zróżnicowany. Jaka kwota będzie więc dobrą alternatywą dla przeciętnego turysty?

Absolutnym minimum powinna być kwota rzędu 100-150 tysięcy złotych (20-30 tysięcy euro). Taka suma pozwoli na pokrycie większości kosztów związanych ze standardowym leczeniem. Jeśli jednak turysta chciałby zyskać kompleksową ochronę, opisany limit będzie zbyt niski. Wtedy warto wybrać polisę gwarantującą przynajmniej 250-400 tysięcy złotych w formie refundacji (50-80 tysięcy euro).

Podsumowanie

Obecnie większość polis turystycznych przewiduje refundację zagranicznego leczenia w schemacie bezgotówkowym. Oznacza to, że turysta nie musi wpłacać szpitalowi żadnej zaliczki ani innych opłat. Zamiast tego ubezpieczyciel skontaktuje się z przedstawicielem placówki odpowiedzialnej za leczenie turysty. Przy okazji takiej rozmowy asekurator otrzyma wstępny kosztorys leczenia, dzięki czemu będzie mógł opłacić całą lub część należności. Co istotne, odpowiedzialność ubezpieczyciela ogranicza się tylko do kwoty wskazanej w warunkach polisy. Dlatego też przekroczenia tego limitu spowoduje obciążenie turysty pozostałymi kosztami leczenia. Z tego względu warto zadbać o to, aby wybrana polisa gwarantowała wysoką sumę refundacji. Absolutnym minimum będzie kwota rzędu 100-150 tysięcy złotych. Natomiast kompleksową ochronę powinna zapewnić refundacja z limitem około 250-400 tysięcy złotych.