Zniesienie franszyzy i amortyzacji w ubezpieczeniach – czy jest to możliwe?

Przy zakupie ubezpieczenia tylko niewielka część kupujących zadaje sobie trud przeczytania zasad podpisywanej umowy. Niestety, tylko uważna lektura Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) zapewnia możliwość wyłapania niektórych istotnych zapisów. W umowie może bowiem znaleźć się np. zapis dotyczący amortyzacji, franszyzy integralnej lub franszyzy redukcyjnej. Każdy z nich jest korzystny dla ubezpieczyciela, ale już zdecydowanie niekorzystny dla posiadacza polisy. Dlatego niektórzy mogą zastanawiać się nad tym, czy zniesienie franszyzy i amortyzacji w ubezpieczeniach jest w ogólne możliwe?

Franszyza w ubezpieczeniach – co to jest i jak wpływa na warunki polis?

Osobom kupującym ubezpieczenia zależy na tym, aby uzyskać pomoc finansową w razie powstania szkody na ich zdrowiu lub mieniu. Rzecz jasna ubezpieczyciele, zgodnie z warunkami podpisanej umowy, muszą zapewnić poszkodowanym takie wsparcie. Jednakże w praktyce asekuratorzy często korzystają z zapisów, które umożliwiają im ograniczenie ponoszonej odpowiedzialności. Do grona takich zapisów należą przede wszystkim franszyza i amortyzacja.

Jeżeli chodzi o franszyzę w ubezpieczeniach, asekuratorzy mogą wykorzystać dwa różne zapisy. Pierwszym z nich jest franszyza redukcyjna, która wpływa na obniżenie wysokości wypłacanej rekompensaty finansowej. Idea franszyzy redukcyjnej zakłada, że posiadacz polisy także ponosi częściową odpowiedzialność finansową za naprawę szkody. Innymi słowy, ubezpieczyciel wypłaca wtedy rekompensatę, która pokrywa większość, ale nie wszystkie koszty związane z naprawieniem szkód. Natomiast pozostałe koszty obciążają wtedy posiadacza polisy. Jedyna dobra wiadomość jest taka, że franszyza redukcyjna zazwyczaj obejmuje tylko niewielki procent powstałej szkody.

Nieco inaczej działa franszyza integralna, czyli drugi ze wspomnianych wyżej zapisów. W tym przypadku asekurator musi wypłacić pełne odszkodowanie, które odpowiada wartości powstałych szkód. Haczyk leży jednak w innym miejscu. Otóż przy franszyzie integralnej ubezpieczyciel odpowiada tylko za szkody o wartości przekraczającej konkretny próg. Jeżeli zaś szacowana wysokość powstałych szkód jest niższa, asekurator może odmówić przyznania rekompensaty.

Amortyzacja w ubezpieczeniach – co to jest i jak działa?

Na podstawie powyższych informacji można więc śmiało stwierdzić, że franszyza jest zapisem ograniczającym odpowiedzialność ubezpieczyciela. Każde takie ograniczenie w mniejszym albo większym stopniu wpływa na węższy zakres ochrony. Trudno więc uznać franszyzę za zapis, który byłby korzystny dla nabywców. Niestety, pod tym względem podobnie wypada także amortyzacja, choć ma ona nieco inny charakter.

Amortyzacja, podobnie jak franszyza, pojawia się głównie w komunikacyjnych polisach AC. Co więcej, amortyzacja także skutkuje obniżeniem wysokości wypłacanego odszkodowania. Jednakże tutaj wynika to z faktu, że asekurator bierze pod uwagę spadek wartości ubezpieczonego samochodu spowodowany zużyciem części. Z tego względu taki zapis jest nieraz określany jako amortyzacja części.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Jak więc wygląda to w praktyce? W momencie zgłoszenia szkody z AC ubezpieczyciel dokona oględzin pojazdu ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego poszczególnych części. Jeśli oględziny nie będą możliwe, asekurator przeprowadzi stosowne wyliczenia oparte na danych producenta. Na tej podstawie ubezpieczyciel ocenia, czy zużycie części mogłoby spowodować obniżenie wartości rynkowej samochodu. Jeśli tak, asekurator zapewne wykorzysta ten fakt do zredukowania wysokości wypłacanego odszkodowania.

Zniesienie franszyzy i amortyzacji w ubezpieczeniach – czy to możliwe?

Trzeba więc przyznać, że zarówno franszyza, jak i amortyzacja wpływa negatywnie na zakres oraz warunki ubezpieczenia. Dlatego w tym miejscu warto odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest zniesienie franszyzy oraz amortyzacji w ubezpieczeniach?

Odpowiedź brzmi – tak, ale najczęściej będzie to wymagać dodatkowych opłat. Ubezpieczyciele stosują bowiem obydwa te zapisy w celu zabezpieczenia swoich interesów. Tym samym można je bez większego problemu usunąć z treści ubezpieczeń. Niemniej wtedy asekuratorzy muszą przyjąć na siebie większą odpowiedzialność. Dlatego większość ubezpieczycieli przewiduje możliwość wykupienia franszyzy lub amortyzacji przez nabywcę polisy.

Jeżeli potencjalny nabywca się na to zdecyduje, asekurator doliczy do składki polisy stosowne opłaty. Tym samym cena ubezpieczenia będzie wtedy wyższa, ale w zamian zakres ochrony ulegnie rozszerzeniu.

Czy takie działanie jest w ogóle opłacalne? Na to pytanie każdy musi już odpowiedzieć sobie samodzielnie. Obydwa wspomniane zapisy ograniczają odpowiedzialność ubezpieczyciela, ale za to wpływają na niższe ceny ubezpieczeń. Tym samym wszyscy powinni pamiętać o zaletach i wadach takiej decyzji.

Podsumowanie

Franszyza redukcyjna, franszyza integralna oraz amortyzacja części to trzy zapisy, które widnieją w ubezpieczeniach AC. Niestety, są one korzystne głównie dla ubezpieczycieli, a nie dla posiadaczy takich świadczeń. Każdy z powyższych zapisów zmniejsza bowiem odpowiedzialność asekuratora lub redukuje wysokość potencjalnego odszkodowania. Z tego względu osobom kupującym takie polisy powinno zależeć na zniesieniu wspomnianych zapisów. Co prawda, z reguły jest to możliwe, ale tylko poprzez wykup. Ten z kolei będzie wiązać się z dodatkowym wydatkiem. Dlatego osoby zainteresowane danym ubezpieczeniem muszą dobrze przemyśleć opłacalność takiego wykupu.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć