Zgłoszenie szkody z AC po terminie – co z odszkodowaniem?

Uważna lektura warunków ubezpieczenia to absolutnie konieczna czynność, którą należy wykonać jeszcze przed podjęciem decyzji o zakupie polisy. Znajomość zasad określonych przez ubezpieczyciela będzie niezwykle przydatna w razie ewentualnego zgłaszania szkody. Doskonale widać to choćby na przykładzie komunikacyjnych ubezpieczeń AC. Wiele firm sprzedających takie świadczenia precyzyjnie określa czas, w którym należy zgłosić uszkodzenie lub kradzież pojazdu. Co jednak dzieje się w razie przekroczenia takiego terminu? Czy zgłoszenie szkody z AC po terminie skutkuje utratą możliwości uzyskania rekompensaty finansowej?

Zgłoszenie szkody z AC po terminie – co na ten temat mówią przepisy?

Prawo ubezpieczeniowe zapewnia asekuratorom naprawdę dużą swobodę pod względem ustalania warunków sprzedawanych świadczeń. Z drugiej strony niektóre kwestie dotyczące polis pozostają poza zasięgiem ubezpieczycieli. Jedną z nich jest procedura związana z wypłatą odszkodowania w ramach świadczeń AC. W jej przypadku zastosowanie mają również zapisy Kodeksu cywilnego.

Art. 818 Kodeksu cywilnego:

§ 1.

„Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku”.

§ 3.

„W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku”.

Art. 818 Kodeksu cywilnego

Powyższe zapisy kryją w sobie trzy ważne informacje. Pierwsza z nich stanowi potwierdzenie tego, że ubezpieczyciel może wyznaczyć klientowi określony termin na zgłoszenie szkody. Niemniej jednak przekroczenie tego terminu nie zwalnia asekuratora z obowiązku wypłaty odszkodowania. Jest więc to druga istotna informacja dla posiadaczy ubezpieczeń AC.

Natomiast trzecia i zarazem najważniejsza zależność dotyczy zasad postępowania w razie przekroczenia wspomnianego terminu. Asekurator może bowiem obniżyć kwotę wypłacanej rekompensaty, jeśli takie przekroczenie terminu utrudniło realizację procedur związanych z ustaleniem okoliczności wypadku.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Jak należy interpretować powyższe zapisy?

Na podstawie przytoczonych informacji należy stwierdzić, że przekroczenie terminu zgłoszenia szkody nie oznacza jeszcze utraty odszkodowania z tytułu AC. Niemniej takie zaniedbanie może skutkować obniżeniem sumy przyznanej rekompensaty.

Niestety, asekurator może wykorzystać fakt przekroczenia opisywanego terminu do tego, aby maksymalnie obniżyć wymiar odszkodowania. Wówczas cała procedura staje się znacznie bardziej skomplikowana. Co prawda, posiadacz polisy może odwołać się od takiej decyzji, jeżeli wypłacone odszkodowanie będzie w jego mniemaniu zbyt niskie. Natomiast sam fakt przekroczenia terminu zgłoszenia szkody działa na wyraźną korzyść ubezpieczyciela. Jest więc to główny argument za tym, aby już przy zakupie polisy sprawdzić długość przewidzianego terminu na zgłoszenie szkody. Dzięki temu można uniknąć późniejszych konsekwencji.

Warto również pamiętać o tym, że długość wyznaczonego terminu może zależeć od rodzaju zaistniałej szkody. Zazwyczaj asekuratorzy oczekują natychmiastowego poinformowania ich o kradzieży ubezpieczonego pojazdu. Jeżeli zaś chodzi o inne sytuacje, termin na zgłoszenie szkody jest dłuższy i zazwyczaj wynosi kilka dni.

Podsumowanie

Przekroczenie wyznaczonego terminu na zgłoszenie szkody z tytułu AC może być problematyczne dla posiadacza polisy. Dobrą informacją jest fakt, że nawet ewentualne opóźnienie nie uprawnia ubezpieczyciela do odmowy przyznania rekompensaty. Nie oznacza to jednak zupełnego braku konsekwencji dla posiadacza polisy. Przepisy Kodeksu cywilnego zakładają bowiem, iż asekurator może obniżyć wysokość odszkodowania, jeżeli wspomniane opóźnienie utrudniło ustalenie okoliczności wypadku. Dlatego kierowcy powinni pamiętać o przestrzeganiu wyznaczonych terminów. Należy również podkreślić, że takie terminy mogą różnić się w zależności od rodzaju szkody. W przypadku kradzieży pojazdu należy natychmiast poinformować asekuratora o powstałym zdarzeniu. Natomiast w razie zwykłego uszkodzenia samochodu termin zgłoszenia jest z reguły zdecydowanie dłuższy.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć