Ubezpieczenie OC nie tylko dla kierowców
Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie OC nie tylko dla kierowców, czyli inne polisy od Odpowiedzialności Cywilnej

Ubezpieczenia OC kojarzą się przede wszystkim z obowiązkowymi świadczeniami dla właścicieli samochodów. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ dla wielu osób komunikacyjne OC staje się pierwszą kupioną polisą. Dlatego niektórzy utożsamiają skrót OC jedynie z takimi świadczeniami. Natomiast takie założenie nie jest właściwe, albowiem w praktyce polisy od Odpowiedzialności Cywilnej obejmują także inne czynności. Co więcej, nie są one obowiązkowe tylko dla kierowców. Niektórzy specjaliści w określonych dziedzinach również muszą zakupić specjalne ubezpieczenie OC. Co więc warto wiedzieć o takich świadczeniach? Jakie polisy OC widnieją aktualnie na rynku ubezpieczeniowym?

Ubezpieczenie OC dla kierowców – najpopularniejsza polisa

Wspomniana tendencja do utożsamiania skrótu OC z polisami przeznaczonymi dla kierowców nie jest dziełem przypadku. Warto bowiem pamiętać o tym, że komunikacyjne ubezpieczenia OC to najczęściej kupowane polisy. Rzecz jasna wynika to głównie z obowiązkowego charakteru takich świadczeń, a także wysokich kar przewidzianych za brak ważnej polisy. Mimo to trzeba przyznać, iż komunikacyjne OC to najważniejsze świadczenie na współczesnym rynku ubezpieczeniowym.

Obowiązek zakupu takiego ubezpieczenia spoczywa na wszystkich posiadaczach pojazdów mechanicznych, które zostały dopuszczone do ruchu. Polisy OC w standardowej wersji zostają zawarte na okres 365 dni. Po ich upływie asekurator musi dokonać automatycznego przedłużenia ważności OC. Taki obowiązek wynika z istniejących regulacji prawnych. Kierowca może jednak wtedy wypowiedzieć ubezpieczenie OC poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z polisy. Jest to jedyna metoda na rozwiązanie zawartej umowy ubezpieczeniowej.

Co istotne, obowiązek posiadania ważnej polisy OC obowiązuje aż do momentu zezłomowania samochodu lub sprzedania pojazdu za granicę. Nie ma więc znaczenia to, czy jego właściciel w ogóle korzysta z auta. Dopóki samochód jest jego własnością, dopóty kierowca musi regularnie odnawiać polisę OC.

Polisa OC w życiu prywatnym – idealne zabezpieczenie prawne

Sama idea ubezpieczeń OC zakłada, że asekurator bierze na siebie odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez posiadacza polisy. Dokładnie w ten sposób działają wspomniane ubezpieczenia OC dla kierowców. Jeśli więc kierowca spowoduje szkodę podczas prowadzenia auta, wszyscy poszkodowani powinni zwrócić się bezpośrednio do ubezpieczyciela obsługującego OC takiego kierowcy. Wówczas asekurator zapewni im odszkodowanie za doznane straty. Z kolei sprawca wypadku będzie musiał liczyć się z konsekwencjami w postaci wyższych składek przy odnawianiu OC.

Tym samym idea OC jest bardzo uniwersalna, co oznacza, że można zastosować ją również w innych życiowych sytuacjach. Z podobnego założenia wyszli ubezpieczyciele, którzy wprowadzili do swoich ofert więcej podobnych świadczeń. Obecnie, wyłączając wspomniane wyżej polisy dla kierowców, największym zainteresowaniem cieszą się ubezpieczenia OC w życiu prywatnym.

Działają one na podobnej zasadzie, ponieważ ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia szkód wyrządzonych przez właściciela polisy. Jednak w tym przypadku wspomniany zapis odnosi się do różnych sytuacji życia codziennego.

Wbrew pozorom w czasie codziennych aktywności nie trudno jest wyrządzić szkodę drugiej osobie. Wystarczy tylko, że np. rowerzysta na chwilę straci czujność i w efekcie zderzy się z pieszym. Jeśli na skutek tego zderzenia pieszy dozna uszczerbku na zdrowiu, rowerzysta może zostać wezwany do wypłaty odszkodowania. Podobna zależność pojawia się np. w przypadku rodziców, których dzieci wyrządzą szkodę na mieniu innej osoby. Rodzice zostaną wtedy pociągnięci do odpowiedzialności finansowej za naprawę powstałych szkód.

Polisa OC w życiu prywatnym pozwala na zabezpieczenie się przed podobnymi sytuacjami. Takie ubezpieczenie zobowiązuje asekuratora do wypłaty odszkodowania tym osobom, które zostały poszkodowane przez posiadacza polisy lub jego dzieci. Co istotne, odszkodowanie może zostać przyznane tylko pod warunkiem, że spowodowaniem danej szkody było przypadkowe. Jeżeli asekurator będzie mieć podejrzenie celowego działania, wypłata rekompensaty finansowej zostanie wstrzymana.

Dodatkowe OC w polisach turystycznych

Na bardzo podobnej zasadzie działa także ochrona OC w ubezpieczeniach turystycznych. Dzięki niej osoby wybierające się w zagraniczną podróż będą mogły uzyskać dodatkową ochronę prawną. Jest to szczególnie ważne podczas pobytu w innym kraju, ponieważ wtedy spowodowanie szkody na czymś mieniu może mieć wyjątkowo dotkliwe konsekwencje. Co gorsza, turysta podlega wtedy pod miejscowe regulacje prawne, które mogą okazać się inne od znanych nam norm.

Warto jednak pamiętać, że tutaj także pojawiają się istotne zastrzeżenia. Żaden asekurator nie zapewni pomocy turyście, który spowodował szkodę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Identyczna zasada dotyczy również zniszczeń spowodowanych przez złamanie obowiązującego prawa. We wszystkich opisanych przypadkach turysta będzie musiał wypłacić odszkodowanie z własnej kieszeni.

Pozostałe warunki polisy OC zależą głównie od reguł wyznaczonych przez danego ubezpieczyciela. Dlatego jeszcze przed zakupem ubezpieczenia należy uważnie zapoznać się z treścią i warunkami polisy.

Obowiązkowe OC dla rolników

W Polsce funkcjonuje obecnie grubo ponad milion gospodarstw rolnych. Nic więc dziwnego, że już od wielu lat rolnictwo stanowi bardzo ważny sektor polskiej gospodarki. Co ciekawe, właściciele gospodarstw rolnych to kolejna grupa ludzi, którzy muszą zadbać o zakup obowiązkowych polis. W ich przypadku są to obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rolników.

Takie polisy mają stanowić zabezpieczenie dla tych osób, które mogłyby zostać poszkodowane na skutek prowadzonej działalności rolnej. Wtedy, podobnie jak w przypadku innych polis OC, odszkodowanie zostanie wypłacone przez danego asekuratora. Jeżeli chodzi o zasady dotyczące zakupu i odnawiania polis OC dla rolników, nie różnią się one od tych obowiązujących w przypadku kierowców. Tutaj również ubezpieczenie zostaje zawarte na 12 miesięcy i jest automatycznie przedłużane po wygaśnięciu.

Co ciekawe, wójtowie lub burmistrzowie poszczególnych gmin mogą kontrolować, czy rolnicy dysponują ważnym ubezpieczeniem OC. W razie stwierdzenia braku takiej polisy burmistrz albo wójt może zarządzić nałożenie na rolnika określonej kary administracyjnej. Dlatego właściciele gospodarstw rolnych powinni dbać o zachowanie ciągłości posiadanej umowy ubezpieczeniowej.

Obowiązkowe OC dla wybranych grup zawodowych

Ogólna zasada dotycząca obowiązkowych ubezpieczeń OC jest bardzo prosta. Takie świadczenia pojawiają się wszędzie tam, gdzie istnieje zwiększone ryzyko wyrządzenia szkód osobowych lub majątkowych na skutek prowadzonej działalności. Co jasne, wiele zawodów wydaje się spełniać ten warunek. Dlatego też lista osób zobowiązanych do zakupu obowiązkowego OC jest znacznie dłuższa.

Aktualny obowiązek zakupu takich polis obejmuje np. wszystkie osoby prowadzące działalność finansową. Są więc to między innymi: komornicy, doradcy podatkowi, agenci ubezpieczeniowi, rzeczoznawcy i inni specjaliści. Niestety, każdy błąd ze strony takich osób może mieć naprawdę dotkliwe konsekwencje finansowe. Dlatego polisa OC zapewnia ochronę przed takimi sytuacjami.

Inne grupy zawodowe zobowiązane do zakupu obowiązkowych polis OC to między innymi:

  • lekarze oraz specjaliści wykonujący zabiegi medyczne;
  • księgowi i osoby prowadzące biura rachunkowe;
  • radcy prawni, adwokaci, notariusze;
  • przewoźnicy odpowiedzialni za transport lotniczy lub morski;
  • architekci.

Podsumowanie

Obowiązkowe ubezpieczenia OC na pewno będą już zawsze kojarzyć się głównie z polisami dla kierowców. Warto jednak mieć świadomość tego, iż takie świadczenia są rozciągane także na inne płaszczyzny. Jest to znakomita informacja dla osób, które chciałyby zabezpieczyć się na wypadek różnych nieprzewidzianych zdarzeń. Pomóc w tym może choćby polisa OC w życiu prywatnym. Takie ubezpieczenie zapewni wsparcie w pokryciu przypadkowych szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zazwyczaj OC w życiu prywatnym obejmuje także zniszczenia spowodowane przez dzieci ubezpieczonego. Na podobnej zasadzie działa ochrona OC zawarta w polisach turystycznych. Jeśli chodzi o obowiązkowe ubezpieczenia, zakup OC jest wymagany od rolników oraz przedstawicieli niektórych grup zawodowych. Brak takiej polisy, podobnie jak w przypadku kierowców, stanowi wtedy podstawę do nałożenia wysokiej kary.