Termin wypłaty odszkodowania z AC – ile trzeba czekać?

Polisy AC mają na celu zabezpieczenie pojazdu przed uszkodzeniem lub kradzieżą. Nic więc dziwnego, że w obydwu opisanych przypadkach właścicielowi samochodu zależy na szybkim uzyskaniu rekompensaty finansowej. Jednak procedura wypłaty odszkodowania przebiega według ściśle określonych zasad. Takie regulacje obejmują również dopuszczalny termin na przekazanie kierowcy należnej rekompensaty finansowej. Ile więc trzeba czekać na uzyskanie pieniędzy? W jakich sytuacjach termin wypłaty odszkodowania z AC może się wydłużyć?

Ile wynosi standardowy termin wypłaty odszkodowania z AC?

Działalność towarzystw ubezpieczeniowych jest regulowana między innymi za sprawą przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym. Dotyczą one wielu najważniejszych aspektów związanych ze sprzedażą ubezpieczeń i egzekwowaniem ich zapisów. Jeżeli chodzi o termin wypłaty odszkodowania z AC, warto zapoznać się z artykułem 817. Kodeksu cywilnego.

Art. 817. Kc.:

§ 1.

Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

§ 2.

Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1.

Tym samym standardowa procedura zakłada, że asekurator ma dokładnie 30 dni na wypłatę odszkodowania od momentu zgłoszenia szkody. Dlatego kierowcy nie powinni zwlekać z przekazaniem asekuratorowi informacji o wypadku. Im szybciej ubezpieczyciel otrzyma takie zgłoszenie, tym lepiej dla kierowcy.

Kiedy termin wypłaty odszkodowania z AC może być dłuższy?

Warto jednak zwrócić uwagę na drugi z paragrafów zawartych w cytowanym artykule. Jego treść wskazuje, że asekurator może wstrzymać wypłatę odszkodowania do chwili ustalenia pełnych okoliczności zaistniałego zdarzenia. Niestety, ten zapis może działać na niekorzyść właściciela samochodu.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Zazwyczaj asekuratorzy dążą do tego, aby dokładnie zapoznać się z przebiegiem i okolicznościami zgłoszonego zdarzenia. Jednakże ustalenie takich faktów nie zawsze jest proste. Ubezpieczycielowi przysługuje więc prawo do wydłużenia terminu wypłaty odszkodowania AC. Natomiast jest to dopuszczalne tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wymagają dokładniejszego sprawdzenia. Przykładem takiej sytuacji są problemy z dokładnym oszacowaniem rzeczywistej wartości powstałych zniszczeń.

Co istotne, po ustaleniu okoliczności zdarzenia asekurator ma już tylko 14 dni na przekazanie kierowcy należnego odszkodowania. Ten zapis nie dotyczy jednak tzw. bezspornej części świadczenia. Tym samym asekurator powinien wypłacić część odszkodowania w przewidzianym terminie 30 dni od chwili zgłoszenia.

O czym warto pamiętać przy ubieganiu się o odszkodowanie z AC?

Ustawowy termin wypłaty odszkodowania z AC jest wiążący dla każdego asekuratora. Jeżeli ubezpieczyciel nie wypłaci rekompensaty w ciągu 30 dni, musi poinformować o tym fakcie posiadacza polisy. Przekazane pismo powinno także zawierać informację o przyczynie opóźnienia oraz przewidywanym terminie zakończenia procedur.

Przepisy wskazują, że takie procedury mogą trwać maksymalnie przez 90 dni od momentu zgłoszenia szkody. Po upływie tego terminu asekurator musi przekazać klientowi ostateczną odpowiedź dotyczącą wypłaty odszkodowania. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są sprawy powiązane z toczonym postępowaniem karnym lub cywilnym.

Podsumowanie

Standardowy termin wypłaty odszkodowania z AC wynosi dokładnie 30 dni liczonych od momentu zgłoszenia szkody. Jeżeli okoliczności sprawy są jasne, asekurator musi wypłacić świadczenie w ciągu miesiąca. Natomiast przy bardziej skomplikowanych zdarzeniach ubezpieczyciel ma prawo do wydłużenia terminu wypłaty odszkodowania. Jednak wtedy asekurator musi poinformować o tym fakcie kierowcę oraz wskazać mu przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszenia. Według obowiązujących przepisów praktycznie każda zgłoszona szkoda musi zostać ostatecznie rozpatrzona w ciągu 90 dni.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć