Szkody majątkowe w polisach OC i AC
Ubezpieczenie komunikacyjne

Szkody majątkowe w polisach OC i AC – co to jest?

Przy zakupie dowolnego ubezpieczenia nabywcy powinni pamiętać o uważnym przeczytaniu treści zawieranej umowy. Jest to bardzo ważna zasada, ale nie rozwiązuje ona jednego równie istotnego problemu. W treści polisy mogą bowiem znaleźć się zapisy, które dla przeciętnego człowieka będą kompletnie niezrozumiałe. Dlatego świadomy zakup ubezpieczeń po prostu wymaga zaznajomienia się przynajmniej z kilka podstawowymi pojęciami. Jednym z takich pojęć są bez wątpienia szkody majątkowe. Pojawiają się one w różnych ubezpieczeniach, ale nadwyraz często można je znaleźć w treści drogowego OC lub AC. Co więc oznacza ten termin i jak należy go rozumieć?

Szkody majątkowe – co to jest?

Poszczególne ubezpieczenia mogą mieć kompletnie inne warunki i zakres ochrony. Mimo to ich kluczowa idea jest w gruncie rzeczy podobna. Praktycznie każda polisa ma bowiem chronić daną osobę lub dobro materialne przed potencjalnymi szkodami. Rodzaj udzielanej ochrony nie jest bez znaczenia, ponieważ ubezpieczyciele stosują tutaj stały podział. Wszelkie szkody dotyczące danej osoby (np. wypadki, choroby, uszczerbki na zdrowiu, zgon) są określane jako szkody osobowe.

Natomiast szkody majątkowe dotyczą zniszczeń oraz uszkodzeń powstałych na posiadanym mieniu. Co jasne, skala takich uszkodzeń może być bardzo szeroka. Z tego względu najbardziej kompleksowe polisy chronią zarówno przed zniszczeniem, jak i mniej poważnym uszkodzeniem wybranego dobra.

Szkody majątkowe pojawiają się w niemal wszystkich ubezpieczeniach dostępnych na rynku. Jedynym wyjątkiem są polisy poświęcone szeroko rozumianej ochronie życia i zdrowia. Dlatego też warto wiedzieć, czym w ogóle są szkody majątkowe oraz kiedy dochodzi do ich powstania. Opisane kwestie można wyjaśnić na przykładzie najczęściej kupowanych ubezpieczeń komunikacyjnych, czyli polis OC oraz AC dla kierowców.

Szkody majątkowe w polisach OC – czego dotyczą?

Polisa OC jest jedynym świadczeniem, które obowiązkowo musi kupić każdy właściciel samochodu lub innego pojazdu mechanicznego. Obowiązkowy charakter OC wynika z faktu, że ta polisa pełni funkcję odgórnego zabezpieczenia. Ma ona chronić osoby, które mogą zostać poszkodowane na skutek działań danego kierowcy. Jeżeli właściciel pojazdu spowoduje wypadek lub doprowadzi do powstania innych szkód w czasie kierowania samochodem, osoby pokrzywdzone na skutek tego zdarzenia będą mogły uzyskać odszkodowanie właśnie z takiej polisy OC.

Nie trudno więc odgadnąć, iż najczęściej zgłaszane szkody majątkowe z tytułu polis OC dotyczą uszkodzeń samochodów. Co jasne, takie uszkodzenia powstają na skutek wypadków albo kolizji drogowych powodowanych przez posiadaczy ubezpieczeń OC. Niestety, prawie każde zderzenie dwóch samochodów prowadzi do uszkodzenia karoserii oraz powstania usterek mechanicznych. Dlatego za naprawę takich zniszczeń powinien odpowiadać sprawca kolizji.Jednak w praktyce cała odpowiedzialność spada na barki ubezpieczyciela, który obsługuje jego polisę OC.

Asekurator musi więc wypłacić poszkodowanym rekompensatę finansową, która umożliwi im naprawę uszkodzonego auta. Jeśli taka naprawa będzie niemożliwa z powodu np. wyjątkowo rozległych zniszczeń, ubezpieczyciel uzna dane zgłoszenie za szkodę całkowitą. Wtedy wypłaci on odszkodowanie odpowiadające rynkowej wartości zniszczonego samochodu.

Co istotne, niektóre szkody majątkowe zgłaszane z tytułu polis OC wcale nie dotyczą uszkodzeń pojazdów mechanicznych. Czasami dotyczą one zniszczeń prywatnego mienia, takiego jak: płot, brama lub obiekt gospodarczy. Jeżeli kierowca straci panowanie nad pojazdem i w efekcie uszkodzi czyjeś mienie, taki pokrzywdzony również ma prawo do odszkodowania. Co prawda, dokładna wycena wspomnianych zniszczeń może być bardziej skomplikowana. Nieraz wymaga ona przeprowadzenia profesjonalnej ekspertyzy przez rzeczoznawcę. Nie zmienia to jednak faktu, że wypłata odszkodowania następuje wtedy właśnie z OC danego kierowcy.

Szkody majątkowe w polisach AC – czego dotyczą?

Celem ubezpieczeń OC jest więc zapewnienie pomocy osobom, które zostały poszkodowane przez kierowców. Niestety, sami posiadacze polis OC nie mogą już liczyć na żadne wsparcie. Polisa OC nie zapewni im pomocy w przypadku, gdy to oni spowodują szkodę drogową. Na szczęście takie wsparcie może już zagwarantować ubezpieczenie AC.

Polisa AC obejmuje tylko szkody majątkowe zgłaszane przez posiadacza polisy. Pod tym kątem stanowi więc ona zupełne przeciwieństwo ubezpieczenia OC, z którego mogą korzystać wyłącznie inni poszkodowani. Co więcej, polisy AC nie zapewnią odszkodowania za doznane szkody na życiu lub zdrowiu.

Szkody majątkowe w ubezpieczeniach AC dotyczą wszelkich uszkodzeń samochodu objętego ochroną w ramach polisy. Są więc to zarówno lekkie zarysowania karoserii, jak i rozległe uszkodzenia skutkujące niemal całkowitym zniszczeniem auta. Aby móc łatwo rozróżnić takie szkody, asekuratorzy stosują podział na szkody częściowe oraz szkody całkowite.

Kiedy ubezpieczyciele mogą przyznać odszkodowanie za powstałe zniszczenia? To już zależy od warunków zakupionej polisy AC. Wszystkie świadczenia tego typu powinny obejmować ochronę przed: zdarzeniami losowymi, kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem samochodu. Każda z wymienionych sytuacji będzie więc uprawniać właściciela danego pojazdu do uzyskania stosownej rekompensaty pieniężnej.

Na zakończenie warto przypomnieć, że ubezpieczyciele w pewnych sytuacjach mają prawo do odmowy przekazania rekompensaty finansowej. Taką możliwość zapewnia im wykaz wyłączeń odpowiedzialności, który znajduje się w każdej polisie AC. Jeśli właściciel ubezpieczonego auta naruszy reguły zawarte w takim wykazie, asekurator wstrzyma wypłatę odszkodowania. Dlatego też wszyscy posiadacze ubezpieczeń AC powinni pamiętać o respektowaniu postanowień umowy.

Podsumowanie

Szkody majątkowe to pojęcie dotyczące wszelkich zniszczeń powstałych na prywatnym mieniu. W ubezpieczeniach OC oraz AC termin ten odnosi się przede wszystkim do uszkodzeń samochodów. Warto jednak pamiętać, że między tymi świadczeniami pojawiają się ważne różnice. Ubezpieczenia OC zapewniają pomoc jedynie tym osobom, które zostały poszkodowane przez posiadacza polisy. Ponadto ich zakres obejmuje nie tylko uszkodzenia samochodu, ale także wszelkie zniszczenia powstałe na prywatnym mieniu. Niestety, sam winowajca nie otrzyma żadnej pomocy z tytułu zakupionego ubezpieczenia OC. Jeśli ktoś chciałby uzyskać gwarancję takiej pomocy, powinien dodatkowo zakupić polisę AC. Zakres tych świadczeń obejmuje bowiem tylko szkody materialne zgłaszane przez właściciela chronionego auta. Dzięki temu kierowca może otrzymać rekompensatę finansową w sytuacji, gdy jego samochód zostanie uszkodzony lub zniszczony.