Odszkodowanie z AC
Ubezpieczenie komunikacyjne

Odszkodowanie z AC – czy trzeba naprawiać samochód?

Jednym z kluczowych argumentów przemawiających za zakupem polisy AC jest możliwość uzyskania rekompensaty finansowej w razie uszkodzenia pojazdu. Takie środki pozwalają na opłacenie kosztów ewentualnej naprawy i zazwyczaj służą właśnie temu celowi. Jednak co przepisy mówią o sytuacji, w której kierowca stwierdza, że wcale nie zamierza on naprawiać swojego samochodu? W jaki sposób taka decyzja wpływa na wypłatę rekompensaty finansowej? Czy odszkodowanie z AC trzeba przeznaczyć na naprawę samochodu?

Czy trzeba naprawić samochód, aby uzyskać odszkodowanie z AC?

Naprawa samochodu sfinansowana ze środków otrzymanych od ubezpieczyciela wydaje się czymś zupełnie oczywistym. Rzeczywiście większość kierowców w ogóle nie bierze pod uwagę innych rozwiązań. Jednak niektórzy właściciele samochodów podejmują zgoła odmienną decyzję o rezygnacji z naprawy uszkodzonego pojazdu. Czy odszkodowanie z AC zostanie przyznane również w takim przypadku?

Procedury związane z wypłatą odszkodowania co do zasady zależą od warunków zawartej polisy. Taka reguła siłą rzeczy obowiązuje także przy zakupie polis komunikacyjnych. Jeżeli chodzi o ubezpieczenia AC, kierowcy faktycznie mogą zachować dowolność w kwestii zagospodarowania uzyskanych pieniędzy. Jednak taka możliwość pojawia się wyłącznie w określonych sytuacjach.

Kluczowym aspektem jest tutaj sposób przekazania pieniędzy w ramach odszkodowania. Asekurator może wówczas zastosować jeden z dwóch dostępnych schematów. Pierwszy z nich zakłada przekazanie gotówki poszkodowanemu kierowcy. W momencie wypłaty takich środków asekurator wypełnia swoje zobowiązania wynikające z umowy. Tym samym ubezpieczyciel nie powinien jakkolwiek ingerować w sposób zagospodarowania przekazanych środków.

Zupełnie inne zasady obowiązują przy tzw. bezgotówkowej likwidacji szkody. Taki schemat płatności oznacza, iż asekurator bierze pełną odpowiedzialność za sfinansowanie naprawy. Jednakże wtedy gotówka trafia bezpośrednio do warsztatu, w którym została dokonana naprawa pojazdu. Toteż kierowca nie może wówczas zrezygnować z naprawy, gdyż taka decyzja spowodowałaby zamrożenie wypłaty odszkodowania.

Sposób wypłaty odszkodowania a wariant AC

Wypłata rekompensaty z tytułu polisy AC może więc zakładać bezgotówkową likwidację szkody lub bezpośrednie przekazanie gotówki poszkodowanemu kierowcy. Oznacza to, że w drugim z opisanych schematów kierowca zachowuje prawo do swobodnego dysponowania otrzymanymi środkami.

Co ciekawe, wybrany wariant polisy AC może odgórnie precyzować sposób wypłaty odszkodowania. Dlaczego? Ponieważ warunki niektórych ubezpieczeń tego typu zostały przystosowane pod konkretny sposób rozliczenia.

Tak naprawdę jedyną alternatywą dla kierowców, którzy chcieliby zrezygnować z naprawy pojazdu, pozostaje wariant kosztorysowy AC. Jest to polisa zakładająca, że w razie uszkodzenia chronionego samochodu ubezpieczyciel wykona specjalny kosztorys określający wartość powstałych strat. Na tej podstawie zostanie również ustalona wysokość odszkodowania. Jeżeli kierowca zaakceptuje proponowane wyliczenia, środki trafią bezpośrednio na jego konto. Po przekazaniu gotówki asekurator nie będzie już ingerować w sposób wydawania pieniędzy.

Natomiast pozostałe warianty AC, czyli wariant serwisowy i wariant AC ASO, zakładają rozliczenie w formie bezgotówkowej likwidacji szkody. Wówczas asekurator rozlicza się bezpośrednio z wybranym warsztatem. Tym samym podstawą do wypłaty odszkodowania jest rachunek wystawiony przez mechanika. Jeżeli zatem kierowca zrezygnuje z naprawy, asekurator nie będzie miał podstaw do przekazania rekompensaty finansowej.

O czym jeszcze warto pamiętać?

W teorii wszystko wydaje się proste i logiczne. Kierowcy będący posiadaczami kosztorysowego wariantu AC otrzymują gotówkę bezpośrednio na konto i mogą nią zarządzać według własnych potrzeb. Niemniej całkowita rezygnacja z naprawy pojazdu ma również swoje minusy, o których należy pamiętać.

Najpoważniejszym problemem będzie wówczas kolejna stłuczka lub wypadek. Jeżeli asekurator stwierdzi, że zniszczony pojazd wciąż nosił ślady wcześniejszych uszkodzeń, wypłata odszkodowania prawdopodobnie zostanie wstrzymana. Dlatego kierowca powinien dokładnie przemyśleć swój wybór oraz jego ewentualne następstwa.

Podsumowanie

Rezygnacja z naprawy pojazdu nie musi oznaczać automatycznej utraty prawa do odszkodowania. Asekurator może bowiem wypłacić gotówkę w ramach kosztorysowego wariantu AC. Przy takiej polisie środki trafiają bezpośrednio na konto kierowcy, który może nimi dowolnie gospodarować. Niestety, całkowita rezygnacja z naprawy będzie mieć dotkliwe konsekwencje w razie następnego wypadku. Brak usunięcia powstałych zniszczeń może bowiem uprawniać asekuratora do odmowy wypłaty kolejnego odszkodowania. Jeżeli zaś chodzi o wariant serwisowy i ASO AC, obydwie te polisy zakładają bezgotówkową likwidację szkody. Przy takim rozliczeniu asekurator przelewa gotówkę na konto warsztatu odpowiedzialnego za naprawę uszkodzonego samochodu. Z tego względu ewentualna rezygnacja z naprawy będzie skutkować całkowitą utratą możliwości uzyskania rekompensaty finansowej.