Kiedy dostanę odszkodowanie? Terminy wypłat w polisach dobrowolnych
Ubezpieczenie komunikacyjne

Kiedy dostanę odszkodowanie? Terminy wypłat w polisach dobrowolnych

Osoby kupujące ubezpieczenia robią to w celu uzyskania rekompensaty finansowej na wypadek powstania konkretnej szkody. Dzięki takim środkom usunięcie powstałych zniszczeń staje się dużo łatwiejsze i nie obciąża prywatnego budżetu osób poszkodowanych. Należy jednak pamiętać, że odszkodowania nie są wypłacane od razu po zgłoszeniu szkody. Asekurator musi najpierw zapoznać się z okolicznościami zdarzenia i dopiero później podjąć decyzję o przyznaniu pieniędzy. Niemniej taka decyzja musi zapaść w ściśle określonym terminie. Jakie więc są aktualne terminy wypłaty odszkodowania w ubezpieczeniach dobrowolnych?

Kiedy dostanę odszkodowanie – jak wyglądają procedury?

Wypłata odszkodowania z tytułu zawartego ubezpieczenia jest określana jako likwidacja szkody. Niemniej stanowi ona dopiero finalną część całej procedury odszkodowawczej. Pierwszym krokiem do uzyskania należnych środków jest zgłoszenie szkody, czyli poinformowanie asekuratora o danej sytuacji.

Już w tym momencie zgłaszających obowiązują pewne procedury. Dotyczą one przede wszystkim terminu zgłoszenia szkody. Większość asekuratorów zastrzega, że szkoda musi zostać zgłoszona w ciągu maksymalnie kilku dni od momentu zdarzenia. W przeciwnym wypadku ubezpieczyciel może nawet odmówić wypłaty odszkodowania. Dlaczego? Ponieważ ustalenie okoliczności całego zdarzenia jest dużo łatwiejsze bezpośrednio po wypadku. Jeżeli zaś miną od niego tygodnie lub miesiące, procedura stanie się znacznie bardziej skomplikowana.

Kolejną ważną kwestią będzie dostarczenie ubezpieczycielowi pełnej dokumentacji dotyczącej szkody. W przypadku kolizji oraz wypadków drogowych jest to notatka policyjna lub podpisane oświadczenie o kolizji. Na podstawie tych dokumentów ubezpieczyciel może bliżej zapoznać się z okolicznościami zdarzenia oraz potwierdzić ich autentyczność. Dzięki temu asekurator rozpocznie finalną procedurę, czyli likwidację szkody.

Kiedy dostanę odszkodowanie z OC sprawcy wypadku?

Dokładny termin wypłaty odszkodowania mogą regulować wewnętrzne przepisy towarzystwa ubezpieczeniowego oraz przepisy prawa. Doskonale widać to choćby na przykładzie polis OC dla kierowców. Jako obowiązkowe świadczenia podlegają one pod zapisy Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Artykuł 14. Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych:

„1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

2. W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego […]”.

Przepisy ustawy zawierają więc dwie ważne informacje. Po pierwsze, asekurator musi wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od momentu zgłoszenia szkody przez poszkodowanego. Po drugie, jeśli nie jest to możliwe we wskazanym terminie, ubezpieczyciela zaczyna obowiązywać wydłużony okres 90 dni. Wyjątkiem od tej zasady będą tylko nieliczne sytuacje dotyczące spraw toczonych na drodze sądowej.

Kiedy dostanę odszkodowanie z polisy AC?

Zasadniczo powyższe przepisy odnoszą się tylko do obowiązkowych ubezpieczeń OC. Jednakże w praktyce podobne założenia obowiązują także przy wypłacie odszkodowania z polis dobrowolnych. Jako przykład mogą tutaj posłużyć najpopularniejsze ubezpieczenia AC.

Przy wszystkich dobrowolnych polisach kluczowe znaczenie mają zapisy zawarte w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Szczegółowo określają one przebieg wszystkich procedur związanych z trwającą umową, w tym także procedur dotyczących wypłaty odszkodowania. Trzeba jednak przyznać, że większość ubezpieczycieli zamieszcza w OWU wspomniany już termin 30 dni. Tyle czasu asekurator daje sobie na rozpatrzenie zgłoszonej szkody oraz podjęcie decyzji o wypłacie odszkodowania.

Uwaga!

W treści OWU może również znaleźć się wykaz sytuacji uprawniających ubezpieczyciela do wydłużenia terminu wypłaty odszkodowania. Dlatego tak ważne jest wcześniejsze zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia.

Identyczna zasada dotyczy także pozostałych ubezpieczeń komunikacyjnych i dobrowolnych polis z innych kategorii. We wszystkich takich świadczeniach asekuratorzy powinni przestrzegać powszechnie obowiązującego terminu wynoszącego 30 dni na wypłatę odszkodowania.

Podsumowanie

Termin wypłaty odszkodowania w ubezpieczeniach obowiązkowych jest regulowany prawnie i wynosi 30 dni od momentu zgłoszenia szkody. Tylko w określonych przypadkach ubezpieczyciel może wydłużyć ten czas do maksymalnie 90 dni. Jeśli zaś chodzi o polisy dobrowolne, teoretycznie asekuratorzy mogą samodzielnie ustalić dopuszczalny czas wypłaty odszkodowania. Jednak mimo to większość firm decyduje się na zachowanie wspomnianego okresu 30 dni. Dotyczy to w zasadzie wszystkich polis komunikacyjnych (AC, NNW) oraz innych świadczeń dobrowolnych. Naturalnie warto pamiętać o tym, że wypłata rekompensaty finansowej może nastąpić dopiero po wypełnieniu wymaganych procedur. Dlatego posiadacze ubezpieczeń w pierwszej kolejności muszą zadbać o poprawne zgłoszenie szkody.