Ile wynosi suma gwarancyjna w ubezpieczeniach OC?

Praktycznie wszystkie ubezpieczenia mają zapewnić pomoc finansową w razie powstania szkody na czyimś mieniu lub zdrowiu. Jednak takie wsparcie jest szczególnie istotne w przypadku polis OC o charakterze obowiązkowym. To właśnie one mają bowiem zagwarantować ochronę ludziom, którzy zostali poszkodowani przez posiadacza danej polisy. Doskonale widać to choćby na przykładzie obowiązkowych polis OC dla kierowców. Aby więc takie świadczenia mogły zapewnić potrzebne wsparcie, ich warunki muszą przewidywać adekwatną sumę gwarancyjną. Dlaczego ten zapis jest aż tak istotny? Ile wynosi suma gwarancyjna w ubezpieczeniach OC?

Suma gwarancyjna w ubezpieczeniach OC – co to jest?

Jednym z najważniejszych pojęć dla osób kupujących polisy jest suma ubezpieczenia. Termin ten oznacza górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli po prostu maksymalną kwotę, jaka może zostać wypłacona z tytułu polisy. Wysokość sumy ubezpieczenia ma więc absolutnie kluczowe znaczenie dla wszystkich nabywców takich świadczeń.

Zazwyczaj wysokość sumy ubezpieczenia zostaje określona przez samego asekuratora. Tym samym ubezpieczyciel może zaoferować swoim klientom odszkodowanie o niemal dowolnej wysokości. Jedynym ograniczeniem jest w tym przypadku zasada głosząca, że wypłacone odszkodowanie nie może przekroczyć wartości zniszczonego dobra materialnego. Dlatego ogólnie przyjętą normą jest dopasowywanie wysokości sumy ubezpieczenia do przybliżonej wartości chronionego dobra materialnego.

Jednakże suma gwarancyjna w ubezpieczeniach OC to już kompletnie inny zapis. Co prawda, ona również określa górną granicę odpowiedzialności danego asekuratora. Niemniej w tym przypadku ubezpieczyciele nie mają już prawa do decydowania o jej wysokości. Suma gwarancyjna stanowi bowiem kwotę, której wysokość została jednoznacznie ustalona w przepisach obowiązującej ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Jest więc to maksymalna wysokość odszkodowania przysługującego osobom pokrzywdzonym na skutek wypadków komunikacyjnych.

Ile wynosi suma gwarancyjna w ubezpieczeniach OC?

Wszyscy asekuratorzy są prawnie zobowiązani do sprzedawania ubezpieczeń OC o jednolitym zakresie ochrony. Jest to dobra informacja dla kierowców, ponieważ nie muszą oni zwracać uwagi na zakres kupowanych ubezpieczeń. Co istotne, zasada jednolitych warunków odnosi się także do sumy gwarancyjnej. Zatem ile wynosi suma gwarancyjna w ubezpieczeniach OC?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw wyjaśnić jedną kwestię. Otóż suma gwarancyjna w ubezpieczeniach OC może dotyczyć szkód osobowych (na życiu lub zdrowiu) albo szkód materialnych. W zależności od rodzaju powstałej szkody wysokość sumy gwarancyjnej będzie zupełnie inna. Warto więc zapamiętać tę zasadę.

Suma gwarancyjna w ubezpieczeniach OC odnosząca się do szkód na mieniu wynosi ponad 1 milion euro (1 050 000 euro). Natomiast suma gwarancyjna dotycząca szkód osobowych to już równowartość ponad 5 milionów euro (5 210 000 euro)!

Powyższe kwoty mogą wydawać się wręcz absurdalnie wysokie. Trzeba jednak pamiętać o tym, że konsekwencje wypadków drogowych są nieraz bardzo poważne. Nagły drogowy karambol może doprowadzić do wielu zniszczeń, a także pojawienia się osób zabitych oraz rannych. Tym samym wypłacenie wówczas wszystkich należnych odszkodowań będzie wymagać ogromnych nakładów finansowych. Wspomniana suma gwarancyjna w ubezpieczeniach OC ma być gwarantem tego, że każdy poszkodowany otrzyma wsparcie.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Co istotne, wspomniane kwoty zostały podane w walucie euro. Toteż przy wypłacie odszkodowań asekuratorzy działający w Polsce muszą zagwarantować ich równowartość w złotówkach. Biorąc pod uwagę obecny kurs naszej waluty – będzie to:

  • niespełna 5 milionów złotych w przypadku szkód materialnych;
  • ponad 20 milionów złotych w przypadku szkód osobowych.

Czy ubezpieczyciel zawsze wypłaci odszkodowanie z tytułu OC?

Co ciekawe, osoby poszkodowane w wyniku wypadku drogowego mogą kierować swoje roszczenia bezpośrednio do sprawców. Niemniej praktyka pokazuje, że sprawca wypadku rzadko kiedy ponosi finansową odpowiedzialność za spowodowane zniszczenia. Dlaczego? Ponieważ odszkodowanie w jego imieniu wypłaca ubezpieczyciel lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Jednak od tej zasady mogą pojawić się także nieliczne wyjątki.

Ubezpieczenie OC jest dla kierowcy formą zabezpieczenia i gwarancją tego, że asekurator pokryje koszty spowodowanych zniszczeń. Na tym właśnie polega kluczowa idea polis OC. Natomiast w określonych sytuacjach ubezpieczyciel może odmówić przyznania pieniędzy albo zażądać ich późniejszego zwrotu. Kiedy dochodzi do uruchomienia takich klauzul?

Pierwszym i zarazem najczęściej stosowanym wyłączeniem odpowiedzialności jest sytuacja, gdy kierowca spowodował szkody pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Kierowanie samochodem w takim stanie stanowi bowiem poważne naruszenie prawa. Tym samym asekurator może wówczas powołać się na wspomnianą wyżej klauzulę. Co prawda, większość ubezpieczycieli wypłaca wówczas odszkodowanie osobom pokrzywdzonym, ale później sprawca musi zwrócić przekazaną kwotę.

Ubezpieczyciele mogą również odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli sprawca zniszczy swoje własne mienie. Zazwyczaj jest to sytuacja, w której kierowca uszkadza swój drugi pojazd lub część posiadanej nieruchomości (np. uderza samochodem w bramę swojego domu). Niestety, posiadacze polis OC nie mogą wtedy liczyć na żadną dodatkową pomoc ze strony asekuratora.

Pozostałe wyłączenia odpowiedzialności dotyczą umyślnego spowodowania szkody i wszelkich szkód powstałych na skutek złamania prawa. Warto więc pamiętać o tym, że odmowa wypłaty odszkodowania z tytułu OC może skutkować wpadnięciem w ogromne tarapaty finansowe. Jeżeli nawet ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanym rekompensatę, ale później zażąda jej zwrotu, sprawca wypadku popadnie w długi. Dlatego też polisa OC jest skutecznym zabezpieczeniem, choć nie zwalnia ona z odpowiedzialności!

Podsumowanie

Suma gwarancyjna jest odpowiednikiem tzw. sumy ubezpieczenia, czyli zapisu określającego górną granicę odpowiedzialności asekuratora. Różnica polega jednak na tym, że asekuratorzy mają prawo do samodzielnego określania wysokości sumy ubezpieczenia. Natomiast suma gwarancyjna jest narzucona odgórnie poprzez obowiązujące regulacje prawne. Tym samym wszyscy ubezpieczyciele muszą zapewnić swoim klientom gwarancję przyznania takiej kwoty. Jeżeli chodzi o obowiązkowe polisy OC dla kierowców, suma gwarancyjna wynosi 1 050 000 lub 5 210 000 euro. Przy obecnym kursie walut jest to mniej więcej równowartość odpowiednio 5 oraz ponad 20 milionów złotych. Pierwsza z tych kwot dotyczy szkód materialnych, a druga szkód osobowych. Tak wysokie odszkodowanie ma zapewnić pomoc nawet tym osobom, które zostały najbardziej pokrzywdzone w wyniku wypadku drogowego. Warto jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach asekurator może odmówić wypłaty odszkodowania lub zażądać późniejszego zwrotu przekazanej kwoty. Najczęściej ma to miejsce wtedy, gdy posiadacz polisy złamał prawo i przez to spowodował szkodę drogową. Tym samym polisa OC, choć obowiązkowa, wcale nie zwalnia z odpowiedzialności na drodze. Nie można więc traktować jej jako drogowego immunitetu!

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć