Czy obowiązkowe OC obejmuje wsiadanie i wysiadanie z samochodu?

Komunikacyjne ubezpieczenie OC to jedyna obowiązkowa polisa dla kierowców. Dlatego w teorii właściciele pojazdów mechanicznych powinni wiedzieć wszystko o tej polisie. Jednak praktyka pokazuje, że niektóre zagadnienia związane z ubezpieczeniem OC wciąż są źródłem wielu wątpliwości. Przykładowo, kierowcy bardzo często zastanawiają się nad tym, czy zakres polisy OC obejmuje wsiadanie i wysiadanie z samochodu. W jaki sposób przepisy precyzują to zagadnienie? Czy kierowcy mogą wówczas liczyć na uzyskanie pomocy finansowej?

Czy OC obejmuje wsiadanie i wysiadanie z pojazdu?

Wszystkie obowiązkowe ubezpieczenia są objęte szczegółowymi regulacjami prawnymi. Takie przepisy mają ujednolicić ich warunki oraz zakres. To z kolei sprawia, że każde ubezpieczenie OC zapewnia kierowcom dokładnie taką samą ochronę. Co zatem obejmuje ich zakres?

Przede wszystkim polisa OC ma zapewnić pokrycie kosztów naprawienia szkód wyrządzonych przez osobę kierującą pojazdem. Ten zapis obejmuje zarówno zniszczenia materialne, jak i szkody wyrządzone na czyimś zdrowiu. Dlatego wszystkie osoby poszkodowane przez kierowców mają prawo do ubiegania się o wypłatę odszkodowania z tytułu OC sprawcy wypadku.

Co jasne, opisane przepisy odnoszą się głównie do wypadków, zderzeń lub kolizji drogowych. Warto jednak zwrócić uwagę na jeden z kluczowych przepisów:

Art. 34. ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK

2. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:

1)

wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego;

2)

bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego;

3)

zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

Przytoczony artykuł nie pozostawia więc wątpliwości. Ubezpieczenie OC obejmuje wsiadanie i wysiadanie z samochodu!

Kiedy poszkodowany może uzyskać rekompensatę z OC sprawcy?

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Zakres ubezpieczeń OC obejmuje niemal wszystkie zdarzenia drogowe skutkujące powstaniem szkody na zdrowiu lub mieniu. Wynika to między innymi z zapisów przytoczonego wyżej aktu prawnego:

Art. 34. ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK

1. Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Tym samym lista szkód uprawniających do uzyskania rekompensaty finansowej z OC sprawcy jest naprawdę długa. Co ciekawe, czasami odszkodowanie z OC może zostać wypłacone nawet wtedy, gdy kierowca nie był bezpośrednim winowajcą danego wypadku. Przykładem takiej sytuacji może być awaria pojazdu, która skutkuje powstaniem szkód na mieniu innych osób. Do takich awarii można zaliczyć:

  • pożar wywołany samozapłonem;
  • wystrzał opony;
  • nagłą utratę kontroli nad samochodem.

We wszystkich opisanych przypadkach wina kierowcy jest zazwyczaj marginalna. Pomimo tego każda z wymienionych sytuacji może skutkować powstaniem szkód na mieniu i zdrowiu innych osób. Toteż poszkodowani mają prawo do uzyskania rekompensaty z OC sprawcy, choć sam kierowca nie ponosi pełnej winy za wypadek.

Podsumowanie

Komunikacyjne ubezpieczenia OC są bez dwóch zdań najważniejszymi polisami pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dlatego ich zakres obejmuje praktycznie wszystkie sytuacje drogowe skutkujące powstaniem szkody. Do tej kategorii należy zaliczyć także wypadki podczas wsiadania lub wysiadania z pojazdu. Jeżeli ktoś dozna wtedy szkody z powodu nieuwagi innego kierowcy, odszkodowanie z OC sprawcy powinno zostać wypłacone. Warto przy tym pamiętać, że taka rekompensata dotyczy wszystkich szkód drogowych. Odszkodowanie zostanie więc wypłacone nawet wtedy, gdy powstałe zdarzenie nie było bezpośrednim wynikiem błędu kierowcy.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć