Termin „Uprawniony” pojawia się w treści niektórych umów ubezpieczeniowych. Jest to synonim „Beneficjenta”, czyli osoby, która zostaje upoważniona do odbioru należnego świadczenia w razie śmierci posiadacza polisy. Obydwa wymienione terminy mają więc identyczne znaczenie.

Kiedy w umowie może występować uprawniony?

Zasadniczo wszystkie ubezpieczenia opierają się na podobnym założeniu. Ich celem jest wypłata określonego świadczenia w momencie zaistnienia okoliczności, które obejmuje zakres ochrony. Szczegółowe informacje na ten temat powinny zawsze widnieć w treści OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia).

Jednak zazwyczaj wypłacane odszkodowanie trafia bezpośrednio do właściciela polisy. To właśnie on jest z reguły uprawiony do uzyskania pieniędzy z tytułu zawartego ubezpieczenia. Dotyczy to niemal wszystkich polis związanych z ochroną majątku oraz zdrowia. Oczywistym wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy osoba objęta ochroną ubezpieczeniową umiera. Wówczas pieniądze siłą rzeczy muszą zostać wypłacone komuś innemu. W tym miejscu pojawia się właśnie „Uprawniony”.

Ten zapis znajduje zastosowanie jedynie w dwóch świadczeniach, które dotyczą ryzyka zgonu osoby ubezpieczonej – polisie NNW oraz ubezpieczeniu na życie. Jeżeli ktoś zawiera taką umowę, może od razu wskazać kogoś, kto będzie uprawniony do uzyskania odszkodowania.

Kto może zostać uprawiony do otrzymania rekompensaty finansowej?

Większość asekuratorów nie stosuje żadnych ograniczeń dotyczących wyboru beneficjenta. Oznacza to, że każdy człowiek wybrany przez właściciela polisy może zostać uprawniony do otrzymania odszkodowania.

Co jednak dzieje się w momencie, gdy asekurator nie posiada informacji o osobie uprawnionej? Wówczas dany ubezpieczyciel ma obowiązek zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa spadkowego. Zgodnie z ich treścią świadczenie pieniężne powinno wtedy trafić do bliskich krewnych zmarłego. W pierwszej kolejności będzie to więc współmałżonek oraz dzieci. Jeżeli świadczenie nie może zostać wypłacone takim osobom, asekurator powinien przekazać pieniądze rodzicom lub rodzeństwu zmarłego. Gdy nawet to jest niemożliwe, odszkodowanie trafia do innych spadkobierców.

Uprawniony = beneficjent

Już na samym początku wspomnieliśmy o tym, że w treści ubezpieczenia może pojawić się: „Uprawiony”, „Osoba uposażona” lub „Beneficjent”. Jest to dokładnie ta sama osoba, która po śmierci właściciela polisy ma prawo do ubiegania się o przyznanie odszkodowania. Kwestia nazewnictwa ma w tym przypadku drugorzędne znaczenie i w żaden sposób nie wpływa na warunki ubezpieczenia.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat opisywanego terminu, zapraszamy do zapoznania się z definicjami „Beneficjenta” oraz „Osoby uposażonej”, które również widnieją w naszym słowniku. Są to znacznie obszerniejsze artykuły, dzięki czemu ich treść zawiera przydatne informacje dodatkowe. Można tam znaleźć przykłady dotyczące stosowania tego zapisu w praktyce. Dlatego wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury!