Słownik ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie od utraty zysku

Ubezpieczenie od utraty zysku jest jednym ze świadczeń, które pojawia się w polisach chroniących mienie firmy. Jego idea polega na wypłacie odszkodowania w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo musi na pewien czas przerwać prowadzoną działalność. Przyznane środki finansowe mają zrekompensować utracone zyski, a także pokryć koszty wynikające z reorganizacji pracy. Oczywiście wypłata pieniędzy następuje tylko w określonych przypadkach. Na co mogą więc liczyć działacze firmy, którzy zdecydują się kupić taką polisę?

Ubezpieczenie od utraty zysku – jak kupić?

Standardowe ubezpieczenie mienia dla firm działa według bardzo prostych zasad. Jeżeli majątek przedsiębiorstwa ulegnie zniszczeniu na skutek zdarzeń losowych, firma może ubiegać się o przyznanie odszkodowania. Gwarancja rekompensaty finansowej widnieje niemal w każdej polisie dotyczącej ochrony mienia. Natomiast ubezpieczenie od utraty zysku ma nieco inny charakter. Głównym świadczeniem jest w tym przypadku odszkodowanie, które ma zrekompensować deficyt budżetowy powstały na skutek wymuszonego przerwania pracy. To z kolei powoduje, że taką polisę należy uznać za rozszerzenie podstawowej ochrony, a nie osobne świadczenie. Z tego samego założenia wychodzą także ubezpieczyciele. Większość firm umożliwia bowiem wykupienie ochrony od utraty zysku tylko przy okazji nabycia kompleksowej polisy dla działalności gospodarczej. Zazwyczaj takie świadczenie znajduje się w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych.

Zakup kompleksowej polisy dla firmy jest więc bardzo korzystnym rozwiązaniem. Przedsiębiorcy otrzymują w ten sposób podwójne zabezpieczenie. Główny zakres polisy obejmuje bowiem ochronę szeroko rozumianego majątku, natomiast ubezpieczenie od utraty zysku zapewnia rekompensatę utraconego dochodu. Naturalnie koszt zakupu polisy z tak szerokim zakresem ochrony może być dość wysoki. Niemniej uzyskane zabezpieczenie pozwoli dużo łatwiej przezwyciężyć nagłe zdarzenia losowe, które odbiją się na funkcjonowaniu firmy.

Jakie świadczenia zawiera ubezpieczenie od utraty zysku?

Odszkodowanie wypłacane w ramach ubezpieczenia od utraty zysku składa się z kilku pomniejszych świadczeń. Najważniejszym z nich jest oczywiście rekompensata za stracony dochód. W tym przypadku ubezpieczyciel wypłaca kwotę, która będzie odpowiadać wysokości deficytu budżetowego powstałego na skutek szkody. Takie świadczenie stanowi podstawowy element polisy. Jednakże ubezpieczenie od utraty zysku może również pokryć koszty związane ze wspomnianą reorganizacją pracy. Jakie wydatki pojawiają się w tym przypadku? Przykładowo, siedziba firmy ulega zniszczeniu w wyniki pożaru, przez co zarząd musi zadbać o stworzenie odpowiednich warunków pracy. Pod tym względem należy rozumieć nie tylko zakup nowych komputerów i oprogramowania, ale także wynajęcie stosownych pomieszczeń biurowych. To wszystko generuje wysokie koszty, które są dodatkowym obciążeniem dla już nadwyrężonego budżetu firmy. Na szczęście ubezpieczenie od utraty zysku zapewnia zwrot wszystkich tzw. kosztów stałych. Takie wydatki to między innymi: wynajem pomieszczeń służbowych, spłata rat kredytu lub leasingu oraz wypłata wynagrodzeń pracownikom.

Kiedy ubezpieczenie od utraty zysku nie zapewni rekompensaty finansowej?

Treść każdej umowy ubezpieczeniowej zawiera szczegółowy opis warunków, których spełnienie jest niezbędne do tego, aby asekurator wypłacił należne odszkodowanie. Z drugiej strony ubezpieczyciele często powołują się na zapis o tzw. wyłączeniu odpowiedzialności. Dlaczego ma on tak duże znaczenie? Ponieważ wymienione w nim okoliczności są prawną podstawą do odmowy wypłacenia rekompensaty finansowej. Jeśli chodzi o ubezpieczenie od utraty zysku, asekurator nie bierze odpowiedzialności za szkody wywołane zaniedbaniem lub błędem ludzkim. Przypadkowe zaprószenie ognia, brak zabezpieczenia instalacji elektrycznej, nieprawidłowa konfiguracja sprzętu; to tylko wybrane przykłady rażącej niedbałości, która może skutkować utratą prawa do odszkodowania. Warto również pamiętać o tym, że ubezpieczenie od utraty zysku nie gwarantuje pokrycia: podatków, opłat administracyjnych, a także wszelkich kar nałożonych na przedsiębiorstwo.

Ubezpieczenie od utraty zysku to jedno z najbardziej przydatnych świadczeń dla przedsiębiorców. Taka polisa będzie idealnym uzupełnieniem ubezpieczenia chroniącego majątek firmy. Uzyskane środki finansowe pozwolą szybciej pokonać zaistniały kryzys oraz zreorganizować prowadzoną działalność. Oczywiście otrzymanie stosownej rekompensaty będzie możliwe tylko wtedy, gdy szkoda okaże się wypadkiem całkowicie losowym. Celowe działanie oraz błędy ludzkie są wyłączone z zakresu ochrony udzielanej w ramach ubezpieczenia. Ponadto asekurator jest zwolniony z obowiązku opłacania wszelkich zobowiązań finansowych, które powinny zostać pokryte przez przedsiębiorstwo. Dlatego zarząd firmy powinien bardzo ostrożnie gospodarować wszelkimi posiadanymi środkami.