Słownik ubezpieczeniowy

Uproszczona likwidacja szkody

Uproszczona likwidacja szkody to termin stosowany na opisanie sposobu likwidacji szkody. Dotyczy polis, których przedmiotem ubezpieczenia jest mienie, w szczególności samochód osobowy czy nieruchomość (mieszkanie, dom jednorodzinny). Uproszczona likwidacja szkody polega na wyliczeniu odszkodowania wyłącznie na podstawie rozmowy telefonicznej, bez konieczności przeprowadzenia oględzin. Sposób ten jest dostępny, jeżeli szkoda na mieniu jest nieznaczna, a jednocześnie okoliczności jej powstania są dla towarzystwa ubezpieczeniowego wiarygodne.

Uproszczona likwidacja szkody a standardowa

Szkoda może być rzeczowa (jeżeli dotyczy mienia) lub osobowa (jeżeli dotyczy zdrowia lub życia). I może być zgłoszona z polisy własnej lub cudzej (takiej, której przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osoby ubezpieczonej). Uproszczona likwidacja szkody co do zasady dotyczy wyłącznie szkody rzeczowej zgłoszonej z własnej polisy (z ubezpieczenia komunikacyjnego Autocasco, z ubezpieczenia nieruchomości). Stąd dalsza części opracowania stanowi odwołanie do likwidacji szkody na mieniu z własnego ubezpieczenia.

Jak zgłosić szkodę?

Po wystąpieniu szkody towarzystwo ubezpieczeniowe (dalej: TU) musi być o niej poinformowane niezwłocznie, w określonym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danej polisy terminie. Zazwyczaj maksymalny czas na zgłoszenie szkody na mieniu z własnej polisy wynosi do 7 dni. Zgłoszenia szkody może dokonać osoba ubezpieczona lub dowolna inna osoba (np. współmałżonek, broker czy kancelaria odszkodowawcza) w imieniu osoby ubezpieczonej. A samo zgłoszenie szkody może się odbyć na kilka sposobów, m.in. poprzez:

 • kontakt telefoniczny z infolinią TU;
 • wypełnienie formularza na stronie internetowej TU;
 • wypełnienie formularza w placówce TU.

Podczas zgłaszania szkody konieczne jest podanie m.in.:

 • danych dotyczących okoliczności powstania szkody;
 • danych dotyczących polisy;
 • danych dotyczących charakteru oraz zakresu szkody.

Likwidator w akcji

Po otrzymaniu zgłoszenia szkody sprawa jest przekazywana do likwidatora, czyli wykwalifikowanego pracownika TU, który wydaje decyzje o wypłacie/odmowie odszkodowania. Likwidator informuje listownie ubezpieczonego o dokumentach, które są konieczne do dostarczenia. I podejmuje określone czynności celem stwierdzenia:

 • odpowiedzialności TU za powstanie szkody (sprawdza, czy na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia TU odpowiada za zdarzenie losowe, które doprowadziło do szkody);
 • rozmiarów szkody;
 • wysokości odszkodowania.

Wskazane czynności to właśnie likwidacja szkody. Likwidator wykonuje je zazwyczaj przy pomocy rzeczoznawcy TU. Jest on umawiany jeszcze podczas zgłaszania szkody. Rzeczoznawca, na ogól w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody, przeprowadza oględziny uszkodzonego mienia. W ich trakcie m.in. fotografuje uszkodzone mienie oraz sporządza kosztorys naprawy. Na podstawie zebranych dokumentów oraz informacji na temat okoliczności powstania szkody, warunków umowy ubezpieczenia i przepisów prawa likwidator decyduje o wypłacie i wysokości odszkodowania lub o odmowie odszkodowania. Decyzja co do zasady musi być wydana w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia szkody.

Na czym polega uproszczona likwidacja szkody?

W pewnych okolicznościach dopuszczalna jest uproszczona likwidacja szkody. Wówczas nie ma konieczności przeprowadzenia oględzin uszkodzonego mienia. A decyzja w sprawie jest wydawana w ciągu paru dni od daty zgłoszenia szkody. I jest pozytywna. Bo uproszczona likwidacja szkody polega na wydaniu decyzji i wyliczeniu odszkodowania wyłącznie na podstawie:

 • danych przekazanych podczas zgłoszenia szkody,
 • dostarczonych przez ubezpieczonego zdjęć uszkodzonego mienia,
 • oraz rozmowy telefonicznej ubezpieczonego z likwidatorem.

Kiedy uproszczona likwidacja szkody jest możliwa?

Uproszczona likwidacja szkody jest dostępna, jeżeli spełnione są określone wymogi. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe definiuje je samodzielnie. Są one opisane szczegółowo w OWU danej polisy.

Uproszczona likwidacja szkody zazwyczaj ma miejsce, jeżeli:

 • szkoda jest nieznaczna (tj. niewielka i nieskomplikowana);
 • wartość szkody nie przekracza X PLN (np. 5.000 zł);
 • okoliczności powstania szkody są dla TU wiarygodne.

Co więcej, w odniesieniu do ubezpieczenia komunikacyjnego Autocasco, uproszczona likwidacja szkody jest dostępna przeważnie pod warunkiem, że:

 • szkoda dotyczy samochodu osobowego;
 • właścicielem samochodu nie jest bank czy leasingodawca;
 • w samochodzie uszkodzone są co najwyżej 2-3 elementy;
 • posiadacz samochodu podczas zawierania umowy ubezpieczenia jako sposób rozliczenia szkody komunikacyjnej wskazał rozliczenie gotówkowe (a nie rozliczenie bezgotówkowe z warsztatem samochodowym).