Słownik ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie wypadkowe Auto Casco

Ubezpieczenie wypadkowe Auto Casco to dobrowolna polisa komunikacyjna. Przedmiotem ubezpieczenia jest każdy pojazd mechaniczny wskazany w warunkach umowy ubezpieczenia (OWU). Ubezpieczenie wypadkowe Auto Casco gwarantuje odszkodowanie w przypadku częściowego uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia pojazdu, w tym jego części i wyposażenia.

Ubezpieczenie wypadkowe Auto Casco

Umowa ubezpieczenia wypadkowego Auto Casco jest zawierana na 12 miesięcy. Polisa nie przedłuża się automatycznie. Wprost oznacza to, że umowa ubezpieczenia wypadkowego Auto Casco ulega rozwiązaniu wraz z określoną na polisie datą końca jej trwania. W przypadku sprzedaży pojazdu polisa nie przechodzi na nowego właściciela.
Ubezpieczenie wypadkowe Auto Casco gwarantuje odszkodowanie w przypadku częściowego uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia pojazdu, w tym jego części i wyposażenia, na skutek:

 • zdarzenia losowego, do którego doszło z winy kierowcy (kolizja, wypadek);
 • zdarzenia losowego, na które kierowca nie miał wpływu (np. działanie żywiołu, uszkodzenie przez osoby trzecie).

Po opłaceniu wyższej składki ubezpieczenie wypadkowe Auto Casco może być uzupełnione o ubezpieczenie kradzieżowe Auto Casco. Wówczas, jak sama nazwa wskazuje, polisa gwarantuje odszkodowanie także w przypadku kradzieży pojazdu, w tym jego części i wyposażenia.

Zakres terytorialny ubezpieczenia wypadkowego Auto Casco

Zakres terytorialny ubezpieczenia wypadkowego Auto Casco zazwyczaj obejmuje jedynie terytorium RP. Przy czym może być rozszerzony o terytorium Europy. A nawet o kraje spoza Europy (jak Maroko, Izrael czy Tunezja). Oznacza to jednak konieczność uiszczenia wyższej składki.

Zakres terytorialny dla ryzyka kradzieży może się różnić od zakresu terytorialnego przewidzianego dla uszkodzeń pojazdu. Często zawiera wyłączenia państw, w których ryzyko kradzieży jest bardzo duże np. Białoruś, Rumunia, Ukraina i Mołdawia.

Zakres ubezpieczenia wypadkowego Auto Casco

Ubezpieczenie wypadkowe Auto Casco gwarantuje odszkodowanie w razie:

 • kolizji z udziałem innego uczestnika ruchu drogowego;
 • kolizji z osobami, zwierzętami i przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem;
 • pożaru, wybuchu, osmolenia;
 • działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego spoza pojazdu;
 • działania żywiołu (m.in. huraganu, gradu, powodzi, zapadania lub osuwania się ziemi);
 • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie;
 • uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu wypadkowym Auto Casco

Towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego Auto Casco, jeżeli dana szkoda jest wynikiem m.in.:

 • celowego (umyślnego) działania kierowcy albo rażącego niedbalstwa kierowcy;
 • kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
 • kierowania pojazdem bez wymaganych uprawnień do poruszania się nim;
 • kierowania pojazdem, który nie ma ważnej rejestracji i badania technicznego;
 • użycia pojazdu do popełnienia przestępstwa;
 • normalnej eksploatacji pojazdu;
 • wad fabrycznych pojazdu;
 • nieprawidłowych napraw, modernizacji i konserwacji pojazdu;
 • zassania podczas jazdy wody do silnika pojazdu.

Rozliczenie szkody z ubezpieczenia wypadkowego Auto Casco

Jak wspomniano, szkoda na pojeździe może być częściowa albo całkowita. Szkoda częściowa ma miejsce wówczas, gdy naprawa pojazdu jest jednocześnie możliwa i opłacalna. A szkoda całkowita występuje wtedy, kiedy naprawa pojazdu jest niemożliwa lub nieopłacalna (tj. koszt naprawy pojazdu przekracza 70 proc. wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym z dnia szkody). O sposobie rozliczenia danej szkody z ubezpieczenia wypadkowego Auto Casco decyduje właściciel pojazdu podczas zawierania umowy ubezpieczenia.

Rozliczenie szkody częściowej

W odniesieniu do szkody częściowej umowa ubezpieczenia wypadkowego Auto Casco może być rozliczona w jednym z dwóch wariantów ubezpieczenia:

 • kosztorysowym – polega na rozliczeniu szkody na podstawie kosztorysu naprawy pojazdu sporządzonego przez rzeczoznawcę towarzystwa ubezpieczeniowego podczas oględzin. Właściciel pojazdu otrzymuje odszkodowanie „do ręki” i dokonuje naprawy pojazdu we własnym zakresie;
 • serwisowym – polega na rozliczeniu szkody na podstawie kosztorysu naprawy pojazdu sporządzonego przez warsztat samochodowy, uprawniony przez właściciela pojazdu do dokonania naprawy. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie na rzecz tego warsztatu samochodowego.

Co więcej, w obu przypadkach kosztorys naprawy pojazdu może być sporządzony w oparciu o ceny:

 • części oryginalnych – wyprodukowanych zgodnie z wymogami i standardami producenta danej marki pojazdu oraz sygnowanych logo i numerem katalogowym tego producenta;
 • części alternatywnych – o jakości identycznej lub porównywalnej do jakości części oryginalnych.

Rozliczenie szkody całkowitej

Przy szkodzie całkowitej towarzystwo ubezpieczeniowe wylicza odszkodowanie na podstawie wzoru A – B, gdzie:

 • A — wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym;
 • B — wartość pozostałości po pojeździe (wartość wraku).

Kwota odszkodowania odpowiada więc wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym pomniejszonej o wartość wraku. Jeżeli wrak jest bezwartościowy, kwota odszkodowania odpowiada wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym.

Co ważne, wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym może być określona przez towarzystwo ubezpieczeniowe na podstawie:

 • zmiennej sumy ubezpieczenia – wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym odpowiada wartości pojazdu z dnia wystąpienia szkody;
 • stałej sumy ubezpieczenia – wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym odpowiada wartości pojazdu z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia wypadkowego Auto Casco.

Druga opcja jest korzystniejsza, a co za tym idzie – droższa. Jest dedykowana w szczególności właścicielom fabrycznie nowych pojazdów.