Słownik ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie All Risks

Ubezpieczenie All Risks w dosłownym tłumaczeniu oznacza ubezpieczenie od wszystkich ryzyk. Jest to formuła stosowana w ubezpieczeniach dobrowolnych, w szczególności w polisach, których przedmiotem ubezpieczenia jest mienie (np. ubezpieczenie mieszkania/domu, ubezpieczenie samochodu Autocasco). Ubezpieczenie All Risks gwarantuje odszkodowanie w przypadku szkód spowodowanych każdym zdarzeniem o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli ubezpieczonego. Pod warunkiem jednak, że zdarzenie to nie stanowi wyłączenia odpowiedzialności wyraźnie określonego przez towarzystwo ubezpieczeniowe w warunkach umowy ubezpieczenia (OWU).

Jak działa ubezpieczenie All Risks?

Ubezpieczenie All Risks to polisa, której zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wszelkie szkody będące następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia. Wprost oznacza to, że towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada za szkody na mieniu spowodowane dowolnym zdarzeniem, nawet nietypowym. Co jednak ważne, zdarzenie to musi być nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczonego. Towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłacenia odszkodowania, jeżeli szkoda jest spowodowana przez ubezpieczonego:

  • celowo (umyślnie);
  • w wyniku rażącego niedbalstwa;
  • pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
  • w wyniku popełnienia przestępstwa.

Co więcej, powodem szkody nie może też być zdarzenie, które stanowi wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego.

Przykład praktyczny: Pani Anna ubezpieczyła swój dom jednorodzinny w formule All Risks. Na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłacenia odszkodowania w przypadku szkody na nieruchomości spowodowanej dowolnym zdarzeniem. Ale zgodnie z OWU wyłączeniem odpowiedzialności jest m.in. szkoda, do której doszło w wyniku błędów konstrukcyjnych, jeżeli nieruchomość była przebudowana bez projektu wykonanego przez uprawnionego fachowca. Jeżeli konstrukcja domu Pani Anny zostanie naruszona w wyniku powodzi, a towarzystwo ubezpieczeniowe udowodni, że nieruchomość była przebudowana bez takiego projektu, odmówi wypłacenia odszkodowania.

Ubezpieczenie All Risks a polisa od ryzyk nazwanych

Standardowe ubezpieczenie mienia to polisa od ryzyk nazwanych. W przeciwieństwie do ubezpieczenia All Risks ta formuła jest oferowana przez towarzystwa ubezpieczeniowe w dwóch wariantach – podstawowym i rozszerzonym. Towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłacenia odszkodowania jedynie wtedy, gdy szkoda jest spowodowana przez zdarzenie wymienione z nazwy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej danego wariantu w OWU. A to nie koniec! Zdarzenie to musi też być tożsame z jego opisem przedstawionym w warunkach umowy ubezpieczenia, w rozdziale Definicje.

Przykład praktyczny: Pan Andrzej ubezpieczył swój dom jednorodzinny w formule od ryzyk nazwanych, w wariancie podstawowym. Na tej podstawie, zgodnie z OWU, towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłacenia odszkodowania w przypadku szkody na nieruchomości spowodowanej działaniem żywiołu, m.in. huraganu. Przy czym za huragan, według OWU, uznawany jest wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s. Jego wystąpienie jest stwierdzane przez towarzystwo ubezpieczeniowe na podstawie opinii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jeżeli dom Pana Andrzeja zostanie uszkodzony w wyniku działania wiatru o prędkości na przykład 16,5 m/s, towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłacenia odszkodowania.

Polisa od ryzyk nazwanych ma też cechy wspólne z ubezpieczeniem All Risks. A mianowicie szkoda musi być spowodowana zdarzeniem nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli ubezpieczonego. W polisie od ryzyk nazwanych obecne są też wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Nawet w odniesieniu do tych zdarzeń, na których wypadek gwarantuje ona odszkodowanie.

Przykład praktyczny: Pani Monika ubezpieczyła swój dom jednorodzinny w formule od ryzyk nazwanych, w wariancie rozszerzonym. Stąd, zgodnie z OWU, zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody na nieruchomości spowodowane działaniem żywiołu oraz m.in. wandalizmem. Wandalizm, według OWU, to umyślne i bezprawne spowodowanie szkody w ubezpieczonej nieruchomości przez osoby trzecie. Ale w wyłączeniach odpowiedzialności towarzystwo ubezpieczeniowe wskazuje, że ryzyko wandalizmu nie dotyczy pokrycia nieruchomości graffiti. Stąd, jeżeli dom Pani Moniki zostanie uszkodzony w ten sposób, towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłacenia odszkodowania.

Czy ubezpieczenie All Risks jest lepsze od standardowego?

Niezaprzeczalnym plusem ubezpieczenia All Risks jest szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk to gwarancja odszkodowania nie tylko w przypadku szkód spowodowanych zdarzeniami, które obecne są w podstawowym i rozszerzonym wariancie standardowego ubezpieczenia mienia. Ale też w razie wystąpienia zdarzeń nietypowych. Takich, których zakres ochrony ubezpieczeniowej w polisie od ryzyk nazwanych w ogóle nie przewiduje. Natomiast minusem ubezpieczenia All Risks jest jego cena. Formuła ta jest droższa od standardowego ubezpieczenia mienia, nawet tego w wariancie rozszerzonym.

Czy zatem ubezpieczenie All Risks jest lepsze od standardowego? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Pewne jest, że przed zawarciem jakiejkolwiek umowy ubezpieczenia trzeba mieć na uwadze to, by zakres ochrony ubezpieczeniowej był dopasowany do rzeczywistych potrzeb ubezpieczonego. A wysokość składki ubezpieczeniowej do zasobności jego portfela. Stąd decyzja o ubezpieczeniu mienia w formule All Risks to indywidualna sprawa.