Słownik ubezpieczeniowy

Rozliczenie szkody komunikacyjnej

Rozliczenie szkody komunikacyjnej to termin stosowany na określenie sposobu wypłaty odszkodowania w przypadku szkody na pojeździe z ubezpieczenia Autocasco lub ubezpieczenia OC komunikacyjnego sprawcy. W odniesieniu do obu rodzajów polis szkoda komunikacyjna może być rozliczona na dwa sposoby – kosztorysowy lub serwisowy.

Oględziny i kosztorys naprawy pojazdu

Po zaistnieniu szkody na pojeździe konieczne jest przeprowadzenie oględzin poszkodowanego pojazdu (m.in. wykonanie dokumentacji fotograficznej związanej z uszkodzeniami pojazdu oraz sporządzenie kosztorysu naprawy). Oględziny są przeprowadzane przez:

 • rzeczoznawcę towarzystwa ubezpieczeniowego;
 • warsztat samochodowy sieci naprawczej ubezpieczyciela (dotyczy jedynie metody serwisowej).

Zarówno rzeczoznawca, jak i warsztat sieci naprawczej TU sporządzają kosztorys naprawy pojazdu w jednym z dwóch systemów eksperckich – Audatex lub Eurotax. Oba narzędzia pozwalają na określenie zakresu uszkodzeń w pojeździe oraz sposobu i kosztów ich naprawy. Kalkulacja może być wykonana na podstawie zaleceń producenta lub dowolnie skorygowana.

Rozliczenie szkody komunikacyjnej – metoda kosztorysowa

Metoda kosztorysowa polega na rozliczeniu szkody komunikacyjnej na podstawie kosztorysu naprawy pojazdu sporządzonego przez rzeczoznawcę TU podczas oględzin. Kalkulacja bazuje na:

 • czasochłonności czynności naprawczych blacharskich, mechanicznych i lakierniczych (określonej w Audatex/Eurotax przez producenta pojazdu);
 • uśrednionej cenie netto jednej roboczogodziny w warsztacie samochodowym ASO lub nieautoryzowanym w danym regionie (określonej w Audatex/Eurotax przez TU);
 • cenie netto części oryginalnych lub nie (określonej w Audatex/Eurotax przez producenta pojazdu lub dystrybutora części zamiennych).

Przygotowany przez rzeczoznawcę kosztorys po zaakceptowaniu przez likwidatora (wykwalifikowanego pracownika TU, który podejmuje decyzje w sprawach o odszkodowanie) jest przekazywany do klienta. Klient decyduje, czy zgadza się na zaproponowane odszkodowanie, czy nie:

 • jeżeli tak — klient otrzymuje środki pieniężne „do ręki” i dokonuje naprawy pojazdu we własnym zakresie. W przypadku szkody na pojeździe z Autocasco odszkodowanie nie uwzględnia podatku VAT, w przeciwieństwie do szkody z ubezpieczenia OC komunikacyjnego sprawcy (chyba, że poszkodowany nie jest „vatowcem”).
 • jeżeli nie — klient ma dwie możliwości: odwołanie od decyzji likwidatora lub zmiana sposobu rozliczenia szkody komunikacyjnej z kosztorysowej na serwisową.

Rozliczenie szkody komunikacyjnej – metoda serwisowa

Metoda serwisowa polega na rozliczeniu szkody komunikacyjnej pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a warsztatem samochodowym, który dokonał naprawy pojazdu. Wprost oznacza to, że ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na rzecz warsztatu samochodowego uprawnionego przez właściciela pojazdu do odbioru odszkodowania. Jeżeli oględziny pojazdu przeprowadził rzeczoznawca TU (a nie warsztat samochodowy sieci naprawczej TU) warsztat samochodowy również sporządza kosztorys w Audatex/Eurotax. Kalkulacja jest oparta na:

 • czasochłonności czynności naprawczych blacharskich, mechanicznych i lakierniczych (określonej w Audatex/Eurotax przez producenta pojazdu);
 • cenie netto jednej roboczogodziny w tym warsztacie samochodowym;
 • cenie netto części oryginalnych lub nie (do wysokości ceny netto wskazanej w katalogach Audatex/Eurotax przez producenta pojazdu lub dystrybutora części zamiennych).

Kosztorys jest przesyłany do towarzystwa ubezpieczeniowego. Likwidator decyduje, czy jest uzasadniony, czy też nie:

 • jeżeli tak – warsztat samochodowy przystępuje do naprawy, a po jej dokonaniu przesyła do TU faktury/rachunki. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na rzecz tego warsztatu;
 • jeżeli nie – dochodzi do odmowy wypłaty odszkodowania, od której można się odwołać.

Autocasco a OC komunikacyjne sprawcy – zasadnicze różnice

Chociaż metoda kosztorysowa i metoda serwisowa są dostępne zarówno podczas likwidacji szkody z ubezpieczenia AC, jak i z ubezpieczenia OC komunikacyjnego sprawcy, o sposobie rozliczenia szkody komunikacyjnej klient decyduje na odmiennych etapach:

 • w przypadku szkody z ubezpieczenia Autocasco – klient wybiera sposób rozliczenia szkody komunikacyjnej podczas zawierania umowy ubezpieczenia;
 • w przypadku szkody z ubezpieczenia OC komunikacyjnego sprawcy – klient wybiera sposób rozliczenia szkody komunikacyjnej podczas rejestracji zgłoszenia szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Co równie ważne, odnośnie do ubezpieczenia AC klient podczas zawierania umowy ubezpieczenia określa też m.in. rodzaj warsztatu samochodowego uprawniony do naprawy pojazdu (ASO lub nieautoryzowany) czy sposób naprawy pojazdu (na częściach oryginalnych lub nie). Natomiast co do ubezpieczenia OC komunikacyjnego sprawcy klient, który jako sposób rozliczenia szkody komunikacyjnej wybiera metodę serwisową, może skierować pojazd do naprawy w dowolnym warsztacie samochodowym. Z kolei o sporządzeniu kosztorysu przez rzeczoznawcę TU lub dany warsztat samochodowy na podstawie ceny netto części oryginalnych decyduje to, czy uszkodzeniu uległy części oryginalne, czy też nie.