Słownik ubezpieczeniowy

Zielona Karta (ZK)

Zielona Karta (ZK), czy inaczej Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy, to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami RP – na terytorium państw, w których posiadanie Zielonej Karty jest obowiązkowe.

Zielona Karta – zakres ubezpieczenia

Zielona Karta (ZK) to polisa, która jest konieczna podczas podróży samochodem (lub innym pojazdem mechanicznym) do określonych państw, na których terytorium jej posiadanie jest obowiązkowe. Stanowi potwierdzenie, że dany samochód jest ubezpieczony w Polsce w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Zakres ochrony ubezpieczeniowej Zielonej Karty jest zatem dokładnie taki sam jak w przypadku OC komunikacyjnego.

Zielona Karta chroni posiadacza lub kierowcę samochodu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z ruchem tego pojazdu. Przy czym za ruch pojazdu uważa się:

  • poruszanie się tym pojazdem;
  • wsiadanie do tego pojazdu lub wysiadanie z niego;
  • załadowywanie lub rozładowywanie tego pojazdu;
  • zatrzymanie lub postój tego pojazdu.

Na podstawie Zielonej Karty, towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym została ona zawarta, jest zobowiązane do wypłacenia na rzecz poszkodowanej osoby należnego odszkodowania.

Zielona Karta – okres ubezpieczenia

Zielona Karta jest zazwyczaj dodawana do ubezpieczenia OC komunikacyjnego za darmo. Wówczas jej okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy. Niekiedy jednak jest wydawana po uiszczeniu symbolicznej opłaty. Wtedy to klient decyduje o długości okresu ubezpieczenia, przy czym minimalny wynosi 15 dni, a maksymalny – 12 miesięcy.

Zielona Karta może być zawarta już podczas zakupu ubezpieczenia OC komunikacyjnego lub później. W tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym co OC komunikacyjne lub w innym. Co jednak ważne w odniesieniu do okresu ubezpieczenia musi być on tożsamy z okresem ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Dla przykładu, jeżeli samochód jest ubezpieczony w ramach OC komunikacyjnego od ośmiu miesięcy w chwili zawierania Zielonej Karty, jej maksymalny okres ubezpieczenia wynosi cztery miesiące.

Zielona Karta – zakres terytorialny

Ubezpieczenie OC komunikacyjne od Zielonej Karty odróżnia zakres terytorialny.

Ubezpieczenie OC komunikacyjne wystarczy podczas podróży do: Andory, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Liechtensteinu, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Malty, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Węgier, Wysp Normandzkich, Wyspy Man oraz Wysp Owczych.

Przekraczanie granicy i poruszanie się po terytorium wskazanych państw odbywa się na podstawie domniemania, że samochód z polskimi numerami rejestracyjnymi jest ubezpieczony w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

Zielona Karta jest konieczna podczas podróży do: Albanii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Tunezji, Turcji oraz Ukrainy.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Zielona Karta trzeba dokładnie sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) polisy jej zakres terytorialny. Chociaż posiadanie Zielonej Karty jest niezbędne podczas podróży samochodem do wszystkich ze wskazanych państw, nie oznacza to wcale, że w oferowanym przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe zakresie terytorialnym każdy z wymienionych krajów musi być zawarty.

Samochodem do Dubrownika? Zielona Karta jest obowiązkowa

Zielona Karta czasami jest potrzebna nawet wtedy, gdy miejscem docelowym zagranicznej podróży samochodem jest kraj, na którego terytorium ubezpieczenie OC komunikacyjne jest wystarczające. Wynika to z faktu, że niekiedy jedyna trasa dojazdu prowadzi przez terytorium państwa, w którym posiadanie Zielonej Karty jest obowiązkowe. Znakomitym przykładem jest chorwacki Dubrownik. Chociaż Chorwacja honoruje ubezpieczenie OC komunikacyjne zawarte w Polsce, to do tego położonego w jej południowym krańcu miasta jedyna trasa prowadzi przez kilkukilometrowy pas wybrzeża Bośni i Hercegowiny. Wówczas w przypadku braku Zielonej Karty konieczne jest zakupienie na granicy chorwacko-bośniackiej ubezpieczenia granicznego, które jednak słono kosztuje.