Słownik ubezpieczeniowy

Wiek polisowy

Wiek polisowy to termin obecny w ubezpieczeniu na życie (zarówno ochronnym, oszczędnościowym, jak i ochronno-oszczędnościowym). Oznacza wiek wymagany do zawarcia umowy ubezpieczenia. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danej polisy na życie.Wiek polisowy – wyjaśnienie definicji

Ubezpieczenie na życie jest co do zasady ubezpieczeniem dobrowolnym. Oznacza to, że warunki umowy ubezpieczenia każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa samodzielnie. W tym także wiek polisowy. Zawsze jednak jest on definiowany jako pewien przedział wiekowy, w którym dana osoba ma prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia, na przykład:

  • ubezpieczonym może być osoba, której wiek polisowy w początku ubezpieczenia wynosi co najmniej 18 lat i nie więcej niż 66 lat;
  • umowa ubezpieczenia może być zawarta, jeżeli ubezpieczony ukończył 18 lat i nie ukończył 55 lat.

Wiek polisowy to zatem określony przez towarzystwo ubezpieczeniowe minimalny i maksymalny wiek osoby ubezpieczonej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Przy czym, co ważne, wiek osoby ubezpieczonej to liczba ukończonych przez tę osobę, pełnych lat życia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

Wiek polisowy – odmowa zawarcia umowy ubezpieczenia

Jeżeli dana osoba w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie ukończyła minimalnego, wymaganego wieku polisowego, towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi zapewnienia jej ochrony ubezpieczeniowej.

Przykład praktyczny: W OWU ubezpieczenia na życie towarzystwo ubezpieczeniowe oznaczyło wiek polisowy jako co najmniej 18 lat. Data urodzenia Pana Piotra to 12 października 2000 roku. Jeżeli Pan Piotr chciałby zawrzeć umowę ubezpieczenia na przykład w dniu 10 października 2018 roku, decyzja towarzystwa ubezpieczeniowego będzie odmowna. W końcu w tej sytuacji do osiągnięcia przez Pana Piotra wieku pełnoletności, który jednocześnie stanowi wymagany przez towarzystwo ubezpieczeniowe wiek polisowy, brakuje jeszcze dwóch dni.

Analogicznie, towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej danej osobie, która w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia przekroczyła maksymalny, dopuszczalny wiek polisowy.

Przykład praktyczny: W OWU polisy na życie towarzystwo ubezpieczeniowe oznaczyło wiek polisowy jako nie więcej niż 55 lat. Data urodzenia Pana Andrzeja to 6 czerwca 1963 roku. Pan Andrzej bezproblemowo zawarł umowę ubezpieczenia w dniu 4 czerwca 2018 roku. Już dwa dni później decyzja towarzystwa ubezpieczeniowego byłaby odmowna.

Wiek polisowy w terminowym i bezterminowym ubezpieczeniu na życie

Polisa na życie przeważnie ma charakter długoterminowy (wieloletni). Co jednak ważne, umowa ubezpieczenia może być terminowa lub bezterminowa.

Terminowe ubezpieczenie na życie

Terminowa polisa na życie jest zawierana na czas określony. Zazwyczaj wynosi on od 5 do 25 lat. Umowa ubezpieczenia wygasa wraz ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub z końcem okresu ubezpieczenia oznaczonym w polisie. Maksymalny wiek polisowy, w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, wynosi od 55 do 75 lat. Co ważne, jeżeli dana osoba zawiera umowę ubezpieczenia w maksymalnym, dopuszczalnym wieku polisowym, okres ubezpieczenia wynosi zazwyczaj od 5 do 10 lat.

Przykład praktyczny: W OWU terminowego ubezpieczenia na życie towarzystwo ubezpieczeniowe oznaczyło wiek polisowy jako nie więcej niż 65 lat. Wskazało też, że okres ubezpieczenia wynosi od 5 do 25 lat. Przy czym umowa ubezpieczenia wygasa najpóźniej w dzień rocznicy polisy, który przypada bezpośrednio po dniu ukończenia przez ubezpieczonego 75. roku życia. Data urodzenia Pani Janiny to 10.10.1954 roku. Kobieta zawarła umowę ubezpieczenia w dniu 17.07.2018 roku, w wieku 64 lat. Zdecydowała się na maksymalny okres ubezpieczenia. Pierwsza rocznica polisy po 75. urodzinach Pani Janiny przypadnie w dniu 17.07.2029 roku. Umowa ubezpieczenia wygaśnie w tym dniu lub wcześniej, jeżeli w okresie ubezpieczenia Pani Janina poniesie śmierć.

Bezterminowe ubezpieczenie na życie

Natomiast bezterminowa polisa na życie jest zawierana na czas nieokreślony. Wprost oznacza to, że umowa ubezpieczenia wygasa wraz ze śmiercią osoby ubezpieczonej. Maksymalny wiek polisowy w bezterminowej polisie na życie jest określony jako znacznie wyższa wartość od tej w terminowym ubezpieczeniu na życie. Zazwyczaj wynosi od 80 do 85 lat.